Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo nvidia

Celkem nalezeno výsledků : 50.

Nejprve stručně tak, jak samo o sobě píše NVIDIA Studio v notickách tiskových zpráv. Platforma NVIDIA Studio sdružuje nástroje a technologie pro notebooky i pracovní stanice. Všem ...
Úterý, 31 Leden 2023
2. Čeští a slovenští 3D grafici v mezinárodním projektu
(Matching tags: NVIDIA Studio,Rozšířená realita,3D grafika,Nvidia,Soutěž,Vizualizace)
Dvo­ji­ce čes­ko­slo­ven­ských gra­fi­ků spolu s dal­ší­mi pěti ko­le­gy z Pol­ska a Ru­mun­ska ztvár­ni­la je­jich vlast­ní před­sta­vu po­do­by ži­vých or­ga­nis­mů na vzdá­le­ných pla­ne­tách. ...
Pátek, 13 Leden 2023
3. Siemens a NVIDIA partnery pro skutečná digitální dvojčata
(Matching tags: Siemens,Nvidia,Umělá inteligence,Digitální dvojčata,Omniverse,Xcelerator)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens a Nvi­dia spo­lu­pra­cu­jí na pro­po­je­ní plat­fo­rem Si­e­mens Xce­le­ra­tor a Nvi­dia Omni­ver­se a po­sou­va­jí prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci na další úroveň. ...
Úterý, 12 Červenec 2022
4. Siemens zdokonaluje CFD simulace
(Matching tags: Simcenter,STAR-CCM+,CFD,Nvidia,GPU,Siemens,Simulace)
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mi­la 23. února 2022, že ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Nvi­dia ote­vře­la dveře do nové éry CFD (Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics) si­mu­la­cí. ...
Pátek, 25 Únor 2022
5. Nové notebookové GPU NVIDIA
(Matching tags: MX550,MX570,RTX 2050,GeForce,Nvidia,GPU,Hardware)
NVIDIA uvádí nové note­bookové gra­fi­cké pro­ce­so­ry Ge­For­ce RTX 2050, MX570 a MX550. Po­ža­dav­ky na hard­ware se liší podle vy­u­ží­va­ných apli­ka­cí. Spo­leč­nost Nvi­dia proto roz­ši­řu­je výběr ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
6. Grafické karty a ovladače pro SOLIDWORKS
(Matching tags: Ovladače,Nvidia,3E Praha Engineering,Grafické karty,AMD,SolidWorks)
Pěkný člá­nek za­o­bí­ra­jí­cí se vý­bě­rem a na­sta­ve­ním gra­fic­kých karet pro práci v So­lid­works jsme našli na webu spo­leč­nos­ti 3e Pra­ha En­gi­nee­ring. Při práci v So­li­dworks ...
Sobota, 18 Prosinec 2021
7. NVIDIA – novinky v Omniverse a 3D modely pomocí AI
(Matching tags: A2000,Nvidia RTX,Omniverse,SIGGRAPH,Studio,Nvidia)
Bu­douc­nost 3D gra­fi­ky je k vi­dě­ní na vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Si­g­gra­ph. Na le­toš­ním roč­ní­ku Nvi­dia opět před­sta­vu­je ex­klu­ziv­ní vý­ho­dy, které pro­střed­nic­tvím plat­for­my ...
Středa, 11 Srpen 2021
8. Stolní počítače HP řady Z s výkonem na nové úrovni
(Matching tags: Řada Z,HP Inc,HP Z2,Počítače,HP Z1,Pracovní stanice,Nvidia,Hardware)
Spo­leč­nost HP u pří­le­ži­tos­ti kon­fe­ren­ce GTC 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Nvi­dia, in­for­mo­va­la o vý­znam­ném vy­lep­še­ní GPU u své zá­klad­ní řady stol­ních po­čí­ta­čů ...
Úterý, 20 Duben 2021
9. Bentley integruje platformu iTwin s NVIDIA Omniverse
(Matching tags: Omniverse,iTwin,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Nvidia,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. dubna 2021, že vy­ví­jí apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí plat­for­mu Nvi­dia Omni­ver­se pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase a si­mu­la­ci ...
Pondělí, 12 Duben 2021
10. VRgineers a NovBox představují VR balíček pro profesionály
(Matching tags: VR brýle,XTAL,NovBox,VRgineers,RTX,Nvidia,Virtuální realita)
Fran­couz­ský Nov­Box, na­bí­ze­jí­cí ši­ro­kou škálu spe­ci­a­li­zo­va­ných po­čí­ta­čů pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a fil­mo­vé pro­duk­ce, a VR­gi­neers, ...
Středa, 29 Červenec 2020
11. Dell představil XPS Desktop
(Matching tags: S-Series,XPS,Stolní PC,Desktop,Nvidia,Dell,Monitory)
Po květ­no­vém před­sta­ve­ní nej­no­věj­ších no­te­boo­ků XPS nyní Dell na­bí­zí stej­ný výkon a styl také ve stol­ním pro­ve­de­ní. Ro­di­na XPS se roz­růs­tá o nový model XPS Desktop. Spolu ...
Pondělí, 20 Červenec 2020
12. Eurocom uvádí adaptér MXM3 na PCI-E pro vývojáře GPU
(Matching tags: MxM3,PCI-E,PCIe,Adaptér,Eurocom,Nvidia,GPU,Hardware,AMD)
Ve­sta­vě­né zpra­co­vá­ní ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí GPU je po­u­ži­tí gra­fic­ké pro­ce­so­ro­vé jed­not­ky (GPU) v kom­bi­na­ci s cen­t­rál­ní pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou (CPU) pro usnad­ně­ní ...
Úterý, 07 Červenec 2020
13. Webinář živě: Znovuobjevení VR a spolupráce v roce 2020
(Matching tags: PNY,COVID-19,HTC,Webináře,Spolupráce,Nvidia,Virtuální realita,AEC)
Při­poj­te se k živě vy­sí­la­né­mu webi­ná­ři a po­dí­vej­te se, jak NVI­DIA Quadro RTX a HTC spo­ju­jí lidi pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Toto part­ner­ství umož­ňu­je ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
14. GPU Nvidia zrychluje export z Adobe Premiere Pro
(Matching tags: Quadro RTX,Premiere Pro,Export,GeForce,Videa,Nvidia,GPU,Adobe)
S ros­tou­cím ob­je­mem práce z do­mo­va při­bý­vá nut­nost řešit sdí­le­ní práce a ob­sa­hu s ko­le­gy a zá­kaz­ní­ky. Vý­jim­kou nej­sou ani video edi­to­ři, kteří často vy­u­ží­va­jí ...
Středa, 20 Květen 2020
15. Vyhlášení vítězů návrhářské soutěže Andromeda
(Matching tags: Soutěž,Andromeda,Perseus,PNY Technologies,CG Society,Nvidia)
Více než 250 uměl­ců z ce­lé­ho světa sdí­le­lo své hvězd­né ztvár­ně­ní fu­tu­ris­tic­ké ga­la­xie bě­hem ná­vr­hář­ské sou­tě­že An­dro­me­da, spon­zo­ro­va­né spo­leč­nost­mi PNY Tech­no­lo­gies, ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
16. Webinář Umělá inteligence jako nástroj pro umělce
(Matching tags: Umělá inteligence,Deep Learning,Umělci,Scott Eaton,Nvidia,Webinar)
Při ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci ší­ří­cí­ho se ko­ro­na­vi­ru a zá­sa­hů států do ko­ná­ní růz­ných akci bude asi lépe sedět v kan­ce­lá­ři nebo doma a za­po­jo­vat se do růz­ných in­ter­ne­to­vých ...
Úterý, 10 Březen 2020
17. Arnold 6 s podporou akcelerace pomocí GPU Nvidia RTX
(Matching tags: RTX,GPU,Maya,Autodesk,Nvidia,Studio,Ardnold 6)
Nej­no­věj­ší verze Maya 2020 a Ar­nold 6 od Au­to­de­s­ku do­stá­va­jí funk­ce ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí RTX, jako in­ter­ak­tiv­ní ren­de­ro­vá­ní v re­ál­ném čase uměl­cům a de­sig­né­rům ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
18. Luxion představuje podporu KeyShot pro Nvidia RTX s OptiX
(Matching tags: RTX,OptiX,Luxion,KeyShot,Nvidia,Podpora,Rendering)
KeyShot, program pro 3D vykreslování a animace se sledováním paprsku v reálném čase, nově umožňuje GPU akceleraci s využitím Nvidia RTX s Nvidia OptiX. Podporuje prozatím jen Windows ...
Čtvrtek, 01 Srpen 2019
19. Novinky v Nvidia VKRay
(Matching tags: GPU,VKRay,Shadery,API,Nvidia,Ray Tracing)
Nvidia VKRay je sada tří rozšíření, která umožňují funkci sledování paprsku v otevřeném standardu Vulkan pro akceleraci GPU. Rozšíření VK_NV_ray_tracing je určeno pro rastrové aplikace Vulkan, SPV_NV_ray_tracing ...
Neděle, 24 Březen 2019
20. AMD nabídne videokartu Radeon VII
(Matching tags: Grafická karta,Radeon VII,GeForce RTX 2080,Vega 20,AMD,Hardware,GPU,Nvidia)
Od 7. února by se na trhu měla objevit nová grafická karta, konkurující GeForce RTX 2080 od Nvidie. Radeon VII je v základu částečnou verzí GPU Vega 20 od AMD. K dispozici ...
Pondělí, 14 Leden 2019
21. Render Legion nabízí Corona Renderer 3 pro 3ds Max
(Matching tags: Render Legion,Renderer 3,AI Denoiser,Corona,Chaos Group,Nvidia,3ds Max)
Česká firma Render Legion, která patří Chaos Group, vydává verzi Corona Renderer 3 pro 3ds Max. Ta nabízí rychlejší interaktivní vy­kre­s­lo­vá­ní (IR) a vylepšenou verzi Nvidia AI Denoiser. Jde o druhou ...
Středa, 28 Listopad 2018
22. Virtualizace CAD prostředí jako předpoklad firemní expanze… a příčina té příští
(Matching tags: Virtualizace,Nvidia,Autodesk,AutoCAD,CAD,Citrix,Doosan)
... novou zahraniční pobočku bez vlastního IT zázemí. Řešení 3D Workplace na bázi technologií Citrix a NVIDIA připravené společností ORBIT perfektně vyhovělo oběma účelům a připravilo půdu pro další ...
Čtvrtek, 20 Září 2018
23. Architektura NVIDIA Turing GPU
(Matching tags: CUDA,Turing,RT jádra,Tensor,Umělá inteligence,GPU,Architektura,Hardware,Nvidia)
Společnost Nvidia považuje architekturu Turing GPU pro počítačovou grafiku za další milník od vynálezu CUDA GPU v roce 2006. Mezi funkcemi Turing najdeme nová RT jádra pro zrychlení sledování ...
Úterý, 21 Srpen 2018
24. Nvidia ztrácí po zrušení testování autonomních automobilů
(Matching tags: Autonomní automobily,Akcie,Testování,Nvidia)
Výrobce grafických čipů Nvidia oznámil v lednu spolupráci s firmou Uber Technologies, jež se týkala testování a „výuky“ vozidel bez řidiče jak ve virtuálním prostředí, tak na silnicích. ...
Čtvrtek, 29 Březen 2018
25. Také Siemens nabídne simulace pro autonomní systémy aut
(Matching tags: Nvidia,Simulace,PLM,Siemens,Software,Autonomní systémy,Řízení aut)
Podobně jako Nvidia míní i společnost Siemens PLM Software nabídnout ve 3. čtvrtletí tohoto roku své řešení pro autonomní systémy řízení aut, jež bude součástí portfolia Simcenter. Nabídne možnosti ...
Čtvrtek, 29 Březen 2018
26. Varjo začíná dodávat alfa prototypy Bionic Display
(Matching tags: Varjo,Alfa prototypy,Bionic Display,Nvidia,Hardware,AMD)
Pro virtuální a smíšenou realitu (VX/XR) je určena technologie Bionic Display, která vzniká v úzké spolupráci s AMD a Nvidie a jež je schop­ná rozpoznávat lidské oko a sledovat ...
Úterý, 05 Prosinec 2017
27. Iray pro Rhino ve verzi 1.4
(Matching tags: Vykreslení,Iray,McNeel,Vizualizace,Rhinoceros,Rhino,Nvidia)
Nvidia Iray pro Rhino je doplněk pro renderování v softwaru McNeel Rhinoceros a vytváření fotorealistických vizualizací. Iray je integrován v Rhinu a vykreslování probíhá přímo v jeho ...
Pondělí, 30 Říjen 2017
28. Virtuální realita s Nvidia Holodeck
(Matching tags: Virtuální realita,Nvidia,Holodeck,Platforma)
Nvidia Holodeck je inteligentní platforma pro virtuální realitu, určená jak designérům, tak vývojářům. Rovněž zákazníci se mohou připojit a podívat se na vysoce fotorealistické simulované VR prostředí. ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2017
29. Simulace s bezkonkurenční rychlostí a snadným použitím
(Matching tags: Discovery Live,Nvidia,ANSYS,Simulace,GPU)
... paralelním charakteru grafických procesorů (GPU) Nvidia, kdy jsou výsledky vypočítány tisíckrát rychleji než běžnými metodami.  ...
Pátek, 08 Září 2017
30. Nvidia představila projekt Holodeck
(Matching tags: Virtuální realita,Nvidia,Projekt,Spolupráce,Holodeck)
Projekt Holodeck společnosti Nvidia nabízí fotorealistické prostředí virtuální reality pro vzájemnou spolupráci, nabízející vizuální, zvukové a hmatové možnosti jako v reálném světě. Umožňuje ...
Pátek, 12 Květen 2017
VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou, která působí více jak čtvrt století v oblasti nadnárodních aktivit popularizujících techniku a technologie využívané v průmyslové praxi, připravila pro své žáky opravdovou ...
Pondělí, 21 Listopad 2016
32. Acer uvádí výkonné modely Aspire VX 15, V Nitro a řadu GX
(Matching tags: Acer,Nvidia,Hardware,Notebooky,Aspire VX 15,V Nitro,Řada GX,Black Edition,Stolní PC,Výkon)
... Aspire V Nitro Black Edition a Aspire VX jsou vybaveny prvotřídními zvukovými technologiemi, křišťálově čistými 15,6" displeji s technologií IPS, nejnovějšími grafikami Nvidia GeForce GTX 10xx a vysoce ...
Středa, 04 Leden 2017
33. ProgeCAD 2017 – vhodná grafika a GPU
(Matching tags: ATI,GPU.Grafické karty,CADDIT,Nvidia,progeCAD,Hardware)
... se strojovým jazykem OpenGL. Hardwarovými novinkami pro grafické testování v laboratořích firmy jsou notebooky Dell XPS (15palcové) s Nvidia GTX 960M a s aktualizovaným ovladačem ...
Pátek, 07 Říjen 2016
34. Clayoo má novou aktualizaci verze 2.0
(Matching tags: TDMSolutions,Clayoo,ATI,RhinoGold,Rhinoceros,Intel,Nvidia,2.0)
TDMSolutions zveřejnila aktualizaci svého softwaru Clayoo 2.0. Kromě grafických karet Nvidia nyní podporuje i karty ATI a Intel, došlo k vylepšení v základní geometrii (Primitive Geometries), ...
Pondělí, 02 Květen 2016
35. Nvidia nabízí díky Iray interaktivní fotorealismus
(Matching tags: Fotorealizmus,Zobrazování,Virtuální,Realita,Iray,Interactive,Nvidia)
Technologie Iray umožňuje vytvářet interaktivní virtuální světy s neuvěřitelnou přesností. Bude tak možné prohlédnout si před koupí fotorealistické zobrazení interiéru auta prakticky z každého ...
Středa, 06 Duben 2016
36. Nvidia vydává GameWorks SDK 3.1
(Matching tags: Balíček,Vývojářský,GameWorks,3.1,Vykreslování,Rendering,Nvidia,SDK)
... fyzické simulace, jež jsou publikovány v beta verzi. Oněmi třemi vykreslovacími technikami jsou Nvidia Volumetric Lighting (pro simulaci chování světla rozptýleného ve vzduchu a atmosféře), Nvidia ...
Čtvrtek, 17 Březen 2016
37. Nvidia Iray součástí Autodesk Maya
(Matching tags: Plug-in,Nvidia,Stavebnictví,Rendering,Architektura,Maya,Autodesk,Iray,Doplněk)
Uživatelé Autodesk Maya, kterých jsou desítky tisíc, mohou nyní díky doplňku (plug-in) Iray vytvářet návrhy snadněji a rychleji. Iray je určen jak pro vykreslování, tak post produkci. Přesně předvídá ...
Pondělí, 04 Leden 2016
38. Benchmark SPECwpc ve verzi 1.2
(Matching tags: SPECwpc,GUI,Micron,VMware,Testy,Paměť,Fujitsu,Intel,Nvidia,Lenovo,Dell,Grafika,AMD)
... stanic. Měří všechny aspekty výkonu pracovních stanic na rozličných profesionálních aplikacích. Členy projektové skupiny SPECwpc jsou AMD, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Lenovo, Micron, Nvidia a VMware. ...
Pondělí, 08 Červen 2015
39. Nvidia vydává Visual Computing Appliance
(Matching tags: Hardware,Vizualizace,Computing,Appliance,Nvidia,Raytracing,VCA,Visual)
Společnost Nvidia oznámila vydání Visual Computing Appliance, známé jako Nvidia VCA. Nvidia VCA významně zrychluje raytracing, který umožňuje uživatelům pracovat s počítačovými modely s tak vysokou ...
Pondělí, 18 Srpen 2014
40. GPU revoluce renderování
(Matching tags: Nvidia,3DS,CPU,Iray,Vzdělávání,Kurzy,GPU,Nicom,Rendering,Autodesk)
K tomu, abyste dostali svoje do detailu propracované vizualizace nebo animace ven z prostředí 3D programu vede jen jedna cesta a tou je render. Způsobů renderování je však daleko více. Revolucí ...
Neděle, 08 Červen 2014
41. Nvidia spouští testovací disk pro Grid
(Matching tags: Test,Drive,Virtualizace,GRID,Cloud,Nvidia)
... v Severní Americe, další přibudou brzy pro Asii a Pacifik a pro Evropu. Technologie Nvidia Grid umožňuje projektantům a designérům využít graficky náročné aplikace pomocí cloudových ...
Pátek, 23 Květen 2014
42. Notebooky Eurocom s kartami Nvidia GeForce GTX 800M
(Matching tags: Nvidia,Eurocom,Notebook,GPU,Hardware,CUDA)
Společnost Eurocom nabízí různé druhy tenkých a lehkých notebooků, které lze upravit podle svého a aktualizovat. Nově jsou připraveny grafické karty řady Nvidia GeForce GTX 800M. Grafické karty ...
Úterý, 25 Březen 2014
43. Virtuální grafický procesor Nvidia Grid nyní celosvětově
(Matching tags: GRID,Cloud,Nvidia,vGPU,Virtuální grafika)
Sdílení grafických procesorů je hitem poslední doby a virtuální grafický procesor Nvidia Grid vGPU se dá využít třeba na Citrix XenDesktopu 7.1 nebo Citrix XenServeru 6.2. Zaměstnanci díky technologii ...
Pátek, 20 Prosinec 2013
44. Vydán ArrayFire v2.0 pro CUDA a OpenCL
(Matching tags: v2.0,AccelerEyes,ArrayFire,CUDA,AMD,Nvidia,OpenCL)
Společnost AccelerEyes vydala ArrayFire v2.0 s plnou podporou zařízení OpenCL včetně přídavných grafických procesorů AMD, grafických karet AMD FirePro, koprocesorů Intel Xeon Phi, grafických procesorů ...
Středa, 18 Prosinec 2013
45. Autodesk a webové služby Amazon, Otoy a Nvidia
(Matching tags: Otoy,Amazon Web Services,AWS,Amazon,Nvidia,Autodesk)
Společnost Autodesk umožnila svým klientům využívat designové nástroje Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk Maya a Autodesk 3ds přes internetový prohlížeč. Zcela poprvé tak mají zákazníci plný ...
Čtvrtek, 07 Listopad 2013
46. Eurocom představil výkonný a ultrapřenosný notebook M3
(Matching tags: Hardware,Eurocom M3,GTX 765M,Intel Core i7,GeForce,Nvidia,Notebook)
... že M3 má hmotnost bez několika gramů dva kilogramy. Tenký, lehký (jak uvádí zpráva) a velmi výkonný 13,3" notebook M3 je osazen grafikou Nvidia GeForce GTX 765M a procesorem Intel Core i7 čtvrté generace. ...
Pondělí, 12 Srpen 2013
47. GPU zařízení NVIDIA pro vzdálený přístup ke GRID
(Matching tags: Grafika,Vizualizace,Cloud,Nvidia,GRID,VCA)
Firma NVIDIA už koncem loňského roku představila svou cloudovou platformu GRID. Nyní přichází na trh s prvním zařízením pro přístup a práci na této platformě. NVIDIA GRID Visual Computing ...
Středa, 20 Březen 2013
48. Eurocom nabízí kompletní 3D pracovní stanice
(Matching tags: Hardware,Eurocom,Pracovní stanice 3D,Workstation,Nvidia)
Společnost Eurocom Corporation je známá svými mobilními pracovními stanicemi (Mobile Workstations) a plně přizpůsobitelnými notebooky (Fully Customizable Notebooks). Nově nabízí komplexní řadu 3D ...
Úterý, 26 Únor 2013
49. Soutěž o Autodesk 3ds Max Design Hero
(Matching tags: Autodesk,Soutěž,3ds Max Design,Nvidia,3ds Max,Boxx)
... 5000 dolarů v hotovosti a věcné ceny od firem BOXX a NVIDIA v hodnotě více než 18 000 dolarů. Nejen, že vítězný návrh uvidí tisíce lidí, ale za první místo vítěz kromě 5000 dolarů také obdrží ...
Pondělí, 12 Listopad 2012
50. Pinnacle Studio 16 s 3D funkcemi a bezplatným cloudem
(Matching tags: Pinnacle,Corel,Nvidia)
... iPad. Partnerství společnosti Pinnacle se společností NVIDIA přináší exkluzivní podporu technologie NVIDIA 3D Vision u grafických karet Quadro a také spotřební řady GeForce. Uživatelé mohou nyní upravovat ...
Úterý, 11 Září 2012