Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Integrace eSUB Cloudu s QuickBooks Online

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 16 Listopad 2023 13:16

Tags: eSUB | eSUB Cloud | In­te­gra­ce | In­tu­it | Pro­jek­ty | Quic­kBooks On­li­ne | Řízení projektů | Účetnictví

Integrace eSUBQuickbooks Online-2346eSUB Con­structi­on Soft­ware, po­sky­to­va­tel soft­wa­ru pro sprá­vu sta­veb­nic­tví za­mě­ře­né­ho na sub­do­da­va­te­le, ozná­mil, že jeho clou­do­vá pro­jek­to­vá plat­for­ma eSUB Cloud na­bíd­ne in­te­gra­ci s Quic­kBooks On­li­ne firmy In­tu­it. In­te­gra­ce na­bí­zí vyšší efek­ti­vi­tu díky eli­mi­na­ci nut­nos­ti ruč­ní­ho za­dá­vá­ní dat a ze­fek­tiv­ně­ní ča­so­vých vý­ka­zů a fi­nanč­ních údajů.

Za­jiš­ťu­je také vyšší přes­nost díky mi­ni­ma­li­za­ci chyb způ­so­be­ných du­pli­cit­ním za­dá­vá­ním in­for­ma­cí z ji­ných zdro­jů, což vede ke spo­leh­li­věj­ším fi­nanč­ním vý­ka­zům. Jed­nou z vý­znač­ných funk­cí je po­sky­to­vá­ní pře­hle­du v re­ál­ném čase, což za­jiš­ťu­je, že týmy účet­ních a pro­jek­to­vých ma­na­že­rů zů­stá­va­jí syn­chro­ni­zo­vá­ny s přímým pří­stu­pem k ná­kla­dům na pro­jekt, roz­počtům a fi­nanč­ním úda­jům.

Díky novým funk­cím mohou nyní uži­va­te­lé eSUB Clou­du ode­sí­lat schvá­le­né ča­so­vé vý­ka­zy přímo do Quic­kBooks On­li­ne je­di­ným klik­nu­tím. Mohou také spra­vo­vat zá­klad­ní po­lož­ky da­ta­bá­ze, včet­ně kon­tak­tů, do­da­va­te­lů, členů po­sádek a ná­kla­do­vých kódů, a to vše na jed­nom cen­t­ra­li­zo­va­ném místě. Syn­chro­ni­za­ce pro­jek­tů mezi eSUB a Quic­kBooks On­li­ne navíc na­bí­zí bez­kon­ku­renč­ní fle­xi­bi­li­tu při sprá­vě dat.
Tato in­te­gra­ce je pře­kle­nu­je pro­past mezi ří­ze­ním pro­jek­tů a účet­nic­tvím.

eSUBQuickbooks Online-2346In­te­gra­ce je nyní k dis­po­zi­ci všem uži­va­te­lům eSUB Clou­du. eSUB uspo­řá­dá živou ukáz­ku in­te­gra­ce s Quic­kBooks On­li­ne ve stře­du 29. lis­to­pa­du v 19:30 CET. Re­gis­truj­te se na strán­kách eSUB.​com.

Pro­gre­siv­ní funk­ce, jako je in­te­gra­ce ná­kup­ních ob­jed­ná­vek, změ­no­vých pří­ka­zů a žá­dos­tí o plat­bu, jsou na ob­zo­ru a budou před­sta­ve­ny za­čát­kem příští­ho roku.


Mohlo by vás zajímat: