Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altium spolupracuje s Chandigarh University

Autor článku: Altium   
Středa, 05 Leden 2022 01:26

Tags: Altium | Chandigarh University | Indie | PCB | Učební osnovy | Upverter Education

Upverter Education PCB-2201Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la, že Up­ver­ter Edu­cati­on, její bez­plat­né zá­klad­ní kurzy elek­tro­ni­ky bě­ží­cí na pro­hlí­že­či, budou nyní ne­díl­nou sou­čás­tí učeb­ních osnov pro návrh desek ploš­ných spojů (PCB) na ka­tedře elek­tro­ni­ky a ko­mu­ni­ka­cí na uni­ver­zi­tě v Čan­dí­gar­hu v in­dic­kém Mo­ha­li. Kurzy Up­ver­ter Edu­cati­on pro­ve­dou stu­den­ty prvky ná­vr­hu, pro­to­ty­po­vá­ní a vý­ro­by elek­tro­nic­ké­ho in­že­nýr­ství od zá­klad­ní po po­kro­či­lou úroveň.

Pro­gram Up­ver­ter Edu­cati­on je díky svým mož­nos­tem spo­lu­prá­ce a vzdá­le­né­ho pří­stu­pu vy­ni­ka­jí­cím vý­u­ko­vým zdro­jem, který obo­ha­cu­je zku­še­nos­ti pe­da­go­gů a stu­den­tů STEM (Science, Tech­no­lo­gy, Engi­nee­ring a Ma­the­ma­tics), kteří se za­bý­va­jí stu­di­em elek­tro­nic­ké­ho de­sig­nu a in­že­nýr­ských tech­no­lo­gií. Za­mě­ře­ní na mo­du­lár­ní styl desek pod­po­ru­je stu­den­ty v rych­lém roz­vo­ji je­jich po­ro­zu­mě­ní a zá­ro­veň snad­ném pro­vá­dě­ní ele­men­tár­ních kon­cep­tů ve vir­tu­ál­ních, hyb­rid­ních a za­svě­ce­ných scé­ná­řích. Mo­du­lár­ní plán uspo­řá­dá­ní také hlou­bě­ji pro­ni­ká do po­stu­pů elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu a umožňuje žákům za­sa­ho­vat s drag-and-fall roz­hra­ním do vý­vo­je vzorů ná­vr­hu hard­wa­ru.
Ka­ted­ra elek­tro­ni­ky a ko­mu­ni­ka­cí na Čan­dí­gar­ské uni­ver­zi­tě za­há­jí během let­ních a zim­ních prázd­nin Up­ver­ter Edu­cati­on Pro­gram jako šes­ti­tý­den­ní kurz.
Up­ver­ter Edu­cati­on spo­lu­pra­cu­je s uni­ver­zi­ta­mi po celém světě, aby po­moh­lo vy­cho­vat novou ge­ne­ra­ci kon­struk­té­rů elek­tro­ni­ky nejen s cílem pod­po­řit je­jich vzdě­lá­va­cí cíle, ale také vy­tvo­řit dy­na­mic­ké ino­vá­to­ry, kteří při­spě­jí k bu­douc­nos­ti a roz­vo­ji elek­tro­tech­ni­ky.
Další in­for­ma­ce o Up­ver­ter Edu­cati­on na­lez­ne­te na education.upverter.com.

 


Mohlo by vás zajímat: