Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vysoce přesná hydraulická sklíčidla BIG KAISER

Autor článku: BIG KAISER   
Čtvrtek, 16 Únor 2023 00:00

Tags: BIG KAISER | Hydraulická sklíčidla | Soustružení

Hilfsbild HDC Lathe Feature en-2307BIG KAI­SER, do­da­va­tel pré­mi­o­vých vy­so­ce přes­ných ná­stro­jo­vých sys­té­mů a ře­še­ní pro ko­voz­pra­cu­jí­cí prů­my­sl, před­sta­vu­je tři vy­so­ce přes­ná hyd­rau­lic­ká sklí­či­dla pro po­u­ži­tí na sou­struž­nic­kých stro­jích. Hyd­rau­lic­ká sklí­či­dla jsou nej­přes­něj­ší sklí­či­dla, která lze po­u­žít na sou­struž­nic­kých stro­jích, a po­sky­tu­jí vy­ni­ka­jí­cí opa­ko­va­tel­nost a tlu­mi­cí vlast­nos­ti.

Vý­ho­dou těch­to no­vých sklí­či­del BIG KAI­SER je, že umožňují jed­no­du­chou a pří­mo­ča­rou mon­táž pouze po­mo­cí im­bu­so­vé­ho klíče, při­čemž držák zů­stá­vá na­mon­to­ván na stro­ji.

HDC Lathe T-2307

Jsou ide­ál­ní pro krát­ké i dlou­hé sou­struž­nic­ké úlohy a jsou spe­ci­ál­ně na­vr­že­na tak, aby byla kom­pa­ti­bil­ní s hlav­ní­mi znač­ka­mi sou­struž­nic­kých au­to­ma­tů, jako jsou Ci­ti­zen, Star, Tsu­ga­mi a Tor­nos.

HydraulicChucks Lathe-2307

Sklí­či­dla se do­dá­va­jí ve třech ver­zích pro různé apli­ka­ce. První z nich je stan­dard­ní verze pro ty­pic­ké čelní upí­ná­ní ná­stro­jů a ovlá­dá se z před­ní části re­vol­ve­ru. Druhá verze „typ F“ je rov­něž op­ti­ma­li­zo­vá­na pro upí­ná­ní ná­stro­jů ze­pře­du, ale ovlá­dá­ní upí­na­cí­ho sys­té­mu se děje ze­za­du, což může být uži­teč­né v si­tu­a­cích, kdy je ome­ze­ný pro­stor. Třetí verze „Typ R“ se po­u­ží­vá pro více řad ná­stro­jů a vy­zna­ču­je se čtver­co­vým pro­ve­de­ním, které zabraňuje vzá­jem­né­mu ru­še­ní.

Nyní jsou k dis­po­zi­ci tři vy­so­ce přes­ná hyd­rau­lic­ká sklí­či­dla.

Hydraulic Chuck Lathe 4 en-2307


Mohlo by vás zajímat: