Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo stratasys

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Stratasys spolupracuje se Siemens Healthineers
(Matching tags: 3D tisk,Stratasys,Sie­mens,He­al­thi­neers,Počítačová tomografie,CT fantomy)
Stra­ta­sys ozná­mil, že uza­vřel part­ner­ství se Sie­mens He­al­thi­neers při re­a­li­za­ci pře­lo­mo­vé­ho vý­zkum­né­ho pro­jek­tu, jehož cílem je vy­vi­nout nová mo­der­ní ře­še­ní pro roz­voj lé­kař­ských ...
Úterý, 28 Listopad 2023
2. Na Formnextu 2023
(Matching tags: D2F Solution,RMF500,FX10,#Formnext2023,Nexa3D,Raise3D,Markforged,FDM,Stratasys)
Po­pr­vé na ve­letr­hu Form­next, tedy na Form­nex­tu. Ono to při­dá­vá­ní ve­letrhů, vý­stav a po­dob­ně k názvu akce stej­ně slou­ží jen k tomu, aby se ne­mu­se­lo skloňovat. A aby ...
Středa, 15 Listopad 2023
3. MCAE Systems s 3D tiskem na veletrhu PRAGODENT
(Matching tags: Stratasys,3D tiskárny,MCAE Systems,Stomatologie,J5 Den­ta­Jet,TrueDent)
MCAE Sys­tems se účast­ní 29. me­zi­ná­rod­ní­ho den­tál­ní­ho ve­letr­hu Pra­go­dent, který pro­běh­ne od 12. do 14. října 2023 na vý­sta­viš­ti PVA Expo Praha. Tato pres­tiž­ní udá­lost bude pří­le­ži­tos­tí ...
Středa, 04 Říjen 2023
4. Solidscape představil voskovou 3D tiskárnu Muse
(Matching tags: Prodways,Šperky,vosk,Klenotnictví,Zubařství,Solidscape,3D tiskárny,Stratasys)
Firmu So­lid­sca­pe kou­pil před asi pěti lety fran­couz­ský vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Pro­dwa­ys od Stra­ta­sy­su. Nyní tento prů­kop­ník vos­ko­vé­ho 3D tisku pod novým ma­ji­te­lem vy­dá­vá vos­ko­vou ...
Pátek, 09 Červen 2023
5. Stratasys a Desktop Metal se spojují
(Matching tags: Desktop Metal,Nano Dimension,Polymery,Kovy,Aditivní výroba,Stratasys)
Stra­ta­sys a Desktop Metal se roz­hod­ly spo­jit v rámci do­ho­dy za při­bliž­ně 1,8 mi­li­ar­dy do­la­rů. Do­ho­da spo­ju­je silné strán­ky Stra­ta­sy­su v ob­las­ti po­ly­me­rů s prů­mys­lo­vou ...
Středa, 07 Červen 2023
6. Italdesign využívá technologii Stratasys 3DFashion
(Matching tags: J850 TechStyle,Italdesign,Climb-E,Interiéry,Stratasys,Design,3D tisk)
Ital­design – sou­část kon­cer­nu Volks­wa­gen, který se za­bý­vá de­signem a in­že­nýr­stvím, vy­u­žil vy­spě­lou tech­no­lo­gii 3D­Fa­shi­on od Stra­ta­sy­su při vý­vo­ji svého ne­dáv­no před­sta­ve­né­ho ...
Čtvrtek, 11 Květen 2023
7. Stratasys odmítl nevyžádaný návrh Nano Dimension
(Matching tags: Nano Dimension,Nabídka,Stratasys,Společnost)
Stra­ta­sys ozná­mil, že jeho správ­ní rada jed­no­my­sl­ně od­mít­la ne­vy­žá­da­nou na­bíd­ku Nano Di­mensi­on na pře­vze­tí Stra­ta­sy­su za 18,00 USD na akcii v ho­to­vos­ti. V sou­la­du ...
Středa, 22 Březen 2023
8. 3Dees rozšiřuje portfolio 3D tiskáren a 3D skenerů
(Matching tags: Hand On Metrology Tour,T-SCAN hawk 2,ZEISS,3Dees,Stratasys)
Spo­lu­prá­ce se Stra­ta­sy­sem zna­me­ná roz­ší­ře­ní na­bíd­ky 3Dees In­du­st­ries o kom­plex­ní ře­še­ní apli­ka­cí v mnoha ob­las­tech prů­mys­lu (le­tec­ký, au­to­mo­bi­lo­vý, obran­ný, ...
Úterý, 28 Únor 2023
9. Průvodce kupujícího 3D tiskárny Stratasys 2022
(Matching tags: Průvodce,Stratasys,Tiskárny,3D tisk)
Stra­ta­sys na­bí­zí ke sta­že­ní zcela novou pří­ruč­ku pro ku­pu­jí­cí 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys. Tento prak­tic­ký prů­vod­ce srov­ná­vá a po­rov­ná­vá všech pět hlav­ních tech­no­lo­gií 3D tisku, včet­ně: FDM, ...
Pátek, 18 Listopad 2022
10. Novinky Stratasysu na Formnextu
(Matching tags: Stratasys,3D tiskárny,FormNext,Origin One,Výrobní buňka P3)
Spo­leč­nost Stra­ta­sys, lídr v ob­las­ti po­ly­mer­ních 3D tis­ko­vých ře­še­ní, před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next (15.–18. lis­to­pa­du, Frank­furt nad Mo­ha­nem) ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
11. Stratasys kupuje softwarovou společnost Riven
(Matching tags: Riven,Aditivní výroba,GrabCAD,Stratasys,Akvizice,Software)
 Stra­ta­sys ozná­mil 25. října akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Riven, do­dá­va­jí­cí soft­ware pro za­bez­pe­če­ní kva­li­ty. Tento start-up se síd­lem v ka­li­forn­ském Ber­ke­ley byl part­ne­rem ...
Úterý, 25 Říjen 2022
12. Stratasys představuje certifikační program FDM
(Matching tags: FDM,3D tiskárny,Certifikace,Technologie,Stratasys)
Stra­ta­sys ozná­mil nový cer­ti­fi­kač­ní pro­gram pro ope­rá­to­ry a in­že­ný­ry 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys FDM, který je prv­ním z řady cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro uži­va­te­le 3D tis­ká­ren ...
Pondělí, 26 Září 2022
13. Webinář 3D tisk kompozitních a velkoobjemových dílů
(Matching tags: 3D tisk,Stratasys,FDM,Kompozity,MCAE Systems,Webináře,F770,F123CR)
Tisk­ne­te formy, ná­hrad­ní díly pro ro­bo­ty, mo­de­ly pro od­lé­vá­ní nebo různé pří­prav­ky a upín­ky? Je vaše 3D tis­kár­na málo pro­duk­tiv­ní nebo jste li­mi­to­vá­ni ma­te­ri­á­ly? Chce­te ...
Úterý, 06 Září 2022
14. Stratasys převezme divizi materiálů pro AM od Covestra
(Matching tags: Divize materiálů,Covestro,Aditivní výroba,Stratasys,Akvizice)
Stra­ta­sys ozná­mil 8. srpna pod­pis ko­neč­né do­ho­dy o pře­vze­tí di­vi­ze ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Co­vestro. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude po uza­vře­ní oka­mži­tě ...
Úterý, 09 Srpen 2022
15. MCAE představí technologii SAF pro aditivní výrobu
(Matching tags: H350,SAF,Aditivní výroba,MCAE Systems,Stratasys,Technologie,3D tisk)
Jed­nou z tech­no­lo­gií pro uspo­ko­je­ní vý­rob­ní po­ptáv­ky po plas­to­vých dí­lech je 3D tisk. Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí au­to­mo­bil­kám a vý­rob­cům ko­merč­ní­ho i spo­třeb­ní­ho ...
Středa, 08 Červen 2022
16. Stratasys rozšiřuje program GrabCAD Software Partner
(Matching tags: Riven,Oqton,Software Partner,Aditivní výroba,GrabCAD,Stratasys)
Stra­ta­sys ozná­mil 8.břez­na 2022 další roz­ší­ře­ní part­ner­ské­ho pro­gra­mu Grab­CAD Soft­ware o nové part­ne­ry Oqton a Riven. Oqton je spo­leč­nost se síd­lem v bel­gic­kém Gentu, ...
Středa, 09 Březen 2022
17. 3D tisk při výrobě profesionálních kytar Furch
(Matching tags: Bevel Duo,Furch Guitars,Objet30 V5,MCAE Systems,Kytary,PolyJet,Stratasys,3D tisk)
3D tis­kár­ny dnes vy­po­má­ha­jí v mnoha od­vět­vích, vý­jim­kou není ani 3D tisk při vý­ro­bě kytar. Mezi vý­znam­né zá­kaz­ní­ky, kteří vy­u­ží­va­jí 3D tis­kár­ny od spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems, ...
Úterý, 22 Únor 2022
18. Spolupráce Stratasysu s Radfordem – 500 3D tištěných dílů pro Lotus Type 62-2
(Matching tags: Lotus Type 62-2,Radford,Aditivní výroba,karoserie,Stratasys,Ant An­ste­ad)
Stra­ta­sys spo­lu­pra­co­val s glo­bál­ní znač­kou lu­xus­ních au­to­mo­bi­lů Rad­ford na vy­tvo­ře­ní více než 500 3D tiš­tě­ných dílů pro uve­de­ní ka­ro­se­rie Lotus Type 62-2 na trh, jak uká­zal ...
Pátek, 18 Únor 2022
19. Stratasys uvádí platformu GrabCAD pro aditivní výrobu
(Matching tags: Stratasys,Platforma,Aditivní výroba,GrabCAD)
Stra­ta­sys před­sta­vil Grab­CAD Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring Plat­form, ote­vře­nou soft­wa­ro­vou plat­for­mu při­pra­ve­nou pro pod­ni­ky, která umožňuje vý­rob­cům řídit adi­tiv­ní vý­ro­bu ve vý­rob­ním ...
Pátek, 05 Listopad 2021
20. Stratasys získal zakázku od amerického námořnictva
(Matching tags: Americké námořnictvo,Zakázka,F900,Aditivní výroba,Stratasys,3D tisk)
23. srpna 2021 pře­da­lo ame­ric­ké ná­moř­nic­tvo spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys smlou­vu na 20 mi­li­o­nů do­la­rů na nákup až 25 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys F900 v prů­bě­hu příš­tích pěti let, při­čemž ...
Neděle, 05 Září 2021
21. Stratasys představil 3D tiskárnu J5 MediJet
(Matching tags: DraftWhite,J5 MediJet,3D tiskárny,Stratasys,zdravotnictví)
Stra­ta­sys před­sta­vil 3. červ­na zdra­vot­nic­kou 3D tis­kár­nu, která kom­bi­nu­je více apli­ka­cí v jed­nom sys­té­mu a na­sta­vu­je nový stan­dard pro po­sky­to­va­te­le zdra­vot­ní péče ...
Pondělí, 07 Červen 2021
22. Tři nové 3D tiskárny společnosti Stratasys
(Matching tags: F770,Technologie P3,H350,Origin One,SAF,FDM,3D tiskárny,Stratasys)
Stra­ta­sys před­sta­vil 28. dubna 2021 tři nové 3D tis­kár­ny, které spo­leč­ně vý­raz­ně za­sáh­nou do mul­ti­mi­li­ar­do­vé­ho trhu vý­ro­by dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí. Po­slou­ži­la k tomu ...
Pondělí, 03 Květen 2021
23. Nová technologie SAF pro sériovou výrobu 3D tiskem
(Matching tags: Řada H,SAF,MCAE Systems,Stratasys,Hardware,3D tisk)
Tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on (SAF) bude zá­kla­dem no­vých 3D tis­ká­ren řady H od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, které u nás dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Stra­ta­sys ...
Čtvrtek, 08 Duben 2021
24. Stratasys představuje 3D tiskárnu J5 DentaJet
(Matching tags: Dentální řešení,J5 DentaJet,Stomatologie,3D tiskárny,Zubní náhrady,Stratasys,Hardware)
Stra­ta­sys před­sta­vil 9. břez­na novou 3D tis­kár­nu, která po­sky­tu­je zub­ním la­bo­ra­to­řím efek­ti­vi­tu 3D tisku ve spo­je­ní s re­a­lis­mem a přes­nos­tí tech­no­lo­gie Po­ly­Jet. ...
Pátek, 12 Březen 2021
25. Webinář 3D tisk prototypů i dílů s jemnými detaily
(Matching tags: Objet30 V5,F123,Webináře,MCAE Systems,Prototypování,Stratasys,3D tisk)
Za­jí­má­te se o no­vin­ky ve světě 3D tisku? Po­tře­bu­je­te 3D tis­kár­nu, která šetří čas a pe­ní­ze a je ide­ál­ní pro celý pro­ces pro­to­ty­po­vá­ní, od ově­ře­ní pr­vot­ní­ho kon­cep­tu ...
Pátek, 12 Březen 2021
26. Prototyp z 3D tiskárny přesně podle představ
(Matching tags: J826 Prime,J850 Pro,J850 Prime,3D tiskárny,Stratasys,MCAE,Hardware)
Spo­leč­nost Stra­ta­sys, kte­rou u nás za­stu­pu­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems, roz­ší­ři­la a up­gra­do­va­la pro­duk­to­vou řadu pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren J8 Se­ries s tech­no­lo­gií ...
Čtvrtek, 25 Únor 2021
27. Stratasys kupuje výrobce 3D tiskáren RP Support
(Matching tags: RPS,RP Support,Stereolitografie,3D tiskárny,Stratasys,Akvizice,Hardware)
Stra­ta­sys ozná­mil 18. února 2021, že zís­kal brit­skou spo­leč­nost RP Sup­port (RPS), do­da­va­tel­ku prů­mys­lo­vých ste­re­o­li­to­gra­fic­kých 3D tis­ká­ren a ře­še­ní. Do­pl­ně­ním o RPS ...
Pátek, 19 Únor 2021
28. Stratasys získává Origin
(Matching tags: Origin,Aditivní výroba,Stratasys,Akvizice,Společnost,3D tisk)
Spo­leč­nost Stra­ta­sys ozná­mi­la, že do­kon­či­la akvi­zi­ci firmy Ori­gin s účin­nos­tí od 31. pro­sin­ce 2020. Akvi­zi­ce při­dá­vá soft­wa­ro­vé ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by spo­leč­nos­ti Ori­gin, ...
Čtvrtek, 07 Leden 2021
29. Volkswagen investuje do barevné technologie 3D tisku
(Matching tags: Automobilový design,J850,Investice,Volkswagen,3D tiskárny,Stratasys)
 Volks­wa­gen na­kou­pil dvě tis­kár­ny firmy Stra­ta­sys s ba­rev­nou tech­no­lo­gií 3D tisku na více ma­te­ri­á­lů za úče­lem vy­lep­še­ní svých pro­to­ty­po­vých schop­nos­tí a ote­vře­ní ...
Středa, 25 Listopad 2020
30. MCAE virtuální veletrh 2020
(Matching tags: XM200C,Miniveletrh,J55,Xact Metal,MCAE Systems,MSV,Stratasys,3D tisk)
Pokud jste pra­vi­del­ný­mi ná­vštěv­ní­ky Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a jeho do­pro­vod­ných akcí, tak jste ur­či­tě ne­moh­li mi­nout ně­kte­rou z ne­pře­hléd­nu­tel­ných ...
Středa, 14 Říjen 2020
31. Virtuální konference Stratasys o aditivní výrobě 2020
(Matching tags: Virtuální konference,MCAE Systems,Stratasys,3D tisk)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozná­mi­la, že zá­jem­ci o adi­tiv­ní vý­ro­bu mají po dva dny mož­nost se při­po­jit na různé před­náš­ky a do­zvě­dět se o no­vin­kách, osvěd­če­ných po­stu­pech ...
Úterý, 15 Září 2020
32. Tým Smith College vyhrál soutěž CoVent-19
(Matching tags: SmithVent,Massachusetts,Smith College,Ventilátory,CoVent-19,COVID-19,Stratasys,Soutěž)
Prv­ní­ho dubna 2020 tucet lé­ka­řů z aneste­zi­o­lo­gie z Massa­chusetts Ge­ne­ral Hospi­tal vy­hlá­si­lo ve­řej­nou sou­těž o návrh rych­le na­sa­di­tel­né­ho, funkč­ně schop­né­ho lev­né­ho ...
Čtvrtek, 02 Červenec 2020
33. Nový pracovní postup Advanced FDM v GrabCAD Printu
(Matching tags: Advanced FDM,Pracovní postupy,GrabCAD Print,Workflow,Stratasys)
Pokud máte rádi Advan­ced FDM v Grab­CAD Prin­tu, za­mi­lu­je­te si jed­no­du­chou – přes­to ča­so­vě úspor­nou změnu – právě pro­ve­de­nou v pro­gra­mu Grab­CAD Print verze 1.43. V této ...
Neděle, 21 Červen 2020
34. Webinář MCAE: Polyjet jak ho neznáte
(Matching tags: Webináře,3D tiskárny,PolyJet,Stratasys,MCAE,J55)
Za­jí­ma­jí vás no­vin­ky ve světě 3D tisku? Kon­krét­ně o tech­no­lo­gii Po­ly­Jet? Chtě­li byste mít ak­tu­ál­ní pře­hled? Proto ne­vá­hej­te a po­dí­vej­te se na tři­ce­ti­mi­nu­to­vý webi­nář ...
Pátek, 15 Květen 2020
35. MCAE představuje novou 3D tiskárnu Stratasys J55
(Matching tags: J55,3D tiskárny,Kanceláře,Stratasys,MCAE Systems,Hardware,3D tisk)
Od rych­lých kon­cepč­ních dílů až po do­ko­na­le věrné mo­de­ly, s 3D tis­kár­nou Stra­ta­sys J55 při­ve­de­te své ná­vrhy k ži­vo­tu. Tis­kár­na Stra­ta­sys J55, ur­če­ná pro kan­ce­lář­ské ...
Úterý, 12 Květen 2020
36. MCAE Systems pomáhá s 3D tiskem přípravků na šití roušek
(Matching tags: 3D tisk,CPS Servis,Roušky,MCAE Systems,Stratasys)
MCAE Sys­tems spolu se spo­leč­nos­tí CPS Ser­vis vy­tis­kl a do­dá­vá zcela zdar­ma pří­prav­ky na šití tka­lou­nů pro zdra­vot­nic­ké rouš­ky, které u nás stále v boji proti Covid-19 chybí. ...
Středa, 25 Březen 2020
37. Také Stratasys vytiskne osobní ochranné prostředky
(Matching tags: Stratasys,GrabCAD,3D tisk,COVID-19,Ochranné štíty)
Až pár dnů poté, co u nás Prusa Re­search ohlá­sil tisk ochran­ných štítů pro lé­ka­ře, při­chá­zí s po­dob­ným pro­hlá­še­ním a vý­zvou iz­ra­el­ská spo­leč­nost Stra­ta­sys. Ta ozná­mi­la ...
Úterý, 24 Březen 2020
38. Nová 3D tiskárna střední třídy v nabídce MCAE Systems
(Matching tags: Střední třída,J826,3D tisk,Hardware,3D tiskárny,PolyJet,Stratasys,MCAE Systems,Produktový design)
Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826 s ka­pa­ci­tou sedmi ma­te­ri­á­lů nyní zpří­stupňuje pl­no­ba­rev­ný 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet i men­ším fir­mám. Při­bliž­ně za po­lo­vi­nu ceny opro­ti ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020
39. Vydán GrabCAD Print ve verzi 1.38
(Matching tags: PolyJet,Stratasys,GrabCAD,Print,VeroUltraClear,VRML/OBJ)
  Kon­cem ledna 2020 byl vydán Grab­CAD Print ve ver­zi 1.38, která při­nes­la vy­lep­še­ní a čas spo­ří­cí změ­ny uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní tis­ká­ren Po­ly­Jet. Pokud tyto tis­kár­ny máte, ...
Pátek, 31 Leden 2020
40. 3D tiskárna J850 a nové materiály v nabídce MCAE Systems
(Matching tags: 3D tisk,Hardware,MCAE Systems,Stratasys,3D tiskárny,J850)
Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ...
Pátek, 29 Listopad 2019
41. K dispozici je GrabCAD Print 1.36
(Matching tags: Stratasys,GrabCAD,Digital Anatomy,J850,1.36,3D tiak,J835,Print,J750)
Soft­ware Grab­CAD Print v ak­tu­a­li­zo­va­né verzi pod­po­ru­je 3D tis­kár­nu J750 Di­gi­tal Ana­to­my s před­pro­gra­mo­va­nou sa­dou ana­to­mic­kých ap­li­ka­cí, vy­vi­nu­tých v ko­o­pe­ra­ci ...
Středa, 27 Listopad 2019
42. Stratasys představuje 3D tiskárnu J850
(Matching tags: J850,VeroUltraClear,Představení,Print,Hardware,Materiály,3D tiskárny,Stratasys,GrabCAD)
Nová ge­ne­ra­ce plně ba­rev­né­ho ře­še­ní Po­ly­Jet s vy­u­ži­tím více ma­te­ri­á­lů má ná­zev J850. Ta­to 3D tis­kár­na umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet po­mo­cí no­vé­ho mó­du Su­per High Speed kon­cepč­ní ...
Čtvrtek, 24 Říjen 2019
43. Stratasys oznamuje 3D tiskárnu J750 Digital Anatomy
(Matching tags: Digital Anatomy,3D tisk,J750,3D tiskárny,Stratasys,Lékařství)
Tis­kár­na Di­gi­tal Ana­to­my ob­no­vu­je sku­teč­né živé tkáně, na roz­díl od VR mo­de­lů pra­cu­jí­cích s tká­ně­mi a or­gá­ny zví­řat nebo ze­mře­lých lidí. Do­ve­de repli­ko­vat vjemy, ode­zvu ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2019
44. MCAE zve na 61. strojírenský veletrh v Brně
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,Stratasys,MSV,Brno,MCAE Systems,Masaryk,Forum aditivní výroby)
Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky ...
Pátek, 20 Září 2019
45. GrabCAD Print s novinkami ve funkci Advance PolyJet
(Matching tags: GrabCAD Print,J750,Funkce,PANTONE,Novinky,Stratasys,Advance PolyJet,J735)
3D projekty PolyJet lze obsluhovat pomocí 3D slicer technologie, která byla nedávno přidána do GrabCAD Printu. Nově do ní pak přibyly tyto možnosti ve funkci Advance PolyJet: Pantone Color ...
Čtvrtek, 27 Červen 2019
46. Seminář Trendy a novinky v oblasti 3D tisku
(Matching tags: Vzdělávání,3D tisk,Semináře,Aditivní výroba,MCAE Systems,Stratasys)
Tým MCAE Systems zve zájemce na seminář 3D tisku, který pořádá ve spolupráci s svou partnerskou společností Stratasys 12. června 2019 ve svém sídle v Kuřimi. Představeny budou ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
47. Studenti a moderní 3D technologie při výrobě monopostu formule
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,GOM,Formule,Student,Stratasys,MCAE Systems,KUKA,MakerBot)
Tým Formule Student TU Brno Racing brněnského VUT je znám již řadu let. Studenti se podílejí na vývoji a výrobě monopostu pro tuto kategorii, aby s ním změřili své síly v prestižní, ...
Středa, 17 Duben 2019
48. Stratasys vydává SLA tiskárnu V650 Flex
(Matching tags: 3D tiskárny,Stratasys,SLA,V650 Flex,Somos,SolidView,Stereolitografie,Hardware)
Nová 3D tiskárna V650 Flex od Stratasysu je první stereolitografickou tiskárnou této firmy. V650 Flex umožňuje využít při tisku díky vlastním možnostem nastavení řadu pryskyřic Somos od partnerské společnosti ...
Pondělí, 01 Duben 2019
49. Tiskněte s MCAE ve velkém
(Matching tags: F900,Ultem 9085,FDM Nylon 12CF,Stratasys,GrabCAD,FDM,MCAE Systems,3D tisk)
MCAE Systems rozšířila portfolio svých 3D tiskáren o Stratasys F900, tedy nejvýkonnější výrobní systém pracující na bázi technologie FDM, který zaručuje maximální přesnost a vysokou návratnost ...
Pátek, 15 Březen 2019
50. Stratasys přináší do života plnobarevné digitální zubní otisky
(Matching tags: Hardware,J720,GrabCAD Print,G-kód,Stratasys,Dental,3D tiskárny)
Nová 3D tiskárna Stratasys J720 Dental dokáže pracovat s různými materiály a údajně více než půl milionem barevných kombinací. Mezi podporované materiály patří např. MED610, čistý biologicky ...
Středa, 27 Únor 2019