Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání uživatelů technology-support

Autor článku: Karel Heinige   
Čtvrtek, 28 Červenec 2022 23:31

Tags: Cimatron | GibbsCAM | Setkání | t-support | Uživatelé

technology-support-2230Po čtyřech le­tech se se­tká­ní uži­va­te­lů tech­no­lo­gy-sup­port vrací do Že­liv­ské­ho kláš­te­ra ve dnech 9. a 10. září 2022. Pro účast­ní­ky se­tká­ní je možné ob­jed­nat uby­to­vá­ní přímo v místě ko­ná­ní, re­zer­va­ci mohou účast­ní­ci svě­řit po­řa­da­te­li. Pro­gram zatím na webu tech­no­lo­gy-sup­por­tu není upřes­něn, ale dají se oče­ká­vat ob­vyk­lé se­mi­ná­ře pro uži­va­te­le pro­duk­tů Gi­bb­s­CAM a Ci­ma­t­ron v pátek 9. září a in­di­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce v so­bo­tu.

A sa­mo­zřej­mě je při­pra­ven pá­teč­ní ve­čer­ní pro­gram a pro­hlíd­ka Že­liv­ské­ho kláš­ter­ní­ho pi­vo­va­ru.

Pro při­hlá­še­ní na se­tká­ní uži­va­te­lů vy­u­žij­te tento for­mu­lář.

Své do­ta­zy pište na ze­li­v2022@​t-​support.​cz, nebo vo­lej­te na +420 235 355 377, Petra Ho­rá­ko­vá.

Účast na se­mi­ná­řích i na se­tká­ní uži­va­te­lů je bez­plat­ná pro zá­kaz­ní­ky s roč­ním ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem (pro dvě osoby na jednu li­cen­ci). Pro zá­kaz­ní­ky, kte­rým roční ak­tu­a­li­zač­ní ser­vis již vy­pr­šel, je k dis­po­zi­ci jedno místo na jednu li­cen­ci. Pro ostat­ní účast­ní­ky je účast­nic­ký po­pla­tek 1000 Kč.

Máte-li re­a­li­zo­va­né za­jí­ma­vé pro­jek­ty, o které se chce­te po­dě­lit s ostat­ní­mi, na­piš­te nebo za­vo­lej­te po­řa­da­te­li, rád najde pro­stor i pro vaši pre­zen­ta­ci.


Mohlo by vás zajímat: