Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo itwin

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Představení nové verze ProjectWise, powered by iTwin
(Matching tags: Tomáš Staněk,iTwin,ProjectWise,Webinar,Infrastruktura)
Zjis­tě­te jak nový Pro­jectWi­se, powe­red by iTwin, může po­mo­ci pro­jek­tan­tům, zho­to­vi­te­lům a správ­cům s vy­ře­še­ním no­vých výzev sou­čas­né vý­stav­by in­frastruk­tu­ry, zvý­še­ním ...
Čtvrtek, 20 Červenec 2023
2. Další ze série webinářů o novinkách v ProjectWise
(Matching tags: Bentley Systems,Webináře,ProjectWise,iTwin)
... do pro­ble­ma­ti­ky do­dá­vek di­gi­tál­ní­ho ná­vr­hu v sys­té­mu Pro­jectWi­se (1. část) na vlast­ní oči pře­svěd­čí­te, co zna­me­ná, že Pro­jectWi­se je „powered by iTwin“, a budou uká­zá­ny ...
Pondělí, 10 Duben 2023
3. Systém HVAC-Twin od CCTechu využívá Bentley iTwin
(Matching tags: HVAC-Twin,CCTech,iTwin,Klimatizace,Větrání,Topení,Bentley Systems,HVAC)
Spo­leč­nost CC­Tech ozná­mi­la, že do pro­gra­mu po­we­red by iTwin spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems při­dá­vá HVAC-Twin. HVAC-Twin umožňuje rych­lou ob­mě­nu mezi ite­ra­ce­mi ná­vr­hu HVAC (He­a­ting, ...
Úterý, 03 Leden 2023
4. Bentley Systems oznamuje Bentley Infrastructure Cloud
(Matching tags: iTwin,IoT,Capture,Experience,Infrastructure,Cloud,ProjectWise,Bentley)
... di­gi­tál­ních dvoj­čat, poháněné sys­té­mem iTwin, k otevření dat ob­sa­že­ných v in­že­nýr­ských sou­bo­rech prostřed­nic­tvím au­to­ma­ti­zo­va­né­ho a vlast­ní­ho ma­po­vá­ní na in­fras­truk­tur­ní ...
Úterý, 15 Listopad 2022
5. Integrace nástroje EC3 s platformou Bentley iTwin
(Matching tags: Bu­il­ding Transpa­ren­cy,iTwin,EC3,Bentley Systems)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. lis­to­pa­du na COP27 roz­ší­ře­né in­te­gro­va­né pra­cov­ní po­stu­py pro vý­po­čet ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku v plat­for­mě Bent­ley iTwin. Nová in­te­gra­ce umožňuje ...
Čtvrtek, 10 Listopad 2022
6. Nearabl využívá platformu Bentley iTwin
(Matching tags: Vnitřní navigace,Nearabl,iTwin,Partnerství,Bentley Systems,Vizualizace)
... v rámci glo­bál­ní­ho od­vět­ví in­frastruk­tu­ry, sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní. Spo­leč­nost je nyní iTwin Pre­mier Part­ner a její apli­ka­ce Nea­ra­bl zís­ka­la ozna­če­ní „Powered ...
Pátek, 04 Listopad 2022
7. Spolupráce FUKUI COMPUTER s Bentley Systems
(Matching tags: FUKUI COMPUTER,iTwin,Bentley Systems,Stavebnictví)
Fukui Com­pu­ter, do­da­va­tel CAD pro sta­veb­ní prů­my­sl, uza­vřel stra­te­gic­ké part­ner­ství s Bent­ley Sys­tems, spo­leč­nos­tí za­bý­va­jí­cí se soft­warem pro in­frastruk­tur­ní in­že­nýr­ství, ...
Pondělí, 10 Říjen 2022
8. Bentley Systems oznámila akvizici společnosti ADINA
(Matching tags: ADINA,iTwin,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Simulace,FEM)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. dubna, že kou­pi­la spo­leč­nost ADINA R & D se síd­lem ve Wa­ter­tow­nu ve státě Massa­chusetts, před­ní­ho vý­vo­já­ře soft­wa­ro­vých apli­ka­cí pro ...
Sobota, 09 Duben 2022
9. Hodnocení životního cyklu pro Bentley iTwin
(Matching tags: Dekarbonizace,LCA,One Click,iTwin,Integrace,Infrastruktura,Bentley)
... Bent­ley iTwin, které pod­po­ru­jí cíle udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je in­fra­stru­k­­tur­ních pro­jek­tů. Tato in­te­gra­ce je vý­sled­kem spo­lu­prá­ce Bent­ley s One Click LCA (www.​oneclicklca.​com) ...
Středa, 09 Březen 2022
10. EarthCam 4D oživuje stavební digitální dvojčata
(Matching tags: 4D modely,SYNCHRO 4D,Bent­ley Systems,EarthCam 4D,iTwin,EarthCam,Stavebnictví)
EarthCam, posky­to­va­tel tech­no­lo­gie a slu­žeb we­bo­vých ka­mer. před­sta­vil 26. ledna 2022 EarthCam 4D, který umo­ž­ňu­je týmům vir­tu­ál­ní­ho pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by (VDC) pře­krý­vat ...
Středa, 26 Leden 2022
11. Webinář Bentley: Přizpůsobení iTwin Vieweru
(Matching tags: Webináře,Bentley,iTwin,Viewer,Digitální dvojčata)
Vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních apli­ka­cí pro dvoj­ča­ta je slo­ži­té a ča­so­vě ná­roč­né. Plat­for­ma iTwin po­sky­tu­je star­to­va­cí ša­b­lo­nu iTwin Viewer a umož­ňu­je uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní ...
Čtvrtek, 13 Květen 2021
12. Bentley integruje platformu iTwin s NVIDIA Omniverse
(Matching tags: Omniverse,iTwin,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Nvidia,Infrastruktura)
... di­gi­tál­ních dvoj­čat roz­sáh­lých pro­jek­tů prů­mys­lo­vé a ob­čan­ské in­frastruk­tu­ry. Bent­ley roz­ší­ři­la svoji plat­for­mu iTwin o in­te­gra­ci s Nvi­dia Omni­ver­se a po­skyt­la ...
Pondělí, 12 Duben 2021
13. Řešení OpenTower iQ pro telekomunikační věže
(Matching tags: 5G věže,Open­Tower iQ,Fond,iTwin,Infrastruktura,Bentley)
Fond Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mil 26. břez­na 2021 do­stup­nost Open­Tower iQ, ře­še­ní pro te­le­ko­mu­ni­kač­ní věže ve formě di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te vy­u­ží­va­jí­cí iTwin, ...
Pondělí, 29 Březen 2021
14. Shell Deepwater realizuje projekty s iTwin od Bentley
(Matching tags: iTwin,Deepwater,Digitální dvojčata,Shell,Projekty,Bentley)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 20. října 2020, že De­e­pwa­ter spo­leč­nos­ti Shell volí stra­te­gii di­gi­tál­ních dvoj­čat spo­leč­nos­ti Bent­ley pro ze­fek­tiv­ně­ní svého pro­ce­su in­ves­tič­ních ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020