Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo inventor

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Letní škola pro konstruktéry
(Matching tags: Letní škola,Konstruktéři,Fusion 360,TD-IS,AutoCAD,Inventor,3D CAD)
Spo­leč­nost TD­‑IS po­řá­dá od červ­na do září zá­klad­ní ško­le­ní pro­gra­mů Au­to­CAD, In­ven­tor a Fusi­on 360 za vý­hod­nou cenu v Plzni. Letní škola za­čí­ná už ve stře­du 7. červ­na 2023 ...
Pondělí, 05 Červen 2023
2. Autodesk uvádí produkty řady 2024
(Matching tags: Autodesk,řada 2024,AutoCAD,Inventor,Navisworks,CAD,CAM,BIM)
Od 28. břez­na 2023 se za­ča­la ob­je­vo­vat ozná­me­ní o no­vých ver­zích pro­duk­tů Au­to­de­s­ku řady 2024. Kon­krét­ně tedy jde o Au­to­CAD 2024, Au­to­CAD LT 2024, Au­to­CAD LT for Mac 2024, ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
3. TD-IS pořádá letní školení v Plzni
(Matching tags: Autodesk,Vzdělávání,Školení,Inventor,AutoCAD,TD-IS,AutoCAD LT)
Zá­klad­ní ško­le­ní Au­to­CA­Du a 3D CAD pro­gra­mů za­mě­ře­ná na se­zná­me­ní s ná­stro­ji a funk­ce­mi jed­not­li­vých CAD pro­gra­mů Au­to­de­s­ku – Au­to­CAD, Au­to­CAD Me­cha­ni­cal, ...
Středa, 20 Červenec 2022
4. Smap3D vydal Plant Design 2022
(Matching tags: Vý­kon­né funk­ce,2022,Soft­wa­re,Ak­tu­a­li­za­ce,Inventor,Plant Design)
Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru opět při­ná­ší nové vý­kon­né funk­ce. Nová verze apli­ka­ce Sma­p3D Plant De­sign je k dis­po­zi­ci od pro­sin­ce 2021 a kromě vy­lep­še­ní v apli­ka­cích ...
Pondělí, 20 Prosinec 2021
5. Nový Autodesk Inventor 2022 a Revit 2022
(Matching tags: 2022,Arkance Systems,Revit,Inventor,Autodesk,BIM,CAD)
Au­to­de­sk uvádí další nové pro­duk­ty řady 2022. V úterý 6. dubna 2121 byla uve­de­na stro­jař­ský kon­struk­tér­ský soft­ware Au­to­de­sk In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal 2022 (včet­ně CZ verze a mo­du­lu ...
Pondělí, 12 Duben 2021
6. Pracujeme v on-line výuce na PLM projektech
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Microsoft Teams,Žďár nad Sázavou,EDU,Inventor,Autodesk,CAE,FEM,CAD,PLM)
Ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce ne­dá­vá ani ve škole pří­liš mož­nos­tí se se­tká­vat s na­ši­mi stu­den­ty. Jak ucho­pit řadu tech­nic­kých pro­blé­mů, jak je před­sta­vit našim mla­dým tech­ni­kům? Po­dí­vej­me ...
Čtvrtek, 21 Leden 2021
7. Woodwork for Inventor
(Matching tags: W4I,Woodwork,Autodek,Inventor,CAD Studio,Nadstavby)
Ná­byt­kář­ská nad­stav­ba Wo­odwork pro In­ven­tor (ak­tu­ál­ní verze: V11) je do­pl­něk pro kon­strukč­ní apli­ka­ci Au­to­de­sk In­ven­tor nebo In­ven­tor CAM, který vý­znam­ně roz­ši­řu­je funkč­nost ...
Úterý, 19 Leden 2021
8. Datakit oznamuje verzi 2021.1 svých převaděčů CAD souborů
(Matching tags: V2021.1,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
Se za­čát­kem le­toš­ní­ho roku 2021 před­sta­vu­je Da­ta­kit novou verzi svého soft­wa­ru. Při­dá­vá novou kni­hov­nu pro čtení for­má­tu FBX, pod­po­ru sou­bo­rů ACIS .asab, pod­po­ru nej­no­věj­ších ...
Středa, 13 Leden 2021
9. Verze 2020.3 softwaru Datakitu pro převod 3D a 2D dat
(Matching tags: V2020.3,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
Da­ta­kit ozna­mu­je do­stup­nost svého soft­wa­ru ve verzi 2020.3 s mnoha no­vý­mi funk­ce­mi. Při­dá­vá pod­po­ru nej­no­věj­ších verzí Catia V6/3DE­x­pe­ri­en­ce, In­ven­tor, Creo Pa­ra­met­ric, ...
Pondělí, 20 Červenec 2020
10. Pracujte současně na CAD datech z různých softwarů
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Inventor,Technodat,SolidWorks,CATIA,Webinar,CAD data)
To je název webi­ná­ře spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, který 5. květ­na 2020 pro­ve­de zá­jem­ce scé­ná­řem, kdy ně­ko­lik uži­va­te­lů pra­cu­je sou­čas­ně na CAD da­tech z růz­ných soft­wa­rů a je­jichž ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
11. Automatizace a zjednodušení projekčních procesů ve firmě JAP FUTURE
(Matching tags: Inventor,Autodesk,ZWCAD,ZW3D,CADservis,JAP FUTURE)
V roce 2018 pře­šla firma JAP FUTURE od po­u­ží­vá­ní Au­to­de­sk pro­duk­tů na ZWCAD a ZW3D. Po roce po­u­ží­vá­ní jsme se ze­pta­li ře­di­te­le firmy, pana Fryštá­ka, co je k pře­cho­du vedlo a jak jsou ...
Úterý, 07 Duben 2020
12. CAD Studio pořádá krátká on-line školení zdarma
(Matching tags: Školení,Autodesk,CAD Studio,Inventor,Vzdělávání,Webináře,on-line)
V sou­vis­los­ti se si­tu­a­cí tý­ka­jí­cí se boje proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru musí nyní řada kon­struk­té­rů a pro­jek­tan­tů pra­co­vat z do­mo­va. To jed­nak při­ná­ší otáz­ky na mož­nos­ti ...
Čtvrtek, 19 Březen 2020
13. Novinky Autodesk Inventoru 2020.1
(Matching tags: Inventor,Autodesk,2020.1,Vylepšení)
Nově uvedená aktualizace Inventor 2020.1 je dostupná pro předplatitele na Autodesk Account nebo přes Desktop App. Tento update přináší řa­du nových funkcí a zároveň opravuje některé chyby nahlášené ...
Čtvrtek, 18 Červenec 2019
14. Také Inventor dospěl do verze 2020
(Matching tags: Desktop App,2020,Autodesk,3D CAD,Inventor)
V Autodesk Desktop App se brzy u přihlášených uživatelů objeví možnost stažení Inventoru 2020. Nová verze nabídne rozhraní s novým vzhledem a přidanými novými funkcemi jako styly osvětlení, příkazové ikony, ...
Neděle, 31 Březen 2019
15. CAD Studio opět naděluje pod stromeček
(Matching tags: Vánoce,Revit,Aplikace,Nadílka,Doplňky,CAD Studio,Inventor,AutoCAD)
Na webu CAD Studia ani letos nechybí tradiční nadílka vánočních aplikací, a to již pošestnácté. Uživatelé CAD programů z portfolia dodávaného CAD Studiem tak dostávají dárky a užitečné pomůcky ...
Pondělí, 17 Prosinec 2018
16. Stavíme malého průmyslového robota
(Matching tags: Arduino,Inventor,Autodesk,CNC,3D tisk,Robot)
Přiblížit názorně vývojový proces a konstrukci nového výrobku s vysokým podílem řídicí elektroniky a vývoje programového vybavení, a pokud to bude jen trošku možné, celý projekt realizovat individuálně ...
Středa, 03 Leden 2018
17. Autodesk Inventor – použití iLogic k oříznutí názvu souboru
(Matching tags: Oříznutí,Název souboru,Michal Spielmann,iLogic,Inventor,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk)
Opět vám přináším tip, který vyplynul tentokrát z posledního work­sho­pu zaměřeného na iLogic v aplikaci Autodesk Inventor. Zákazník pou­ží­vá dlouhé názvy souborů, které se skládají ...
Čtvrtek, 15 Listopad 2018
18. Autodesk Inventor – profesionální zpětná vazba
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Inventor,Nicom,Autodesk,Profesionální zpětná vazba)
Když jsem byl naposledy řešit u zákazníka workflow v rámci jeho projektu v aplikaci Autodesk Inventor, posílal svému klientovi mail s komentářem k zadání součásti, kterou měl navrhnout. ...
Pátek, 21 Září 2018
19. Autodesk Inventor – tajemství Šablonování
(Matching tags: Šablonování,Loft,Inventor,Nicom,CAD,Autodesk,Vzdělávání,Kurzy)
Na poslední školení pro pokročilé modelování měli posluchači problém správně nastavit šablonování profilů. Ve valné většině případů totiž používáme tažení profilů, ať už se jedná o prvky ...
Středa, 29 Srpen 2018
20. DTS Praha začne nabízet SolidCAM
(Matching tags: iMachining,InventorCAM,SolidWorks,SolidCAM,Inventor,Autodesk,DTS Praha,Nabídka)
Společnost DTS Praha, autorizovaný prodejce softwaru InventorCAM, začne letos nabízet také software SolidCAM pro uživatele SolidWorks. Jedná se o změnu zdánlivě malou, jedná se totiž o téměř ...
Úterý, 14 Srpen 2018
21. Autodesk Inventor aktualizován na verzi 2019.1
(Matching tags: Inventor,Autodesk,Aktualizace,Desktop App,2019.1)
Na Autodesk Desktop App je po přihlášení možné stáhnout ak­tu­ali­zo­va­nou verzi Inventoru 2019.1. Vylepšení ve Frame Generatoru a Con­te­nt Cen­t­ru vznikla na popud uživatelů ...
Pátek, 10 Srpen 2018
22. Autodesk Inventor s doplňkem Xometry
(Matching tags: Výroba,Nacenění,Doplněk,Objednávky,Xometry,Inventor,Autodesk)
Pro Autodesk Inventor je určen doplněk Xometry, platformy pro výrobu na vyžádání, jenž umožňuje přímo z prostředí Inventoru objednat vyhotovení prototypu nebo výrobu produktu ze svého návrhu. ...
Úterý, 24 Červenec 2018
23. Autodesk Inventor 2019 – co je nového
(Matching tags: Michal Spielmann,2019,Vzdělávání,Kurzy,Inventor,Nicom,Autodesk)
Jak je u nás zvykem, představujeme postupně novinky produktů společnosti Autodesk. Dalším v řadě, na který se podíváme, je Autodesk Inventor. Aplikace Inventor 2019 vylepšuje konstrukční ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018
24. CAD Software Solutions nabízí High Speed WebGL
(Matching tags: Toolkit,CAD Software Solutions,High Speed,WebGLHTML,Threejs,Spare Parts Place,Inventor)
High Speed WebGL je určeno pro velké sestavy a komplexní CAD ná­vr­hy, kde již nestačí běžné HTML s využitím WebGL a Threejs. Je sou­čá­stí doplňku Spare Parts Place Toolkit pro Inventor ...
Pátek, 16 Březen 2018
25. Autodesk Inventor – tip pro přidání hodnot rozvinu plechu do kusovníku
(Matching tags: CAD,Vzdělávání,Kurzy,Inventor,Nicom,Autodesk,Spielmann,Michal,Plechové díly)
Na posledním školení aplikace Autodesk Inventor jsme řešili v rámci vytváření plechových dílů problém, jak přidat do kusovníku hodnoty z rozvinu plechové součásti. Protože shodou okolností ...
Pátek, 02 Březen 2018
26. Autodesk Inventor – Jak změnit celou řadu vlastností modelů najednou!
(Matching tags: Michal,Spielmann,CAD,Inventor,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk)
Dnes přináším tip pro úpravu vlastností modelů v aplikaci Inventor. Běžně upravujeme vlastnosti modelu pomocí jeho iVlastností přes nabídku pravého tlačítko myši v prohlížeči. Nicméně jste se již ...
Pátek, 02 Únor 2018
27. CAD Software Solutions nabízí doplněk SPP Inventor
(Matching tags: Velké sestavy,Inventor,CAD Software Solutions,SPP,MTL,OBJ,Doplněk)
Švýcarská firma CAD Software Solutions nabízí pro Autodesk Inventor možnosti vlastního nastavení a zobrazení velkých CAD sestav. Její novinkou je doplněk pro Inventor, jenž umožňuje převést díly a sestavy ...
Středa, 31 Leden 2018
28. 15. vánoční nadílka freeware aplikací firmy CAD Studio
(Matching tags: 15. vánoční nadílka,Revit,Aplikace,Freeware,CAD Studio,Inventor,AutoCAD)
... K dispozici jsou doplňky pro AutoCAD, Inventor nebo Revit. Jejich přehled najdete v článku Vladimíra Michla, ke stažení jsou na stránce Freeware.  ...
Středa, 13 Prosinec 2017
29. Inventor – správná velikost materiálu - tip 176
(Matching tags: Inventor,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,CAD,Autodesk,Tip 176,Michal,Spielmann)
Pokud v aplikaci Autodesk Inventor přiřazujete součástem materiály, jistě se Vám již stalo, že materiál neměl tu správnou velikost, lépe řečeno to správné měřítko. V dnešním tipu se podíváme ...
Pátek, 06 Říjen 2017
30. Sigmetrix vydává EZtol pro Autodesk Inventor
(Matching tags: GD&T,Správa,Analýzy,Inventor,Autodesk,EZtol,Reporty,Sigmetrix,Odchylky)
Software EZtol pro Autodesk Inventor od společnosti Sigmetrix nabízí analýzy v 1D pro variace dílů a sestav a výkon produktů. Je postaven na možnostech samostatné aplikace EZtol, např. ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2017
31. ProtoTech vydává novou verzi OBJ Exporteru pro Inventor
(Matching tags: ProtoTech Solutions,OBJ,Exporter,Autodesk,Inventor)
Společnost ProtoTech Solutions vydala nejnovější verzi 3.0.0.0 svého doplňku OBJ Exporter pro platformu Inventor. Přidána byla podpora pro Autodesk Inventor 2018 a také funkce, jež dovoluje uživatelům ...
Pátek, 25 Srpen 2017
32. Virtuální studie poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
(Matching tags: MicroScribe D,VRED,Revit,Autodesk,Inventor,Virtuální realita,CAD)
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichela. Kostel je považován za vrcholné dílo architekta Santiniho. Díky unikátnímu ...
Pátek, 24 Březen 2017
33. CIM-Tech aktualizuje Solid-CIM 3D
(Matching tags: Inventor,Dřevoobrábění,SolidWorks,Aktualizace,Solid Edge,CIM-Tech,Solid-CIM 3D)
Floridská společnost CIM-Tech oznámila plnou integraci ve třech hlavních aplikacích pro 3D dřevoobráběné modely, a to Solidworks, Solid Edge a Autodesk Inventor. Její produkt Solid-CIM 3D ...
Úterý, 20 Červen 2017
34. Autodesk Inventor 2018 – co je nového 3
(Matching tags: 2018,Michal Spielmann,Vzdělávání,Kurzy,Inventor,Nicom,3D CAD,Autodesk)
V mém posledním článku jsme si představili další část novinek aplikace Autodesk Inventor 2018 a nyní je čas to „dorazit“. Co tedy ještě dalšího strojírenský parametrický kouzelník z rodiny ...
Úterý, 06 Červen 2017
35. Autodesk Inventor 2018 – co je nového 2
(Matching tags: 3D CAD,Inventor,Nicom,Autodesk,Vzdělávání,Kurzy,Michal Spielmann,2018)
V mém posledním článku jsme si představili první část novinek aplikace Autodesk Inventor 2018. Nyní je čas představit, co ještě dalšího strojírenský parametrický kouzelník z rodiny společnosti ...
Čtvrtek, 25 Květen 2017
36. Autodesk Inventor 2018 – co je nového
(Matching tags: Michal Spielmann,Data,Inventor,Nicom,Autodesk,Vzdělávání,Kurzy)
V mém posledním článku jsme se seznámili s novinkami AutoCADu 2018 a nyní je na řadě strojírenský parametrický kouzelník z rodiny společnosti Autodesk, Inventor 2018. Takže ...
Pátek, 12 Květen 2017
37. Autodesk Academia Design 2017
(Matching tags: Design,Autodesk,Soutěž,Inventor,AutoCAD,Brno,VUT,Studenti,2017,Academia)
... tradičních (AutoCAD – 2D modelování, Inventor – 3D modelování, Inventor 3D modelování pro pedagogy) rozrostou o jednu novou.  ...
Úterý, 14 Únor 2017
38. Pár rychlých tipů pro sestavení v Autodesk Inventoru
(Matching tags: Inventor,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Rychlé tipy,Sestavení)
Dnes přináším pár rychlých tipů pro práci v sestavách Autodesk Inventor. Věřím, že vám zefektivní práci. Pokud také nějaké znáte, a myslíte si, že by mohly pomoci ostatním uživatelům, ...
Pátek, 10 Únor 2017
39. Aktualizovaný nástroj OpenBoM Management
(Matching tags: BOM,Solid Edge,Inventor,Creo,SolidWorks,CAD,OpenBOM,Kusovník)
Jde o první cloudový správní BOM nástroj, jenž dovoluje výrobním společnostem spravovat a sledovat soupisky materiálů globálně i napříč organizací. Nástroj OpenBoM byl nyní aktualizován ...
Úterý, 06 Prosinec 2016
40. Řada Autodesk 2017 pro mladé techniky
(Matching tags: HSM,123D,Autodesk,Inventor,AutoCAD,CAD)
Společnost Autodesk dlouhodobě globálně podporuje vzdělávání mladých techniků po celém světě. Vzdělávací komunita již dnes zahrnuje několik miliónů studentů škol, univerzit a pedagogů. Letošní řada Autodesk ...
Čtvrtek, 12 Květen 2016
41. Theorem nabízí Inventor to JT Visualize 3D ve verzi 19.3
(Matching tags: Inventor,Theorem,Solutions,Translator,Překladač,Unified,JT Visualize 3D,Interface)
Společnost Theorem Solutions přichází s verzí 19.3 svého překladače Inventor to JT Visualize 3D, jenž podporuje Inventor 2015 a 2016 a formát souborů JT až do a včetně ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2016
42. Creaform aktualizuje VXmodel a VXinspect
(Matching tags: Autodesk,Inventor,3D skenování,Creaform,3D měření,VXinspect,VXelements,VXmodel)
... Oba moduly jsou integrovány v platformě Creaformu s názvem VXelements, kterou je dále možné integrovat do CAD softwarů třetích stran, včetně Solidworks nebo Autodesk Inventoru. Mezi novinky u VXmodelu ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2016
43. Aktualizovaný CADLearning pro AutoCAD, Revit a Inventor
(Matching tags: Doplněk,Revit,Aktualizace,Plug-in,CADLearning,Autodesk,Inventor,AutoCAD)
Společnost 4D Technologies aktualizovala CADLearning Plugin pro aplikace Autodesku. Nástroj přímo v aplikacích zajišťuje přímo na místě odpovědi na otázky uživatele. Tato adaptivní technologie ...
Pondělí, 26 Září 2016
44. Bezplatný 3D návrhový software pro laboratoře Fab Lab
(Matching tags: 3ds Max,Fusion 360,MIT,Fab Lab,CBA,ReCap 360,Inventor,AutoCAD,Autodesk)
Společnost Autodesk podporuje komunitu a tvůrce po celém světě, a proto nyní celosvětově nabízí přístup zdarma ke kompletní řadě produktů Autodesk pro navrhování více jak tisícovce ...
Úterý, 16 Srpen 2016
45. Autodesk představuje Industry Collections
(Matching tags: Konstrukce,Revit,Industry,Architektura,Autodesk,BIM,Inventor,AutoCAD,Collections)
Nejzákladnější software a služby od společnosti Autodesk se nyní celosvětově nabízejí v rámci jednoho předplatného balíčku s názvem Industry Collections. V předplatném jsou ...
Středa, 03 Srpen 2016
46. NICOM – Interoperabilita s Inventorem 2017
(Matching tags: Autodesk,Vzdělávání,Kurzy,Siemens,Inventor,Nicom,Interoperabilita,dwg,3D PDF,Fusion 360,AnyCAD)
... Ne, že by tato skutečnost ovlivnila aplikaci Inventor 2017, ale podívejte se na nedávnou dohodou mezi společnostmi Autodesk a Siemens. Ta je znamením toho, že opravdu dochází ke změnám. ...
Pátek, 22 Červenec 2016
47. hyperMILL 2016.2 certifikován pro Autodesk Inventor 2017
(Matching tags: 2017,2016.2,CAM,Autodesk,Inventor,CAD,CNC,Certifikace,hyperMILL)
CAM/CAD řešení hyperMILL od Open Mind Technologies bylo certifikováno společností Autodesk. To znamená, že při konverzi souborů z Inventoru 2017 do hyperMILLu je zajištěn integrovaný ...
Úterý, 12 Červenec 2016
48. Proč programovat CNC stroje pomocí Autodesk Inventor HSM?
(Matching tags: HSM,CNC,CAD,CAM,Autodesk,Inventor)
Autodesk Inventor HSM je plně integrované nativní kompletní řešení 2D a 3D konstrukce a CNC programování frézovacích a soustružnických center v jednotném prostředí, s moderním výpočtovým jádrem a jednoduchým ...
Středa, 20 Leden 2016
49. Podpora Autodesk Inventoru 2016 v Pinnacle Series
(Matching tags: AEC,Autodesk,Software,Inventor,Stavebnictví,PacifiCAD,Series,Eagle,Point,Pinnacle)
Společnost Eagle Point Software Corporation, partner Autodesku v oblasti AEC průmyslu, přidává společně s firmou PacifiCAD do softwaru Pinnacle Series obsah Autodesk Inventoru 2016. PacifiCAD ...
Úterý, 26 Duben 2016
50. Soutěž Olomouckého kraje v CAD programech 2016
(Matching tags: 2D/3D,Studenti,CAD,Soutěž,Inventor,AutoCAD,SPŠS,Olomouc)
Pro jednotlivé studenty i soutěžní týmy složené z pedagoga a studentů tu je pozvánka na 9. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech, která se koná dne 18. března ...
Čtvrtek, 04 Únor 2016