Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zeleň českých dálnic

Autor článku: Jan Vaněček   
Úterý, 10 Listopad 2020 09:55

Tags: Dálnice | Pasportizace | Vegetace | Zeleň

Rastr výšek a sklonitostíCÍ­LEM ZA­KÁZ­KY PAS­POR­TI­ZA­CE ZE­LE­NĚ by­lo vyt­vo­řit pod­rob­ný pas­port ze­le­ně v roz­sa­hu ma­jet­ko­vé hra­ni­ce ŘSD ČR na vyb­ra­ných dál­ni­cích. Kon­krét­ně šlo o 301 ki­lo­met­rů dál­nic, z to­ho D0 (16 km), D5 (99,5 km), D8 (94,5 km) a D11 (91,2 km). Pas­port ze­le­ně je jed­ním z no­vě vzni­ka­jí­cích pas­por­tů na Ře­di­tel­ství sil­nic a dál­nic ČR, kte­ré ma­jí slou­žit pro efek­tiv­něj­ší sprá­vu ma­jet­ku. Ná­plň pas­por­tu a struk­tu­ra dat je de­fi­no­vá­na no­vým vnitř­ním před­pi­sem B6 – Před­pis pro jed­not­ný sběr a evi­den­ci do­pro­vod­né ve­ge­ta­ce po­zem­ních ko­mu­ni­ka­cí v rám­ci ŘSD ČR.

Při sběru dat se vyhodnocovaly všechny prvky vegetace a technické prvky, které jsou důležité při údržbě zeleně (štěrkové plochy, zatravňovací dlažba...). Všem plošným i bodovým prvkům byl určován atribut sklonitosti terénu, rozdělený do tří kategorií, a atribut výšky porostu či prvku. U bodových prvků byl navíc určován atribut šířky koruny.

Zpracování se dělalo na základě ortofotosnímků s rozlišením pěti centimetrů na pixel a dalších produktů letecké fotogrammetrie, jímž v této zakázce bylo věrné ortofoto (True Ortofoto) s rozlišením 2 cm/pixel a digitální model povrchu. Fotogrammetrické podklady připravovala firma PRIMIS leteckým snímkováním uvedených dálnic. Vlícovací body pro aerotriangulaci snímků zaměřovali geodeti firmy Hrdlička z poboček Pardubice, Praha, Příbram a Plzeň, přičemž většina vlícovacích bodů byla zaměřena s připojením na základní měřické sítě dálnic, aby byla obsažena vysoká přesnost ortofota v poloze i modelu povrchu ve výšce.

Přesnost výsledného ortofota byla testována na vybraných vlícovacích bodech a byla dosažena průměrná směrodatná souřadnicová odchylka 2,5 cm. Dodaná ortofota byla zpracována a jednotlivým uživatelům poskytována pomocí WMS služby z našeho geoserveru.

Polohové vyhodnocení ploch vegetace a jednotlivých prvků probíhalo v prostředí programu QGIS dle připravených projektů, aby šlo výsledek transformovat do formátů stanovených předpisem B6. Určení výškových a sklonitostních atributů bylo provedeno na základě rastru relativních výšek objektů a rastru sklonitostí, které byly vytvořeny z podkladových dat v programu FME od kanadské firmy Safe Software.

Na zpracování zakázky se podíleli kolegové z našich poboček: v Plzni digitalizovali, v Praze se řešil GIS a mapový server, v Brně pozemkové úpravy. Na zakázce pracovali také kolegové z Hrdlička Slovakia. Díky kvalitní přípravě podkladů a vytvoření komplexní metodiky zpracování dat byla zakázka odevzdána v požadované kvalitě a termínu, tj. za čtyři měsíce od zahájení. Při řešení zakázky hodně pomohlo také metodické upřesnění ze strany objednatele.

Autor pracuje ve společnosti Hrdlička.

www.hrdlicka.cz
info@hrdlicka.cz


Mohlo by vás zajímat: