Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo vizualizace

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Lumion 2024 je již dostupný
(Matching tags: Lumion 2024,Lumiartsoft,Lumion,Rendering,Vizualizace)
Lu­mi­on udě­lal zase velký krok kupře­du. Ať jde o pa­ra­lax in­te­ri­é­ry, kte­rý­mi jed­no­du­še za­byd­lí­te pro­sto­ry bez nut­nos­ti mo­de­lo­vá­ní, nebo ray-tra­cing v re­ál­ném čase a ně­ko­li­ka­ná­sob­ně ...
Pátek, 22 Březen 2024
2. Pozvánka na konferenci VIZKON 2023
(Matching tags: Fuc­kUp Night,VIZKON 2023,ČVUT,Architektura,Konference,Vizualizace)
Čtvr­tý re­gu­lér­ní roč­ník kon­fe­ren­ce je ko­neč­ně na světě. Bude se konat 4. břez­na 2023 v pro­sto­rách ČVUT v Praze. Kon­krét­ně jde o Ate­li­ér D. Vizkon bude ten­to­krát jako jed­no­den­ní akce, ...
Pondělí, 13 Únor 2023
3. Čeští a slovenští 3D grafici v mezinárodním projektu
(Matching tags: NVIDIA Studio,Rozšířená realita,3D grafika,Nvidia,Soutěž,Vizualizace)
Dvo­ji­ce čes­ko­slo­ven­ských gra­fi­ků spolu s dal­ší­mi pěti ko­le­gy z Pol­ska a Ru­mun­ska ztvár­ni­la je­jich vlast­ní před­sta­vu po­do­by ži­vých or­ga­nis­mů na vzdá­le­ných pla­ne­tách. ...
Pátek, 13 Leden 2023
4. Lumion CZ obnovuje pravidelná setkání
(Matching tags: ImpactHUB,Lumion,Setkání,Grafika,Vizualizace)
Po delší vy­nu­ce­né od­ml­ce ob­no­vu­je Lu­mi­on CZ pra­vi­del­ná se­tká­ní, která dříve dělal běžně. Mů­že­te se za zajít ze­ptat na to, co vás trápí, zjis­tit po­sled­ní no­vin­ky nebo se jen po­ba­vit. ...
Úterý, 22 Listopad 2022
5. Nearabl využívá platformu Bentley iTwin
(Matching tags: Vnitřní navigace,Nearabl,iTwin,Partnerství,Bentley Systems,Vizualizace)
Spo­leč­nost Nea­ra­bl ozná­mi­la 24. října part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Bent­ley Sys­tems s cílem roz­ší­řit vy­u­ži­tí své tech­no­lo­gie vnitř­ní na­vi­ga­ce za­lo­že­né na roz­ší­ře­né re­a­li­tě ...
Pátek, 04 Listopad 2022
6. Chaos získává CGarchitect
(Matching tags: CGar­chi­tect,Chaos,Architektura,Akvizice,Vizualizace)
Spo­leč­nost Chaos ozna­mu­je, že zís­ka­la spo­leč­nost CGar­chi­tect, která je do­mo­vem nej­vět­ší on-line ko­mu­ni­ty pro vi­zu­a­li­za­ci ar­chi­tek­tu­ry. Na osla­vu zpří­stupňuje spo­leč­nost Chaos ...
Čtvrtek, 09 Červen 2022
7. Chaos získává Cylindo
(Matching tags: 3D obchod,Cylindo,Platforma,Chaos,3D vizualizace,Vizualizace)
Chaos, který se ne­dáv­no spo­jil sí Ens­ca­pem, ozná­mil akvi­zi­ci plat­for­my Cylin­do pro 3D vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů pro ob­chod. Cylin­do usnadňuje vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů pro znač­ky a pro­dej­ce ...
Pondělí, 11 Duben 2022
8. Lumion v12.3 pro architekty
(Matching tags: Ar­chi­tek­tura,v12.3,Lu­mi­o­n,Act-3D,Stavebnictví,Vizualizace)
Act-3D ozná­mil vy­dá­ní Lu­mi­o­nu v12.3 pro ar­chi­tek­ty, kteří si mohou vi­zu­a­li­zo­vat každý krás­ný de­tail ve svých ná­vr­zích. Lu­mi­on na­dá­le mění způ­sob, jakým ar­chi­tek­ti vní­ma­jí vy­kres­lo­vá­ní. ...
Pondělí, 07 Březen 2022
9. Luxion vydává KeyShot 11
(Matching tags: Vykreslování,KeyShot,Luxion,Animace,Vizualizace)
Lu­xi­on ozná­mil 8. února 2022 vy­dá­ní pro­gra­mu KeyShot 11, který při­ná­ší funk­ce pro zrych­le­ní vy­kres­lo­vá­ní a ani­ma­ce. vi­zu­a­li­zač­ní pra­cov­ní po­stu­py a nové ceny před­plat­né­ho. ...
Čtvrtek, 10 Únor 2022
10. Je tu Twinmotion 2022.1
(Matching tags: 2022.1,Epic Games,Twinmotion,CEGRA,Architektura,Stavebnictví,Vizualizace)
Twin­mo­ti­on 2022.1 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí, které ještě více usnadňují vy­tvá­ře­ní a sdí­le­ní pře­svěd­či­vých vi­zu­a­li­za­cí a uchva­cu­jí­cích zá­žit­ků ze světa ar­chi­tek­tu­ry, ...
Úterý, 25 Leden 2022
11. Nejnovější 3D optický profilometr Keyence
(Matching tags: Profilometry,3D měření,GD&T,Keyence,Hardware,Vizualizace)
Spo­leč­nost Keyen­ce uved­la na trh svůj nej­no­věj­ší 3D op­tic­ký pro­fi­lo­me­tr VR-6000. Ná­sle­du­jí­cí vlast­nos­ti pro­duk­tu dá­va­jí pr­vot­ní před­sta­vu o tom, co pří­stroj na­bí­zí. Jde ...
Úterý, 18 Leden 2022
12. LUMION 12 již dostupný
(Matching tags: Lumion,Verze 12,Vizualizace,Architektura,Design,Stavebnictví)
Krás­né vi­zu­a­li­za­ce, ob­ráz­ky, videa a vir­tu­ál­ní re­a­li­ta jsou nyní do­stup­né pro kaž­dé­ho ar­chi­tek­ta. Lu­mi­on 12 při­ná­ší ně­ko­li­ka­setná­sob­nou rych­lost ren­de­ru opro­ti kla­sic­kým ...
Pondělí, 15 Listopad 2021
13. Simcenter Prescan 2020.4 vytváří realističtější obrázky
(Matching tags: 2020.4,Prescan,Vozidla,Simcenter,Automatizace,Siemens,Simulace,Vizualizace)
Si­e­mens ozna­mu­je vy­dá­ní fy­zi­kál­ní si­mu­lač­ní plat­for­my pro tes­to­vá­ní a vý­voj au­to­ma­ti­zo­va­ných vo­zi­del Sim­cen­ter Pre­s­can 2020.4. Toto vy­dá­ní při­ná­ší vy­lep­še­ní ka­me­ry ...
Pondělí, 07 Prosinec 2020
14. Projektování továrny určuje její výkon a efektivitu
(Matching tags: M4 Plant,Výrobní závod,Návrh,Projektování,CAD Schröer,Vizualizace)
Na za­čát­ku kaž­dé­ho no­vé­ho pro­jek­tu zá­vo­du exis­tu­je kon­cept po­stu­pu. I v této rané fázi ná­vr­hu jsou ur­če­ny nejen hlav­ní sou­čás­ti zá­vo­du, ale také ši­ro­ká škála pro­voz­ních ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
15. Funkční návrh budov
(Matching tags: Návrh,Budovy,Studentské projekty,Design,Vizualizace,BIM)
Kon­cep­ční zis­ko­vé ře­še­ní in­ves­tič­ních pro­jek­tů a ma­xi­mál­ní sna­ha vy­ho­vět zá­kaz­nic­kým před­sta­vám je hlav­ním cí­lem kaž­dé za­káz­ky. Jak spo­jit nej­mo­der­něj­ší pos­tu­py a soft­wa­ro­vé ...
Úterý, 27 Říjen 2020
16. Navrhujeme hotel s využitím BIM a VR
(Matching tags: BIM,Virtuální realita,Studentské projekty,Vizualizace,Autodesk)
Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a funk­ční­ho ná­vr­hu sta­veb se sta­lo stře­dem po­zor­nos­ti za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, kte­rý jsme při­pra­vi­li pro na­še stu­den­ty se za­čát­kem no­vé­ho ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2020
17. Rozhlédni se…
(Matching tags: Výuka,Studentské projekty,Virtuální realita,Vizualizace,BIM)
V do­bě do­­má­­cí­­ho stu­­dia vznik­­lo na VOŠ a SPŠ ve Žďá­­ru nad Sá­­za­­vou ně­­ko­­lik za­­jí­­ma­­vých od­­bor­­ných pro­­jek­­tů v rám­­ci on-line vý­­u­­ky. Sna­­ži­­li jsme se vý­­u­­ku chyt­­nout ...
Pátek, 02 Říjen 2020
18. CAD Kuchyně – návrh a vizualizace kuchyní a interiérů
(Matching tags: Protea,CAD Kuchyně,Program,Návrh,Projektování,Vizualizace)
Prog­ram CAD Ku­chy­ně je ur­če­ný pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci ku­chyň­ských in­te­ri­é­rů. Ob­sa­hu­je všech­ny funk­ce pot­řeb­né pro ná­vrh in­te­ri­é­rů, pro­jek­to­vá­ní ses­tav ku­chyň­ské­ho ...
Čtvrtek, 24 Září 2020
19. Praktické zkušenosti s vizualizačním programem Twinmotion 2020
(Matching tags: Epic Games,Program,Twinmotion,Renderování,Vizualizace)
Úče­lem přís­pěv­ku je sez­ná­mit čte­ná­ře s uži­va­tel­ský­mi zku­še­nost­mi au­to­ra, kte­rý se vě­nu­je pod­po­ře ně­ko­li­ka „ma­lých“ 3D pro­gra­mů a TM byl pro ně­ho prv­ním pro­fe­si­o­nál­ním ...
Středa, 23 Září 2020
20. Interaktivní BIM projekty budov
(Matching tags: Projektování,TZB,Vizualizace,BIM,PLM)
Di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie v ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní a tech­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní umož­ňu­jí již v po­čát­ku ná­pa­dů a no­vých myš­le­nek vy­la­dit ná­vrh v řa­dě smě­rů. Lze jít v té­to ob­las­ti ...
Neděle, 20 Září 2020
21. Produkty Autodesku řady 2021
(Matching tags: 2021,CAD/PLM,Multimédia,Strojírenství,Vizualizace,Autodesk,Stavebnictví,CAD Studio)
V mi­nu­lém týdnu (25. břez­na 2020) Au­to­de­sk ofi­ci­ál­ně uvedl na trh velké množ­ství svých pro­duk­tů ve verzi 2021. Jsou za­stou­pe­ny ka­te­go­rie soft­wa­rů pro CAD/PDM, stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví/GIS ...
Pondělí, 30 Březen 2020
22. Maplesoft usnadňuje matematiku pomocí Maple 2020
(Matching tags: Maplesoft,Analýzy,Vizualizace,Maple,Matematika,Nové funkce,2020)
Spo­leč­nost Ma­ple­soft ozná­mi­la 12. břez­na 2020 vý­znam­né nové vy­dá­ní svého pro­duk­tu Maple, vý­kon­né­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ma­te­ma­tic­ké­ho soft­wa­ru. Maple po­u­ží­va­jí ma­te­ma­ti­ci, ...
Pondělí, 16 Březen 2020
23. Twinmotion 2020 přináší nové úrovně realismu a mnohem více
(Matching tags: CEGRA,PC Design,2020.1,AXYZ,Twinmotion,Vizualizace)
Jak nás upo­zor­nil náš dlou­ho­le­tý do­da­va­tel za­jí­ma­vých člán­ků o soft­warech z ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, Libor Štolc, je od stře­dy 11. břez­na 2020 do­stup­ná nová verze pro­gra­mu ...
Pátek, 13 Březen 2020
24. Přesné digitální zobrazení skutečného světa od Hexagonu
(Matching tags: Hexagon,Digitální zobrazení,Skutečný svět,HxDR,Vizualizace,Platforma)
He­xa­gon AB ozná­mil za­ve­de­ní HxDR, nové clou­do­vé vi­zu­a­li­zač­ní plat­for­my pro di­gi­tál­ní re­a­li­tu. HxDR vy­tvá­ří přes­né di­gi­tál­ní re­pre­zen­ta­ce re­ál­né­ho světa pro­střed­nic­tvím ...
Středa, 08 Leden 2020
25. Chaos vydává V-Ray Next pro Revit
(Matching tags: V-Ray Next,Snínky,Chaos Group,Revit,Vizualizace,Autodesk)
Chaos Group uvádí na trh V-Ray Next pro Revit, ur­če­ný k in­te­li­gent­ní­mu bu­do­vá­ní scén, tvor­bě fo­to­re­a­lis­tic­kých sním­ků, sprá­vě po­lo­žek a na­bí­ze­jí­cí jed­no­du­ché pra­cov­ní ...
Neděle, 15 Prosinec 2019
26. SPIRIT 2019 – podpora BIM s kontrolou nákladů
(Matching tags: Stavebnictví,CAD,BIM,Vizualizace,Spirit,IFC,SOFTconsult,Petr Randula)
Ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti in­že­ný­ři po­tře­bu­jí ná­stro­je, které jsou spe­ci­ál­ně při­způ­so­be­ny je­jich pra­cov­ním me­to­dám. V sys­té­mu SPI­RIT na­jde­te pro­fe­si­o­nál­ní CAD ...
Úterý, 27 Srpen 2019
27. I uživatelé Solidworks mohou využívat výhod Teamcenter Rapid Start
(Matching tags: Siemens,PLM,SolidWorks,PDM,Vizualizace,Sdílení,Teamcenter Rapid Start)
Díky systému Teamcenter Rapid Start pro Solidworks můžete ze­fe­k­ti­v­nit práci inženýrů a zjednodušit jejich spolupráci. Opakované použití a optimalizace stávajících návrhů snižují náklady ...
Sobota, 13 Červenec 2019
28. Luxion oznámil dostupnost KeyShot 8.2
(Matching tags: KeyShot 8.2,Vykreslení,Luxion,Vylepšení,Rendering,Vizualizace,Software)
Nová verze softwaru KeyShot 8.2 obsahuje řadu vylepšení, a také pár důležitých nových funkcí a aktualizací, jež mají být základem pro očekávané vydání KeyShot 9. Patří sem off-line pauza vykreslování, ...
Úterý, 05 Březen 2019
29. Render Legion vydává Corona Renderer 3 pro Cinema 4D
(Matching tags: Render Legion,Corona Renderer,CAD,Vizualizace,Chaos Group,Cinema 4D)
Původně česká firma Render Legion, která nyní patří pod Chaos Group, vydává verzi Corona Renderer 3 pro Cinema 4D. Uživatelé C4D tak mohou vytvořit fotorealistické vizualizace rychleji než kdy dříve, přičemž ...
Pátek, 18 Leden 2019
30. 20. výroční edice IronCAD s podporou KeyShot 8
(Matching tags: Keyshot 8,20. výroční edice,Podpora,Luxion,IronCAD,3D CAD,Vizualizace)
3D CAD platforma IronCAD v edici 20th Anniversary Edition (IronCAD Design Collaboration Suite 2019) podporuje v modulu Design Ex­ten­si­ons KeyShot 8 od firmy Luxion. Díky této integraci ...
Středa, 16 Leden 2019
31. Nové funkce CPQ, VR, AR v Powertraku V11 od Axonomu
(Matching tags: Verze 11,CPQ,VR a AR,Powertrak,Axonom,Konfigurace,Virtuální realita,Vizualizace)
Světový poskytovatel softwaru pro konfiguraci a virtuální zobrazení produktů, společnost Axonom, oznamuje vydání svého CPQ řešení Powertrak ve verzi 11. Jde o sadu 2D a 3D konfigurátorů ...
Středa, 09 Leden 2019
32. Pixar vydává RenderMan 22
(Matching tags: RenderMan 22,USD,Pixar,Vykreslování,Technologie,Rendering,Animace,Vizualizace)
Společnost přichází s novou verzí 3d vykreslovacího softwaru Ren­der­Man 22, určeného pro animace a vizuální efekty. Verze 22 obsahuje velkou aktualizaci architektury jádra, jež umožňuje „živé ...
Úterý, 28 Srpen 2018
33. SOFTconsult nabízí SimLab Composer 9 v češtině
(Matching tags: SimLab Composer 9,Virtuální realita,Vizualizace,Animace,Simulace,Lokalizace,Čeština,SOFTconsult)
... ren­de­rin­gu, animace a 3D vizualizace. Virtuální realita umožňuje pohyb v in­ter­ak­ti­v­ní scéně, poskytuje reálný pohyb s pomocí zařízení pro VR (po­čí­ta­če, mobilní zařízení, VR brýle). Simulace ...
Pondělí, 27 Srpen 2018
34. Nový on-line postprocesor od SimScale
(Matching tags: Animace,Vizualizace,Simulace,SimScale,Postprocesor,Izopovrchy,on-line)
On-line procesor je určen pro zobrazení a průzkum výsledků simulace. Jeho nová verze nabízí rychlejší nahrávání dat, jejich zobrazení i rychlejší práci s nimi, kliknutím na místo povrchu ...
Neděle, 29 Červenec 2018
35. Chaos Group vydává V-Ray Next pro 3ds Max
(Matching tags: Vizualizace,Vykreslování,3ds Max,Chaos Group,V-Ray,NeXT,Novinky)
V-Ray Next pro 3ds Max nabízí především automatické analýzy scény se samostatně se učícím programem. Nová funkce Adaptive Dome Light (ADL) automaticky vytvoří čistší a přesnější osvětlení ...
Pondělí, 21 Květen 2018
36. E-on oznamuje VUE a PlantFactory 2016 Release 5
(Matching tags: Release 5,PlantFactory 2016,e-on software,xStream,VUE,Vizualizace)
Společnost E-on software nabízí Release 5 (R5) svého softwaru VUE a PlantFactory 2016. Ve VUE 2016 R5 najdeme nově například vy­le­p­še­ní exportu (objektů nebo skupin objektů, textur, voleb ...
Čtvrtek, 29 Březen 2018
37. Unreal Engine – kompletní sada pro CAD vizualizace
(Matching tags: DATASMITH,Unreal engine,Sada,Nicom,Vizualizace,CAD)
O vizualizační aplikaci Unreal Engine jsme již informovali v před­cho­zích článcích, ve kterých jsme uvedli důvody, proč pro CAD vizualizace použít tuto apku. Vývojáři UE však jedou dál ...
Čtvrtek, 15 Březen 2018
38. 3D Repo nabídne 3D Diff
(Matching tags: Stavebnictví,Vizualizace,Revize,3D Repo,3D Diff,Detekce změn)
Společnost 3D Repo oznámila vydání softwaru pro detekci změn ve 3D stavebních modelech v reálném čase. Software je založen na rozhraní zabezpečeného internetového prohlížeče a nabízí ...
Neděle, 11 Únor 2018
39. Vizualizace pro SketchUp ZDARMA
(Matching tags: Spielmann,Michal,Vzdělávání,Kurzy,CAD,SketchUp,Nicom,Vizualizace)
Tak tu máme začátek nového roku, což znamená, že vánoční nabídku už máme za sebou. Profesionální lektoři CAD týmu Autodesk autorizovaného střediska NICOM, a. s., pro vás však připravili dárek, ...
Pátek, 19 Leden 2018
40. Iray pro Rhino ve verzi 1.4
(Matching tags: Vykreslení,Iray,McNeel,Vizualizace,Rhinoceros,Rhino,Nvidia)
Nvidia Iray pro Rhino je doplněk pro renderování v softwaru McNeel Rhinoceros a vytváření fotorealistických vizualizací. Iray je integrován v Rhinu a vykreslování probíhá přímo v jeho ...
Pondělí, 30 Říjen 2017
41. Soutěž ve vizualizaci automobilů pro 3D umělce
(Matching tags: Soutěž,Vizualizace,Automobily,Hum3D,Car Render Challenge)
Je čas na čtvrtý ročník soutěže Hum3D pro nejlepší vizualizaci automobilu. Jedná se o nejlépe oceněné klání ve 3D modelování a následné vizualizaci. Pokud jste se nezúčastnili ...
Čtvrtek, 14 Září 2017
42. DSi Digital vydává VIZZ 3D
(Matching tags: VIZZ 3D,Digital,Revit,DSI,Stavebnictví,BIM,Vizualizace)
Společnost DSi Digital vydává VIZZ 3D, nástroj pro tvorbu 3D vizualizací stavebních projektů, spolupráci na projektu a sdílení vykreslených scén s neomezeným počtem lidí – diváků. VIZZ 3D ...
Středa, 08 Březen 2017
43. Vizualizace a vizualizační SW ve stavebnictví
(Matching tags: Blender,Octane Render,Unreal engine,Unity,Lumen RT,Massive,TrueSpace a Golaem Crowd,Corona render,Twinmotion,Lumion,V-Ray,Cinema 4D,3ds Max,Rhinoceros,SketchUp,Maya,Softimage,Vizualizace)
Vizualizace je jednou z velice důležitých věcí pro jakéhokoliv architekta, stavebního inženýra, developera a mnohé jiné. Často si to neuvědomujeme, ale jde o pomyslný most mezi zákazníkem a vaším návrhem. ...
Středa, 28 Září 2016
44. TFTLabs nabízí podporu Solidworks 2017
(Matching tags: Sdílení,TFTPAD,TFTLabs,TFTWeb,TFT4iT,Solidworks 2017,JSON3D Gallery,Vizualizace)
Společnost TFTLabs oznámila podporu nových Solidworks 2017 u svých produktů TFTWeb, TFTPad, TFT4iT a bezplatné JSON3D Gallery. Galerie JSON3D Gallery již podporuje Catii V5, Pro/Engineer nebo ...
Úterý, 17 Leden 2017
45. Visualize – název říká vše
(Matching tags: Vizualizace,3D CAD,Solidworks Vizualize)
3D modely jsou základem nejen pro tvorbu výrobních a montážních výkresů, ale také pro celou řadu dalších použití. Jedním z nejtypičtějších jsou vizualizace. Prakticky každý 3D CAD program přichází s doplňkovým ...
Úterý, 26 Duben 2016
46. Provázání návrhu a pracovních postupů v novém ZW3D 2016
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,3D CAD,Simulace,Vizualizace,CAD/CAM,2016)
Společnost ZW3D přichází na trh s novou verzí svého CAD/CAM řešení ZW3D 2016. Mezi hlavní novinky patří zabudovaný překladač souborů, zajišťující snadnou výměnu dat s hlavními CAD programy ...
Pátek, 01 Duben 2016
47. Mindesk pro virtuální realitu v Rhinu 5
(Matching tags: Vykreslování,Plánování,Modelování,Plugin,Windows,Města,Rhino 5,Vizualizace)
Ve Food4Rhino, kde se nacházejí aplikace a doplňky pro Rhino a Grasshopper, je nyní ke stažení nový plugin pro modelování a plánování měst, vykreslování a vizualizaci, výkresy a ilustrace ...
Úterý, 15 Březen 2016
48. TWINMOTION 2015 - vizualizace & virtuální realita
(Matching tags: Vizualizace,Virtuální realita,Architektura,urbanismus,Twinmotion)
... který byl navržen, a na základě tohoto modelu projekt optimalizovat. Kromě toho lze během několika sekund získat vizualizace ve formě statických obrázků i videí pozoruhodné kvality. Program se zaměřuje ...
Středa, 02 Září 2015
49. Artisan Rendering součástí Renga Architecture
(Matching tags: Renga,Pictorex,Architecture,Artisan,ASCON,Group,Rendering,Vizualizace,Stavebnictví)
Skupina Ascon Group do svého AEC softwaru Renga Architecture přidává Artisan Rendering. Artisan vytváří fotorealistické obrazy budov vytvořených v tomto 3D CAD programu. Díky Artisanu lze pro ...
Pondělí, 21 Prosinec 2015
50. Chaos Group oznámil veřejnou betaverzi V-Ray pro Revit
(Matching tags: Beta,V-Ray,Revit,Group,Chaos,Rendering,Vizualizace,Autodesk)
Základní V-Ray technologie zobrazování je nyní inteligentně integrována do Autodesk Revitu a nabízí všechny potřeby pro architekty a pro všechny fáze vývoje návrhu, od konceptu po virtuální realitu. ...
Úterý, 08 Prosinec 2015