Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Act-3D | Ar­chi­tek­tura | Lu­mi­o­n | Stavebnictví | v12.3 | Vizualizace

Lumion-Interior-2210Act-3D ozná­mil vy­dá­ní Lu­mi­o­nu v12.3 pro ar­chi­tek­ty, kteří si mohou vi­zu­a­li­zo­vat každý krás­ný de­tail ve svých ná­vr­zích. Lu­mi­on na­dá­le mění způ­sob, jakým ar­chi­tek­ti vní­ma­jí vy­kres­lo­vá­ní. Vi­zu­a­li­za­ce již není vy­hra­ze­na pouze spe­ci­a­lis­tům. Nyní může každý ar­chi­tekt rych­le a po­ho­dl­ně při­vést své ná­vrhy k ži­vo­tu díky ohro­mu­jí­cí úrov­ni de­tai­lů, re­a­lis­tic­ké­mu osvět­le­ní, re­a­lis­tic­kým tex­tu­rám a dal­ším prv­kům.

Celý článek...

Tags: Akvizice | DT-Holding | H&Q-design | Remy design

Leipzig 2007 199-2209In­ves­tič­ní spo­leč­nost DT-hol­ding ozná­mi­la, že spo­leč­nost H&Q-de­sign, která vy­rá­bí ná­by­tek na míru pro ob­chod a služ­by a která je v rámci DT-hol­din­gu sou­čás­tí sku­pi­ny H&Q, kou­pi­la 100 % podíl v truh­lář­ské spo­leč­nos­ti Remy de­sign. Akvi­zi­ce Remy de­sign za­pa­dá do stra­te­gie in­ves­to­vá­ní do úspěš­ných a per­spek­tiv­ních spo­leč­nos­tí a zvy­šo­vá­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti firem v rámci DT-hol­din­gu.

Celý článek...

Tags: ČKAIT | STP | TZB | Vzdělávání | Webinar

SMU Net Zero Energy-2208Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) se vzhle­dem k vý­ji­meč­né si­tu­a­ci v le­toš­ním roce roz­hod­la do­pl­nit kla­sic­ké se­mi­ná­ře i o webi­nář 10. břez­na 2022. Ten bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­ná­ře, tj. úvod za­ští­tí od­bor­ná před­náš­ka zá­stup­ce ka­ted­ry TZB, ČVUT v Praze a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní. Účast­ní­ci na­čer­pa­jí nej­no­věj­ší in­for­ma­ce a ob­je­ví ino­va­tiv­ní ře­še­ní v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní vnitř­ní­ho pro­stře­dí a tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov.

Celý článek...

Tags: AEC | Architektura | BIM | Grasshopper | Revit | Rhino.Inside.Revit | výměna dat

Conveyor V3 0--2207Con­veyor do­ká­že trans­for­mo­vat pra­cov­ní po­stu­py mezi Rhi­nem a Re­vi­tem po­mo­cí snad­no po­u­ži­tel­ných opa­ko­va­tel­ných stan­dar­dů. Con­veyor umožňuje pře­vá­dět ge­o­me­t­rii a data mezi Rhi­nem a Re­vi­tem bez nut­nos­ti slo­ži­té­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu nebo vý­po­čet­ních roz­hra­ní.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM Koncepce | Čas | Stavebnictví | Summit

SummitKoncepceBIM-2206Druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM do­stal on-line po­do­bu. Bude vy­sí­lán živě a účast­ní­ci tak ne­při­jdou o mož­nost po­klá­dat pre­zen­tu­jí­cím do­ta­zy. Mož­nost po­rov­nat si po­stup při za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do praxe ve­řej­ných za­da­va­te­lů u nás i v Ev­ro­pě a po­slech­nout si ex­klu­ziv­ní vy­stou­pe­ní zá­stup­ců ve­řej­né sprá­vy z Ev­ro­py i Česka tak zů­sta­ne za­cho­vá­na.

Celý článek...

Tags: Archframe Design Awards 2021 | Architektura | Interiéry | Magenta Experience Center | Ocenění

T-Mobile-MEC-2205Magenta Experience Center, které T-Mobile v loňském roce otevřel jako první koncept v celé Evropě na pražském Pankráci, bylo oceněno prestižní světovou architektonickou cenou Archframe Design Awards 2021 v kategorii retail interiér. Inovativní prostor, který nabízí edukační a konferenční prostory i vzdělávací programy pro školy a veřejnost, se rozkládá na ploše přes 800 metrů.

Celý článek...

Tags: BIM | DELTA Group | Slovensko | Stavebnictví | Virtuální realita

Delta Group-BIM Foto-Michael-Kammeter-2204Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling (BIM) je ztě­les­ně­ní toho, o čem ar­chi­tek­ti, in­ves­to­ři a fa­ci­li­ty ma­na­že­ři doteď spíš jen plaše snili. Re­vo­lu­ce v pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­bě a sprá­vě budov – to je BIM. Lo­gic­ky uspo­řá­da­ná a uži­va­tel­sky pře­hled­ná di­gi­ta­li­zo­va­ná po­do­ba pro­jek­tů. BIM při­ná­ší ob­rov­skou při­da­nou hod­no­tu zejmé­na pro de­ve­lo­pe­ry.

Celý článek...

Tags: IdaeSense | KM Robotics | Robot | Wienerberger | Zdění

Demonstrator strojniho zdeni-01-2203Ino­vač­ní stu­dio Ide­a­Sen­se se po­dí­lí na úspěš­ném po­kra­čo­vá­ní pro­jek­tu zdí­cí­ho ro­bo­ta KM Ro­bo­tics. Pro­jekt je od roku 2018 veden ve spo­lu­prá­ci s nej­vět­ším svě­to­vým vý­rob­cem sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů a ře­še­ní, fir­mou Wi­e­ner­ber­ger. Spo­lu­prá­ce po­kra­ču­je po­dá­ním pa­ten­tu na Robot Ready – tzv. ro­bo­tic­kou cihlu vhod­nou pro po­tře­by ro­bo­ta, a pod­pi­sem smlou­vy tý­ka­jí­cí se bu­dou­cí úzké spo­lu­prá­ce. Spo­leč­nos­ti od­ha­du­jí za­há­je­ní sé­ri­o­vé vý­ro­by zdí­cích ro­bo­tů na konec roku 2023.

Celý článek...

Tags: BIM | Laserové skenování | SaaS | So­lid­Spa­c3 | Spac3 | Stavebnictví

Solidspac3-hero-image-2148Spo­leč­nost So­lid­Spa­c3 před­sta­vi­la Spac3, SaaS ře­še­ní pro ana­lý­zu a re­por­ting QA/QC pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví. Spa­c3 po­rov­ná­vá 2D nebo 3D kon­strukč­ní mo­de­ly s la­se­ro­vý­mi skeny sta­ve­niš­tě a iden­ti­fi­ku­je kon­strukč­ní chyby a pro­b­lé­my, jakmi­le k nim dojde. Slo­ži­té pro­jek­ty, ří­ze­ní více pro­fe­sí a na­pja­té har­mo­no­gra­my často vedou ke zby­teč­né­mu pře­kro­če­ní ná­kla­dů, zpož­dě­ní har­mo­no­gra­mu a re­kla­ma­cím.

Celý článek...

Tags: Architektura | Design | Lumion | Stavebnictví | Verze 12 | Vizualizace

Lumion 12-2147Krás­né vi­zu­a­li­za­ce, ob­ráz­ky, videa a vir­tu­ál­ní re­a­li­ta jsou nyní do­stup­né pro kaž­dé­ho ar­chi­tek­ta. Lu­mi­on 12 při­ná­ší ně­ko­li­ka­setná­sob­nou rych­lost ren­de­ru opro­ti kla­sic­kým ře­še­ním vy­u­ží­va­jí­cích vý­po­čty pro­ce­so­ro­vé­ho typu (CPU i GPU). Vy­ren­dro­vat sní­mek trvá pár vte­řin. I na prů­měr­ném her­ním PC vi­dí­te téměř ho­to­vý vý­stup ak­tu­a­li­zo­va­ný ně­ko­li­krát za vte­ři­nu.

Celý článek...

Tags: Jeřáby | Lešení | Nástroje | Stavebnictví | Tekla Structures

Tekla Warehouse-2142Tekla v zá­klad­ní in­sta­la­ci ob­sa­hu­je spous­tu ná­stro­jů a funk­cí, které jsou po­třeb­né pro tvor­bu kon­strukč­ní­ho mo­de­lu ne­zá­vis­le na ma­te­ri­á­lu. Uži­va­te­lé však mají mož­nost vy­u­ží­vat i dal­ších ná­stro­jů a apli­ka­cí, které jsou do­stup­né na Tekla Ware­hou­se. Ná­sle­du­jí­cí řádky před­sta­ví nej­za­jí­ma­věj­ší ná­stro­je, které mů­že­te na por­tá­lu Tekla Ware­hou­se najít.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM Koncepce | Čas | Robotizace | Stavebnictví

BIM NKU-4a6-2141Podíl ma­nu­ál­ní lid­ské práce na stav­bě bude do bu­douc­na kle­sat a množ­ství fy­zic­ky ná­roč­ných prací pře­vez­mou ro­bo­tic­ké stro­je. Dů­le­ži­tou roli v tomto tren­du hraje me­to­da BIM, pře­de­vším di­gi­tál­ní model stav­by (DiMS), který za­hr­nu­je gra­fic­ké a ne­gra­fic­ké in­for­ma­ce o stav­bě. BIM tak ne­slou­ží jen ke sprá­vě in­for­ma­cí o stav­bě, ale ote­ví­rá také cestu k její ro­bo­ti­za­ci. In­for­ma­ce z DiMS se totiž dají po­u­žít pro ří­ze­ní au­to­ma­tic­kých nebo po­lo­au­to­ma­tic­kých sta­veb­ních stro­jů.

Celý článek...

Tags: 3D BIM | All­plan Bridge 2022 | Ge­o­me­t­rie | Ko-Biro | Mosty | Nosníky | Prefabrikáty

Allplan Bridge 2022-2140Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la 8. října uve­de­ní ře­še­ní All­plan Bridge 2022. All­plan Bridge je první BIM soft­ware na světě, který umožňuje most­ním in­že­ný­rům pra­co­vat od vy­tvo­ře­ní pa­ra­me­t­ric­ké­ho 4D mo­de­lu až po sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh vý­ztu­že a de­tai­lů po­mo­cí je­di­né­ho ře­še­ní. Nová verze za­vá­dí nový pří­stup k mo­de­lo­vá­ní, který umožňuje snad­no a rych­le vy­tvá­řet přes­nou ge­o­me­t­rii mostů z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků.

Celý článek...

Strana 3 z 20

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>