Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Supersportovní hybridní V12 HPEV Lamborghini Revuelto

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 03 Duben 2023 12:59

Tags: HPEV | Hyb­rid­ | Lam­bor­ghi­ni | Plug-in | Re­vu­el­to | Su­per­spor­t | V12

Revuelto-639412-2314V roce 60. vý­ro­čí za­lo­že­ní znač­ky před­sta­vu­je Au­to­mo­bi­li Lam­bor­ghi­ni mo­del Re­vu­el­to, první su­per­spor­tov­ní hyb­rid­ní vůz V12 plug-in HPEV (High Per­for­man­ce Electri­fied Ve­hi­cle). Re­vu­el­to de­fi­nu­je nové pa­ra­dig­ma, pokud jde o výkon, spor­tov­ní cha­rak­ter a po­tě­še­ní z jízdy, a to díky nové, dosud ne­ví­da­né ar­chi­tek­tu­ře, ino­va­tiv­ní­mu de­sig­nu, ma­xi­mál­ně účin­né ae­ro­dy­na­mi­ce a nové kon­cep­ci kar­bo­no­vé­ho rámu.

Výkon 1015 koň­ských sil (747 kW) za­jiš­ťu­je kom­bi­na­ce vý­ko­nu zcela no­vé­ho spa­lo­va­cí­ho mo­to­ru spolu se třemi elek­tro­mo­to­ry, spolu s dvou­spoj­ko­vou pře­vo­dov­kou, která má u dva­nác­ti­vál­co­vé­ho Lam­bor­ghi­ni pre­mi­é­ru vůbec po­pr­vé.

Lamborghini Revuelto Sketch-2314

Po­hon­né ústro­jí kom­bi­nu­je prvky s vy­so­kým měr­ným vý­ko­nem: nový spa­lo­va­cí motor o vý­ko­nu 127 CV/litr spo­lu­pra­cu­je se dvěma před­ní­mi axi­ál­ní­mi prou­do­vý­mi mo­to­ry, které po­sky­tu­jí vy­ni­ka­jí­cí poměr hmot­nos­ti a vý­ko­nu, s ra­di­ál­ním prou­do­vým elek­tro­mo­to­rem umís­tě­ným nad první os­mi­stup­ňo­vou dvou­spoj­ko­vou pře­vo­dov­kou, která má pre­mi­é­ru u dva­nác­ti­vál­co­vé­ho Lam­bor­ghi­ni. Tři elek­tro­mo­to­ry jsou na­pá­je­ny li­thi­um-ion­to­vým aku­mu­lá­to­rem s vy­so­kým měr­ným vý­ko­nem (4500 W/kg), který pod­po­ru­je i plně elek­tric­ký režim po­ho­nu.

Revuelto-motor-2314

Re­vu­el­to dnes při­ná­ší bu­douc­nost de­sig­nu Lam­bor­ghi­ni na sil­ni­ce. Zů­stá­vá věrný ex­klu­ziv­ní DNA de­sig­nu Lam­bor­ghi­ni, ale za­vá­dí zcela nový sty­lis­tic­ký jazyk. V celém novém tvaru na­va­zu­je na iko­nic­ké a le­gen­dár­ní vozy Lam­bor­ghi­ni V12 mi­nu­los­ti, za­tím­co nové pro­por­ce ote­ví­ra­jí dveře smě­rem do bu­douc­nos­ti. S mo­de­lem Re­vu­el­to za­ha­ju­je Lam­bor­ghi­ni nový vesmír­ný závod, který před­zna­me­ná­vá pro­jek­to­vý jazyk při­způ­so­bu­jí­cí se vý­zvám, jež při­ná­ší elek­tri­fi­ka­ce, a před­zna­me­ná­vá tvary a pro­por­ce su­per­spor­tov­ních vozů blíz­ké bu­douc­nos­ti. De­sign je in­spi­ro­ván le­tec­ký­mi prvky a vy­zna­ču­je se tva­ro­va­ný­mi plo­cha­mi, které obe­pí­na­jí dvě linie vy­chá­ze­jí­cí z před­ní části vozu a ob­jí­ma­jí­cí ka­bi­nu a motor, zu­žu­jí­cí se až k vý­fu­kům ve tvaru šes­ti­ú­hel­ní­ku.

Revuelto-dvere-2314

Uh­lí­ko­vá vlák­na, vy­rá­bě­ná ře­me­sl­nou vý­ro­bou v to­vár­ně Sant'Agata Bo­lo­gne­se, jsou hlav­ním kon­struk­č­ním prv­kem no­vé­ho vozu, po­u­ži­tým nejen v trupu a rámu, ale také u mnoha prvků ka­ro­se­rie. Roz­sáh­lé po­u­ži­tí uh­lí­ko­vých vlá­ken a leh­kých ma­te­ri­á­lů v kom­bi­na­ci s mo­hut­ným vý­ko­nem mo­to­ru při­spí­vá k do­sa­že­ní nej­lep­ší­ho po­mě­ru hmot­nos­ti a vý­ko­nu v his­to­rii Lam­bor­ghi­ni: 1,75 kg/CV.

Revuelto-drak-2314

Nové Re­vu­el­to kom­bi­nu­je všech­ny tyto kom­po­nen­ty a do­sa­hu­je vý­ko­no­vých pa­ra­me­t­rů, které jsou na špič­ce seg­men­tu: zrych­le­ní z 0 na 100 km/h za pou­hých 2,5 sekun­dy, z 0 – 200 km/h za méně než 7 sekund a ma­xi­mál­ní rych­lost přes 350 km/h. Díky za­ve­de­ní elek­tric­ké­ho vek­to­ro­vá­ní to­či­vé­ho mo­men­tu a po­ho­nu všech kol, který je k dis­po­zi­ci i v čistě elek­tric­kém módu, jsou tato čísla v kom­bi­na­ci s vý­ji­meč­nou dy­na­mi­kou zá­ru­kou toho, že su­per­sport Re­vu­el­to pro­je­ví své vy­so­ké kva­li­ty jak na zá­vod­ní dráze, tak při kaž­do­den­ní jízdě.Mohlo by vás zajímat: