Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Robopes SPOT – přehlídka technologií budoucnosti pro středoškoláky

Autor článku: FEL ČVUT   
Pondělí, 29 Listopad 2021 14:27

Tags: ČVUT | Den otevřených dveří | FEL | Robopes SPOT | Studium

FEL CVUT-SPOT2-2148Na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké (FEL) ČVUT pro­běh­ne 3. pro­sin­ce 2021 po roční pře­stáv­ce opět v pre­zenč­ní po­do­bě Den ote­vře­ných dveří s podtitulem Robopes SPOT zve středoškoláky na přehlídku technologií budoucnosti. Zá­jem­ci o stu­di­um elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky při něm na­vští­ví pra­co­viš­tě s tech­no­lo­gi­e­mi, které vý­raz­ně ovliv­ní způ­sob, jakým bu­de­me pra­co­vat, od­po­čí­vat či ces­to­vat v ná­sle­du­jí­cích de­se­ti­le­tích.

Od au­to­nomně ří­ze­ných for­mu­lí, ro­bo­tů a dronů přes ky­ber­bez­peč­nost, vývoj apli­ka­cí pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu a bi­o­me­di­cí­nu až po te­le­ko­mu­ni­kač­ní sítě, al­ter­na­tiv­ní ener­ge­tic­ké zdro­je či za­ří­ze­ní pro kos­mic­ký pro­gram. Všech­ny tyto tech­no­lo­gic­ké tren­dy mohou stu­den­ti na FEL nejen stu­do­vat, ale také se za­po­jit do je­jich vý­vo­je. A to ne­ob­vykle brzy díky tomu, že fa­kul­ta vy­ni­ká pří­z­ni­vým po­mě­rem osmi stu­den­tů na jed­no­ho vy­u­ču­jí­cí­ho. Ti pak mají čas a pro­stor se svým stu­den­tům nad­stan­dard­ně vě­no­vat a roz­ví­jet je­jich zna­los­ti a do­ved­nos­ti.

Pro­gram dne ote­vře­ných dveří pro ucha­ze­če pro ba­ka­lář­ské stu­di­um je při­pra­ven tak, aby se mohli v tří­ho­di­no­vých blo­cích se­zná­mit nejen se špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi v la­bo­ra­to­řích FEL ČVUT, ale také se svými bu­dou­cí­mi ko­le­gy z řad vy­u­ču­jí­cích a stu­den­tů a stu­den­tek. Vedle pro­hlíd­ky pra­co­višť v kam­pusech ČVUT v Dej­vi­cích a na Kar­lo­vě ná­měs­tí zá­jem­ce če­ka­jí pre­zen­ta­ce o ba­ka­lář­ském stu­diu a při­jí­ma­cím ří­ze­ní, při kte­rých budou moci s pe­da­go­gy a stu­den­ty osob­ně pro­brat, jak vy­pa­dá stu­di­um jed­not­li­vých stu­dij­ních pro­gra­mů a mož­nos­ti bu­dou­cí­ho uplat­ně­ní.

Tří­ho­di­no­vé pro­gra­mo­vé bloky pro­běh­nou sou­běž­ně v Dej­vi­cích a na Kar­lo­vě ná­měs­tí od 8.20 a 13.00 hodin. Z dů­vo­dů pro­tie­pi­de­mic­kých opat­ře­ní se stu­den­ti budou po fa­kul­tě po­hy­bo­vat v ma­xi­mál­ně de­se­ti­člen­ných sku­pin­kách a je po­tře­ba se re­gis­tro­vat pře­dem pro­střed­nic­tvím webu stu­duj.​FEL.​cvut.​cz. Nový web pro ucha­ze­če o stu­di­um elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky před­sta­vu­je jed­not­né kon­takt­ní místo, na kte­rém na­lez­nou všech­ny ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o při­jí­ma­cím ří­ze­ní a stu­diu.
K účas­ti na Dnu ote­vře­ných dveří má stře­do­ško­lá­ky in­spi­ro­vat upou­táv­ka ve formě videa, ve kte­rém hraje dů­le­ži­tou roli krá­če­jí­cí robot SPOT. Vý­zkum­ní­ci včet­ně stu­den­tů Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT pro tyto ro­bo­ty vy­ví­je­jí po­kro­či­lé soft­wa­ro­vé ná­stro­je tak, aby se „ro­bo­pes“ mohl v bu­douc­nu bez­peč­ně po­hy­bo­vat mezi lidmi.

Více o ČVUT na www.cvut.cz


Mohlo by vás zajímat: