E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
Kodys
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Spolupráce 3E Praha s FTVS na soutěži 4×4 Land Rover

Autor článku: 3e Praha Engineering   

Tags: 3E Praha Engineering | 4×4 Land Rover | FTVS | Marketing | Soutěž | Studenti | Vzdělávání

FTVS 3e Praha-2006Do pří­pra­vy pro­pa­ga­ce sou­tě­že 4×4 Land Rover ve ško­lách letos v 3E Praha za­po­ji­li stu­den­ty dru­hé­ho roč­ní­ku FTVS, oboru ma­nage­ment spor­tu. Měli v rámci svého se­mest­rál­ní­ho pro­jek­tu při­pra­vit a pre­zen­to­vat návrh mar­ke­tingo­vé kam­pa­ně. Té­ma­tem bylo na­plá­no­vá­ní kam­pa­ně, která by pro­pa­go­va­la a zá­ro­veň zvý­ši­la počet zú­čast­ně­ných týmů sou­tě­že 4×4 Land Rover. Hod­no­ce­ní pro­běh­lo na aka­de­mic­ké půdě ve čtvr­tek 9. ledna 2020. Od­bor­ná po­ro­ta byla slo­že­na ze zá­stup­ců firmy 3E Praha En­gi­nee­ring a dr. Jo­se­fa Vo­ráč­ka, vy­u­ču­jí­cí­ho a sou­čas­ně člena od­bor­né fi­ná­lo­vé po­ro­ty sou­tě­že 4×4 Land Rover.

Všech­ny pro­jek­ty byly peč­li­vě při­pra­ve­ny, týmy před­sta­vi­ly kam­pa­ně plné in­spi­ra­tiv­ních ná­pa­dů a uni­kát­ních myš­le­nek. Hod­no­ce­ní bylo těžké, po­ro­ta se však shod­la na tomto po­řa­dí:
1. místo: Je­zin­ky
2. místo: Jarní vánek
3. - 4. místo ob­sa­di­ly týmy Te­re­za a 2T.

Ví­těz­ná pre­zen­ta­ce vy­nik­la ná­pa­dem po­sta­vit svou kampaň na vý­sled­cích re­a­li­zo­va­né­ho prů­zku­mu ob­lí­be­nos­ti sou­tě­že mezi stu­den­ty na střed­ních ško­lách.


Mohlo by vás zajímat: