Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens Sinumerik Cup vyhráli studenti z Jeseníku

Autor článku: Siemens   
Neděle, 31 Říjen 2021 00:38

Tags: CNC | Obrábění | Siemens | Sinumeric | Sinumeric Cup | Soutěž | Studenti

Siemens Sinumeric-2143Ví­tě­zem 8. roč­ní­ku sou­tě­že Si­nu­me­rik Cup, jehož fi­ná­le pro­běh­lo 25. října v praž­ském sídle spo­leč­nos­ti Si­e­mens, se stal dvou­člen­ný tým stu­den­tů ze Střed­ní prů­mys­lo­vé školy v Je­se­ní­ku. Stu­den­ti Mi­roslav Juhaňák a Vik­tor Pe­ci­na zví­tě­zi­li pod ve­de­ním Ja­ro­sla­va Koldy. V sou­tě­ži se utka­lo 12 sou­těž­ních týmů ze střed­ních tech­nic­kých, stro­jí­ren­ských a prů­mys­lo­vých škol a od­bor­ných uči­lišť. Na dru­hém místě se umís­til tým ze Střed­ní­ho od­bor­né­ho uči­liš­tě v Do­mažli­cích a na místě tře­tím tým ze Sig­mun­do­vy střed­ní školy stro­jí­ren­ské v Lutí­ně.

Střed­ní prů­mys­lo­vá škola v Je­se­ní­ku se sou­tě­že účast­ni­la po­pr­vé. Člen ví­těz­né­ho týmu Mi­roslav Juhaňák se ob­rá­bě­ním plá­nu­je za­bý­vat i v bu­douc­nos­ti, pro­to­že to je obor, ve kte­rém je možné uplat­nit tvo­ři­vost a fan­ta­zii. Vik­to­ra Pe­ci­nu na sou­tě­ži za­u­ja­la pře­de­vším mož­nost vy­zkou­šet, jak vý­rob­ky v praxi vzni­ka­jí.

V le­toš­ním, osmém roč­ní­ku sou­tě­že pro­gra­mo­va­li stu­den­ti vý­ro­bu stu­pač­ky pro endu­ro mo­tor­ku. Za­dá­ní pro Si­nu­me­rik Cup 2021 – pro­gra­mo­vá­ní vý­ro­by stu­pač­ky pro endu­ro mo­tor­ku – ne­by­lo pro sou­těž­ní týmy snad­né. V prv­ním i dru­hém hod­no­ce­ném kole byly po­su­zo­vá­ny všech­ny ode­vzda­né práce. Tři nej­lep­ší týmy svá ře­še­ní před­sta­vi­ly for­mou on-line pre­zen­ta­cí.

Stupacka pro enduro motorku-2143

Vy­hod­no­ce­ní sou­tě­že pro­bí­ha­lo ve dvou ko­lech. V prv­ním kole vy­pra­co­va­né úkoly hod­no­ti­la od­bor­ná ko­mi­se, která se za­mě­ři­la na více než de­sít­ku pa­ra­me­t­rů. Ná­sled­ně týmy, které po­stou­pi­ly do dru­hé­ho kola, pre­zen­to­va­ly své pro­jek­ty před po­ro­tou, aby kromě pro­gra­mo­vá­ní pro­ká­za­ly i schop­nost od­bor­ně pre­zen­to­vat a ob­há­jit vý­sled­ky své práce.

Sou­těž Si­nu­me­rik Cup 2021 silně ovliv­ni­la ko­ro­na­vi­ro­vá pan­de­mie. Si­nu­me­rik Cup je uni­kát­ní v tom, že se do něj za­po­jí jak stu­den­ti, tak je­jich pe­da­go­go­vé. Účast v sou­tě­ži navíc stu­den­tům dává tech­nic­ké zku­še­nos­ti a při­pra­vu­je je na kon­ku­renč­ní pro­stře­dí pra­cov­ní­ho trhu.


Mohlo by vás zajímat: