Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rekordní počet účastníků v European Rover Challenge 2022

Autor článku: ERC Press Office   
Čtvrtek, 07 Duben 2022 00:24

Tags: ERC | European Rover Challenge | Kielce | Roboty | Soutěž

ERC2022-2214Re­gis­tra­ce uni­ver­zit­ních týmů do le­toš­ní­ho osmé­ho roč­ní­ku re­no­mo­va­né sou­tě­že Eu­ro­pe­an Rover Challen­ge byla uza­vře­na. Cel­kem bylo po­dá­no 92 při­hlá­šek z nej­lep­ších tech­nic­kých uni­ver­zit světa, včet­ně zemí jako Ka­na­da, Švý­car­sko, Ně­mec­ko, Indie, Ko­lum­bie a Pol­sko. Le­toš­ní roč­ník ERC se bude konat na nej­vět­ší umělé mar­ťan­ské dráze na světě, která se na­chá­zí na Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě v pol­ských Kiel­cích.

Sou­těž ERC 2022 se usku­teč­ní ve dnech 9.-11. září a stej­ně jako v před­cho­zích le­tech pro­běh­ne ve dvou for­mách: na místě, kdy se v te­ré­nu ut­ka­jí ro­bo­ti zkon­stru­o­va­ní týmy, a v je­di­né hyb­rid­ní for­mu­li na světě, kdy se sou­tě­ží­cí z ce­lé­ho světa spojí na dálku s mo­bil­ním ro­bo­tem Leo a ro­bo­tic­kým ra­me­nem umís­tě­ným na trati v Kiel­cích.

Na nej­o­če­ká­va­něj­ší vesmír­ně-ro­bo­tic­ké akci roku bude kromě sou­tě­ží za­lo­že­ných na sku­teč­ných mi­sích Ev­rop­ské vesmír­né agen­tu­ry a NASA ote­vře­na také in­spi­ra­tiv­ní zóna pro ve­řej­nost plná atrak­cí pro nad­šen­ce do vesmí­ru, ro­bo­ti­ky a vědy.

ERC2022-tymy-2214

Veš­ke­ré in­for­ma­ce o akci na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách www.roverchallenge.eu.

 


Mohlo by vás zajímat: