Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley vyhlašuje finalisty Going Digital Awards 2023

Autor článku: Karel Heinige   
Pátek, 08 Září 2023 14:22

Tags: Bentley Systems | Finalisté | Going Di­gi­tal Awards | Singapur | YII 2023

YII2023-2336Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 30. srpna fi­na­lis­ty sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2023 v in­frastruk­tu­ře. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní cen oceňuje vý­ji­meč­nou práci uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří se po­dí­le­jí na roz­vo­ji pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. Dva­náct ne­zá­vis­lých porot, které za­stu­pu­jí 12 ka­te­go­rií oce­ně­ní, vy­bra­lo 36 fi­na­lis­tů z více než 300 no­mi­na­cí, které před­lo­ži­lo 235 or­ga­ni­za­cí z 51 zemí.

Zá­stup­ci or­ga­ni­za­cí fi­na­lis­tů před­sta­ví své pro­jek­ty po­ro­tě ne­zá­vis­lých po­rot­ců, která určí ví­tě­ze, a se­t­ka­jí se s glo­bál­ním tis­kem a ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky v oboru na akci Year in In­frastructu­re and Going Di­gi­tal Awards 2023, která se bude konat v ho­te­lu Ma­ri­na Bay Sands v Sin­ga­pu­ru ve dnech 11.–12. října 2023. Na­vštiv­te strán­ky a do­zví­te se, jak tyto vý­ji­meč­né in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty vy­u­ží­va­jí di­gi­tál­ní po­krok k do­sa­že­ní bez­pre­ce­dent­ních vý­sled­ků.

Chris Brad­shaw, mar­ke­tingo­vý ře­di­tel Bent­ley Sys­tems, řekl: „Jsme velmi rádi, že jsme opět v Sin­ga­pu­ru, abychom mohli před­sta­vit fi­na­lis­ty Going Di­gi­tal Awards před na­ši­mi uži­va­te­li a účast­ní­ky vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce, stej­ně jako před po­zva­ný­mi no­vi­ná­ři a ana­ly­ti­ky na akci 2023 Year in In­frastructu­re a Going Di­gi­tal Awards. Tyto pro­jek­ty od­rá­že­jí, jak or­ga­ni­za­ce zlep­ši­ly své pra­cov­ní po­stu­py tím, že vy­u­ži­ly di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie k ma­xi­ma­li­za­ci efek­ti­vi­ty a úspo­rám ná­kla­dů. Gra­tu­lu­ji fi­na­lis­tům k po­kro­ku v ob­las­ti in­te­li­gen­ce in­frastruk­tu­ry díky vy­u­ži­tí ře­še­ní Bent­ley In­frastructu­re Cloud, plat­for­my a pro­duk­tů iTwin a ote­vře­ných apli­ka­cí Bent­ley a přeji jim úspěch v je­jich bu­dou­cích pro­jek­tech.“

Fi­na­lis­ty sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2023 in In­frastructu­re jsou:

Mosty a tunely

 • China Rai­lway Chan­g­ji­ang Trans­por­tati­on De­sign Group Co., Ltd., Road & Bridge In­ter­nati­o­nal Co., Ltd., Chon­gqing Ex­pressway Group Co., Ltd. – Kom­plex­ní apli­ka­ce di­gi­tál­ní­ho a in­te­li­gent­ní­ho pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by na bázi BIM pro Velký most Li­a­o­zi, město Čchung­‑čching, Čína.
 • Col­lins En­gi­neers, Inc. – Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta a umělá in­te­li­gen­ce pro ob­no­vu his­to­ric­ké­ho mostu Ro­bert Street Bridge, St. Paul, Min­ne­so­ta, Spo­je­né státy ame­ric­ké.
 • WSP Aus­tra­lia Pty Ltd. – Sou­thern Pro­gram Al­li­an­ce, Mel­bour­ne, Vic­to­ria, Aus­trá­lie

Stavebnictví

 • Dura Ver­meer Infra Lan­de­lij­ke Pro­jec­ten, Mo­bi­lis, Obec Am­ster­dam – Most a ulice Ora­n­je Loper, Am­ster­dam, Noord­‑Holland, Ni­zo­zem­sko
 • Laing O'Rour­ke – New Ever­ton Sta­di­um Pro­ject, Li­ver­pool, Mer­sey­si­de, Velká Bri­tá­nie
 • Laing O'Rour­ke – pro­jekt SEPA Surrey Hills Pro­jekt od­stra­ně­ní úrovňového pře­jez­du, Mel­bour­ne, Vic­to­ria, Aus­trá­lie

Podnikové inženýrství

 • Ar­ca­dis – RSAS – Car­stairs, Glas­gow, Skot­sko, Spo­je­né krá­lov­ství
 • Mott Ma­c­Do­nald – Stan­dar­di­za­ce do­dá­vek pro­gra­mů od­st­raňování fos­fo­ru pro vo­do­hos­po­dář­ský prů­my­sl ve Velké Bri­tá­nii, Velká Bri­tá­nie
 • Pho­caz, Inc. – Pře­vod CAD pro­střed­ků do GIS – A CLIP Up­da­te, At­lan­ta, Ge­or­gia, Spo­je­né státy ame­ric­ké

Zařízení, areály a města

 • Cla­ri­on Housing Group – Dvoj­ča­ta: Vy­tvo­ře­ní zlaté nitky na­příč di­gi­tál­ní­mi ne­mo­vi­tost­mi, Lon­dýn, Spo­je­né krá­lov­ství
 • Port Au­tho­ri­ty of New South Wales – Pří­stav­ní úřad No­vé­ho Již­ní­ho Wa­le­su: Pří­pa­do­vá stu­die di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, Nový Jižní Wales, Aus­trá­lie.
 • vrame Con­sult GmbH – Si­e­menssta­dt Squa­re – Di­gi­tal Cam­pus Twin in Ber­lin (Si­e­men­so­vo ná­měs­tí – di­gi­tál­ní dvoj­če v Ber­lí­ně), Ber­lín, Ně­mec­ko

Procesy a výroba energie

 • MCC Ca­pi­tal En­gi­nee­ring & Re­search In­cor­po­rati­on Li­mi­ted – Pro­jekt vý­stav­by eko­lo­gic­ké­ho a di­gi­tál­ní­ho zá­vo­du Linyi, 2,7 mi­li­o­nu tun vy­so­ce kva­lit­ní spe­ci­ál­ní oceli, Linyi, Shan­dong, Čína
 • Shan­ghai In­ves­ti­gati­on, De­sign & Re­search In­sti­tu­te Co., Ltd. – Di­gi­tál­ní sprá­va aktiv pro­jek­tů vod­ních elek­trá­ren na zá­kla­dě di­gi­tál­ních dvoj­čat, Li­an­gshan, Yibin a Zha­o­tong, Si­chu­an a Yun­nan, Čína.
 • She­nyang Alu­mi­num & Mag­ne­si­um En­gi­nee­ring & Re­search In­sti­tu­te Co., Ltd. – Pro­jekt apli­ka­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat v elek­t­ro­ly­tic­kém hli­ní­ko­vém stro­jí­ren­ství Chi­nal­co China Re­sour­ces, Lu­li­ang, Sha­nxi, Čína.

Železniční a tranzitní doprava

 • AECOM Pe­run­ding Sdn Bhd – spo­je­ní rych­lé­ho tran­zit­ní­ho sys­té­mu Johor Bahru­‑Sin­ga­pur, Ma­laj­sie a Sin­ga­pur
 • IDOM – Fáze hod­no­to­vé­ho in­že­nýr­ství pro de­tail­ní návrh a do­hled nad pro­jek­tem Rail Bal­ti­ca, Es­ton­sko, Lo­tyš­sko, Litva
 • Ital­ferr S.p.A. – Nová vy­so­ko­rych­lost­ní trať Sa­ler­no – Re­ggio Ca­lab­ria, Bat­ti­pag­lia, Kam­pá­nie, Itá­lie

Silnice a dálnice

 • At­kins – I­‑70 Floyd Hill to Ve­te­rans Me­mo­rial Tun­nels Pro­ject, Idaho Springs, Co­lo­ra­do, Spo­je­né státy ame­ric­ké
 • Hunan Pro­vin­cial Com­mu­ni­cati­ons Plan­ning, Sur­vey & De­sign In­sti­tu­te Co., Ltd. – Rych­lost­ní sil­ni­ce Hen­gyang­‑Yon­g­zhou v pro­vin­cii Hunan, Hen­gyang a Yon­g­zhou, Hunan, Čína
 • SMEC South Af­ri­ca – Kři­žo­vat­ka N4 Mon­tro­se, Mbom­be­la, Mpu­ma­lan­ga, Ji­ho­af­ric­ká re­pub­li­ka

Stavební inženýrství

 • Hy­un­dai En­gi­nee­ring – Au­to­ma­ti­zo­va­né na­vr­ho­vá­ní sta­veb­ních a ar­chi­tek­to­nic­kých kon­struk­cí po­mo­cí STAAD API, Soul, Jižní Korea
 • L&T Con­structi­on – Vý­stav­ba čis­tír­ny od­pad­ních vod o ob­je­mu 318 MLD (70 MGD) v Co­ro­nati­on Pillar, Nové Dillí, Indie
 • RISE Structu­ral De­sign, Inc. – Dhaka Metro Rail Line 1, Dháka, Ban­gla­déš

Podpovrchové modelování a analýza

 • Ar­ca­dis – South Dock Bridge, Lon­dýn, Velká Bri­tá­nie
 • Oce­a­na­Gold – Va­li­da­ce ná­stro­jů di­gi­tál­ní sprá­vy pro skla­diš­tě zbyt­ků Oce­a­na­Gold Waihi, Waihi, Wai­ka­to, Nový Zéland
 • Quick und Kolle­gen GmbH – De­ut­sche Bahn Ne­u­baus­trec­ke Gel­nhausen – Fulda, Gel­nhausen, Hesen­sko, Ně­mec­ko

Průzkum a monitorování

 • Avi­ne­on India P Ltd. – Po­sky­to­vá­ní slu­žeb při vy­tvá­ře­ní mo­de­lů Ci­tyG­ML vý­chod­ní­ho Kowlo­o­nu pro po­zem­ko­vý úřad, Hon­g­kong, zvlášt­ní ad­mi­nis­tra­tiv­ní ob­last, Čína.
 • Ital­ferr S.p.A. – Di­gi­tál­ní dvoj­če pro sta­veb­ní mo­ni­to­ring ba­zi­li­ky sva­té­ho Petra, Va­ti­kán
 • UAB IT lo­gi­ka (DRO­NE­TE­AM) – DBOX M2, Vil­nius, Litva

Přenos a distribuce

 • Elia – Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a pro­po­je­né iTwi­ny v ná­vr­hu in­te­li­gent­ních roz­vo­den, Bru­sel, Bel­gie
 • Power­Chi­na Hubei Elect­ric En­gi­nee­ring Co., Ltd. – Di­gi­tál­ní apli­ka­ce v celém ži­vot­ním cyklu na pro­jek­tu 500kV roz­vod­ny Xi­an­ning Chibi, Xi­an­ning, Hubei, Čína.
 • Qinghai Kexin Elect­ric Power De­sign In­sti­tu­te Co., Ltd. – Pro­jekt pře­no­su a trans­for­ma­ce 110kV v Deerwenu, ti­bet­ská au­to­nomní pre­fek­tu­ra Gu­o­luo, pro­vin­cie Čching­‑chaj, Čína, okres Gande, ti­bet­ská au­to­nomní pre­fek­tu­ra Gu­o­luo, Čching­‑chaj, Čína.

Voda a odpadní vody

 • Ge­o­in­fo Ser­vi­ces – Do­sa­že­ní ná­po­je z ko­hout­ku 24×7, Sys­tém zá­so­bo­vá­ní vodou pro roz­ví­je­jí­cí se eko­no­mi­ky, Ay­od­hya, Uttar Pra­de­sh, Indie
 • L&T Con­structi­on – Raj­ghat pro­gram zá­so­bo­vá­ní vodou pro více ves­nic, Ashok Nagar a Guna, Mad­hya Pra­de­sh, Indie
 • Pro­ject Con­t­rols Cubed LLC – pro­jekt EchoWa­ter, Sa­cra­men­to, Ka­li­for­nie, Spo­je­né státy ame­ric­ké

Další in­for­ma­ce o fi­na­lis­tech na­lez­ne­te na tomto od­ka­zu.

 


Mohlo by vás zajímat: