Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

pCon.planner a pCon.catalog

Autor článku: Libor Štolc   

Tags: Architektura | CAD | Interiéry | pCon.planner

pCon_vizualizace250Evropské řešení pro návrhy kanceláří a interiérů

V březnu 2012 uvolnila firma EasternGraphics GmbH novou aktualizaci programu pCon.planner, ve které byly doplněny další dvě jazykové verze – čeština a ruština. Celkový počet jazykových verzí tak dosáhl třinácti. Webovou stránku programu lze volit z dvanácti jazyků včetně češtiny. Program se tak stal velice zajímavým pro tuzemské uživatele, a to i proto, že mají k dispozici českou podporu.


Účelem příspěvku je informovat čtenáře o tomto programu, který se úspěšně šíří v Evropě. Vzhledem k tomu, že program je zadarmo, může si každý zájemce program vyzkoušet.

Úvodem

Program pCon.planner je jedním z produktů firmy EasternGraphics GmbH, která se od roku 1994 zabývá vývojem programových řešení pro podporu prodeje zařizovacích prvků kanceláří a interiérů. Přestože firma působí od roku 1994 ve městě Ilmenau necelých 200 km od naší západní hranice a její systémy používá většina výrobců a prodejců kancelářského nábytku v Německu i dalších zemí Evropy, je u nás zatím neznámá.

pCom_planner-pracovni_prostrediPracovní prostředí programu pCon.planner je jednoduché a přehledné.

Program pCon.planner má tři varianty, volnou verzi pCon.planner a placené verze pCon.planner ME a pCon.planner Pro. Program pCon.planner nemá proti placeným verzím žádná omezení v tvorbě návrhu, velikosti návrhu nebo ve fotorealistických a animačních výstupech, a proto lze program využívat pro skutečně profesionální práci. Všechny tři verze využívají on-line knihovnu pCon.catalog s 3D modely zařizovacích prvků i materiály více než sta výrobců nábytku. Pro doplňování a údržbu katalogu slouží program CatalogCreator, který je také v české verzi. Při vývoji programu byl kladen důraz na co nejjednodušší ovládání a na kompatibilitu s ostatními programovými systémy a knihovnami 3D modelů využívanými pro návrhy interiérů. Proto byl jako základní formát 3D objektů a návrhů i knihovny pCon.catalog zvolen formát DWG. Při importu lze ještě využívat 3D objekty ve formátech 3DS a SKP, při exportu potom 3DS.

Pracovní prostředí a ovládání programu

K ovládání programu slouží nástrojová lišta (ribbon) se sedmi kartami. Pod ní je grafické pracovní prostředí, které můžeme nastavit v několika konfiguracích jednoho až čtyř pracovních oken. Dole je klasická stavová řádka. Po prvním spuštění programu je v každém pracovním okně pouze symbol počátku souřadného systému. Při posunu kurzoru se nikde nezobrazují aktuální souřadnice. Ty se zobrazují pouze při doplňování a editaci objektů přímo nad symbolem kurzoru a posunují se s ním. Vždy jedna souřadnice je zvýrazněna a je možno ji okamžitě změnit z klávesnice zadáním čísla a stisknutím klávesy Enter. Zobrazené souřadnice jsou vždy kladné. Přepínání mezi souřadnicemi se provede klávesou Tab. Dále funguje přichytávání k souřadným osám (se zobrazením příslušné osy) i další základní druhy přichytávání. Jestliže potřebujete změnit počátek uživatelského souřadného systému, stačí nastavit bod a stisknout mezerník. Stisknutím klávesy CTRL a mezerníku vyplní návrh celé pracovní okno. Pro posun, změnu velikosti a otáčení návrhu v pracovním okně slouží pravé tlačítko i kolečko myši a je možno použít ikony pod horním okrajem pracovního okna, kde je ještě ikona pro nastavení průchodu v perspektivě. V každém z pracovních oken lze nastavit různý dynamický zobrazovací režim, pro tvorbu a editaci návrhu je asi nejvhodnější zobrazení viditelných hran.

Tvorba a editace stěn, parametrické objekty, 2D reprezentace a vrstvy

Pro každého uživatele 3D návrhového programu pro interiéry je základní pracovní činností nakreslení stěn a příček navrhovaného interiéru. Můžeme začít povelem pro doplnění obdélníkové místosti nebo povelem pro doplnění stěny. Jako parametry stěny jsou pouze tloušťka, výška a provedení šrafování ve 2D reprezentaci stěny. Při zadávání jednotlivých segmentů stěny se klávesou Tab mění orientace stěny vzhledem k definičním bodům a koncový bod zadáme číselně nebo segment stěny napojíme na další stěnu. Editace segmentu stěny provedeme pomocí ovládacích prvků tažením nebo číselným zadáním, pouze tloušťku stěny zadáváme v panelu vlastností objektu, který aktivujeme klávesou F12 nebo povelem ,Vlastnosti'. Pro změny v rozmístění a napojení stěn jsou určeny povely pro rozpojení, spojení a rozdělení stěn. Editace stěn je plně funkční i u stěn, do nichž jsou již doplněny další parametrické objekty stěn – dveře, okna a otvory. Podlahy a stropy doplňujeme až po dokončení editace stěn aktivací příslušného povelu a klepnutím na vnitřní nebo vnější hranu uzavřených stěn jedné nebo více místností, neboť parametry podlah a stropů nejsou po doplnění již provázány se stěnami. Při další editaci stěn je potom nutné podlahu nebo strop editovat ručně, rychlejší je objekt vymazat a znovu doplnit.

pCom_planner-editace_stenyPři editaci segmentu stěny jsou zobrazeny ovládací editační prvky i délky sousedních segmentů.

Po dokončení půdorysného řešení interiéru (stěny, příčky, podlahy) pokračujeme vkládáním dveří, oken a otvorů. Stačí klepnout na ikonu povelu a zadat bod středu objektu na stěně. K přesnému zadání vzdálenosti od okraje stěny použijeme již výše zmíněnou změnu uživatelského souřadného systému – posuneme kurzor na začátek stěny a stiskneme mezerník, nad kurzorem naskočí nuly a můžeme zadat požadovanou vzdálenost. Každý parametrický objekt má nastaveny základní hodnoty parametrů, které se mění stejným způsobem jako u stěn. Užitečným objektem je kótování stěny, kterým se provede automatické kótování vybrané stěny a všech dveří, oken a otvorů ve stěně.

pCon-Planner-konfigurace_pracovnich_oken468Výběr konfigurací pracovních oken, pohledů a zobrazovacích režimů pro jednotlivá okna.

Všechny konstrukční parametrické objekty obsahují i 2D obrys, stěny a sloupy obsahují i výplň. Barva obrysu i provedení výplně nastavujeme v panelu vlastností objektu. Budeme-li chtít využít 2D obrysy objektů pro export půdorysného řešení do dalšího projekčního programu, je třeba využít povel ,Filtr vrstev' pro nastavení vrstev. U jiných 3D návrhových programů uživatel může jednotlivým objektům přiřazovat vlastní definované vrstvy. V programu pCon.planner jsou již vrstvy pevně nastaveny podle druhu objektů a podle druhu grafické reprezentace. Před exportem půdorysu k dalšímu zpracování je nutné nastavit skrytí 3D vrstev, zobrazení 2D vrstev a zrušit zobrazení kótování.

Doplňování objektů a materiálů z on-line knihoven

Velkou výhodou programu pCon.planner je vkládání objektů z on-line knihoven i z disku do prázdného návrhu. Uživatel si tak může prohlédnout řadu objektů i sestav objektů a případně si je uložit na disk do vlastních knihoven objektů. K dispozici je knihovna pCon.catalog a ,Google galerie 3D objektů'. Pracovní postup vkládání vybraného objektu je stejný v obou knihovnách.

pCon-Planner-panoramaticke_objektyPřehled panoramatických objektů pro výběr.

Po klepnutí na vybraný objekt se začne soubor s objektem stahovat a zpracovávat, jestliže je délková jednotka stahovaného objektu odlišná od nastavené délkové jednotky programu pCon.planner, otevře se dialogové okno pro změnu měřítka. Po zavření okna se objekt objeví na pozici kurzoru a je třeba provést posun na požadovanou plochu návrhu. Objekt má označeno osm vkládácích bodů (body obrysového kvádru) a přechod na další nebo předchozí vkládací bod provedeme stisknutím kláves X a Y. Klepnutím se objekt doplní na aktuální pozici zadané kurzorem a posunem myši se volně otáčí kolem vkládacího bodu. Požadované natočení uživatel potvrdí klepnutím.

pCon-zmena_meritka_pri_importu
Nastavení správného měřítka při importu objektů.

Program nemá vlastní editor materiálů, který by umožňoval tvorbu vlastních uživatelských materiálů včetně optických a povrchových vlastností materiálů. Materiálový editor bude až v další verzi 6.5 programu pCon.planner. Materiály se doplňují z on-line knihovny materiálů. Po výběru požadovaného materiálu se změní kurzor na symbol plechovky s barvou a posunem kurzoru na požadovaný objekt a klepnutím dojde ke změně materiálu. Promítání a velikost textury materiálu nastavujeme povelem ,Editovat texturu'.

On-line knihovna pCon.planner

Nedílnou součástí programu pCon.planner je on-line knihovna pCon.planner, kterou si může každý zájemce spustit také v prohlížeči, odkaz je na webové stránce programu pCon.planner. V knihovně jsou přehledně uspořádány 3D modely, sestavy 3D modelů a materiály více než sta výrobců zařizovacích prvků kanceláří, domácností a dalších druhů komerčních interiérů. Vzhledem k tomu, že knihovna je určena i pro placené verze pCon.planner Pro a pCon.planner ME, nejsou některé položky knihovny přístupné uživatelům volné verze. Jedná se ale pouze o velice malou část obsahu knihovny.

Všechny 3D modely knihovny jsou ve formátu DWG a je možno je využít i v dalších 3D návrhových programech, které umí číst nebo importovat soubory ve formátu DWG. Uživatelé programů AutoCAD a AutoCAD Architecture si mohou stáhnout a nainstalovat volně šiřitelný plugin pro otevření knihovny pCon.catalog přímo v prostředí programu, kde se s ním pracuje stejně jako v programu pCon.planner.

pCon-Planner-knihovnyÚvodní okna on-line knihovny pCon.catalog a on-line knihovny materiálů.

Požadované modely si můžete vybírat podle kategorií modelů nebo podle výrobců. Pro každou položku knihovny se vždy zobrazuje náhled a ikona pro stažení, při otevřené knihovně v programu pCon.planner nebo AutoCAD slouží ikona k přímému vložení. Řada výrobců doplnila do knihovny další informace včetně odkazů na firemní webové stránky. Katalog je tak užitečný i pro architekty a návrháře interiérů, kteří hledají vhodné zařizovací prvky pro své projekty.

Součástí knihovny jsou i obrázky s vizualizacemi návrhů profesionálních uživatelů programu pCon.planner, které mohou sloužit pro inspiraci při vlastních návrzích.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, pro doplňování a údržbu knihovny pCon.catalog slouží program CatalogCreator. Popis je na webové stránce tuzemské podpory programu pCon.planner.

Modelování prostoru a objektů pomocí neparametrických objektů, podlaží

Tvorba modelu interiéru pomocí výše popsaných parametrických objektů a objektů z on-line knihoven je jednoduchá a je vhodná pro většinu běžných kancelářských a komerčních interiérů. Vzhledem k dostupnosti a možnostem programu pCon.planner lze očekávat, že program budou využívat jak běžní domácí uživatelé, tak i profesionálové pro návrhy atypických interiérů i pro návrhy modelů vícepodlažních staveb. Pro ně jsou určeny následující řádky.

pCom_planner-zakladn_osvetleniZobrazení základního osvětlení v návrhu.

Program pCon.planner není určen pro modelování 3D modelů zařizovacích prvků, uživatel má přece dostatečný výběr z on-line knihovny i import 3D objektů z disku ve formátech 3DS a SKP. U některých návrhů bude ale třeba doplnit jednoduchý objekt pro úpravy celkové hmoty prostoru (výklenky, předsunuté stěny, šikmé stěny) nebo vytvořit jednoduchý zařizovací prvek nebo dekorační prvek. K tomu lze velice dobře využít 2D a 3D neparametrické objekty z nabídky ,Kreslicí prvky'. Je nutné pracovat v perspektivním pohledu, protože vždy musíme při doplňování neparametrických objektů začít na ploše 3D objektu. Lomenou čárou si můžeme na stěně navrhnout další členění stěny pro rozdílné barvy stěny nebo pro doplnění polic. Při plošném dělení stěny je třeba pokračovat uzavřenou lomenou čarou s výplní, kterou po dokončení vytáhneme na tloušťku aspoň 1 mm. Při doplňování polic použijeme kvádr. Vždy se můžeme spolehnout na dobře fungující přichytávání, které funguje ve 3D i pro jednoduchou čáru.

pCon-Planner-parametry_vizualizaceKvalita vizualizace se nastavuje řadou parametrů.

Návrh modelu s více podlažími je velice jednoduchý a provádí se kopírováním a posunem již dokončeného modelu podlaží. Při kopírování je nutné nastavit boční pohled a provést výběr celého podlaží pomocí výběrového obdélníku. Stiskneme a držíme tlačítko CTRL, posuneme kurzor na spodní hranu modelu podlaží a po stisknutí a držení levého tlačítka myši posuneme kopii podlaží na horní hranu podlaží. Jedná se o nejrychlejší způsob kopírování vybraných objektů. Při editaci stěn podlaží a vkládání objektů se musí pracovat pouze s jedním viditelným podlažím. Podlaží vybereme a klepneme na povel ,Skrýt ostatní'. Po dokončené editaci a vkládání objektů použijeme povel ,Odkrýt'. Jakmile dokončíme všechna podlaží, můžeme pokračovat schodištěm. Nastavíme viditelnost spodního podlaží a vložíme schodiště. Pokračování do dalších podlaží provedeme pomocí ovládacích prvků pro doplnění podesty a dalšího schodiště na objektu schodiště. V místnostech se schodištěm musíme zrušit podlahu a doplnit podestu na podlahu s otvorem pomocí obdélníkových desek nebo vytaženou plochou zadanou povelem ,Kreslit lomenou uzavřenou čáru'.

Osvětlení a fotorealistické vizualizace

Po otevření nového návrhu je automaticky nastaveno základní osvětlení, které je vhodné pro tvorbu a vizualizaci běžných návrhů. Základní osvětlení je nastaveno jako čtyři směrová světla. Pro kvalitní simulaci osvětlení modelu interiéru se využívají další tři druhy světelných objektů – bodové světlo, reflektorové světlo a plošné světlo.

pCon-vizualizaceVizualizace se provádí v novém okně.

Při tvorbě fotorealistických obrázků musíme nejprve nastavit požadované pohledy doplněním kamer do návrhu povelem ,Kamera z pohledu' během průchodu návrhem v perspektivním pohledu nebo z ručně nastaveného perspektivního pohledu.

pCon-nahledy_objektuUkázka náhledů pro knihovnu objektů.

Kvalitní tvorbu vizualizací v programu pCon.planner zajišťuje zobrazovací systém YafaRay. Vedle fotorealistické vizualizace je k dispozici i zdokonalené zobrazení aktuálního obsahu pracovního okna. Jestliže nastavíme izometrické promítání, zobrazení viditelných hran a vhodnou velikost výstupního obrázku, můžeme vytvářet kvalitní náhledy objektů pro doplňování knihoven objektů do knihovny pCon.catalog.

Závěr

Z dosavadních ohlasů evropských i tuzemských uživatelů programu pCon.planner a knihovny pCon.catalog je zřejmé, že se jedná o zajímavý systém, který lze plně ocenit až při reálném využití. Je zřejmé, že program i knihovna budou zajímavé i pro tuzemské výrobce zařizovacích prvků interiérů, kteří si uvědomí možnosti prezentace a propagace svých výrobků v knihovně pCon.catalog, jestliže se zabývají exportem svých výrobků. Mohou se s důvěrou obrátit na firmu EasternGraphic GmbH a dostanou maximální možnou podporu.

Na veletrhu Orgatec 2012 konaném koncem října v Kolíně nad Rýnem bude předvedena nová verze 6.5 programu pCon.planner a během listopadu potom bude uvolněna česká volná verze. Všichni uživatelé si budou moci program automaticky rozšířit na novou verzi.

http://pcon-planner.com/cs/home.html – program pCon.planner
http://www.archcad.cz/interiery.htm – tuzemská podpora programu pCon.plannerMohlo by vás zajímat: