Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využití BIM dat ve spojení s VR

Autor článku: Petr Fořt   
Čtvrtek, 23 Listopad 2023 01:51

Tags: BIM | Petr Fořt | PLM | TZB | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání | Žďár nad Sázavou

bim 001-2347Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu v po­do­bě 3D dat po­sky­tu­je uži­va­te­lům řadu mož­nos­tí v je­jich dal­ším zpra­co­vá­ní. Po­dí­vej­me se na jeden ze za­jí­ma­vých pro­jek­tů, který vzni­kl ve výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou a těží z na­šich zku­še­nos­tí v ob­las­ti PLM a BIM. Hlav­ním cílem to­ho­to pro­jek­tu bylo uká­zat stu­den­tům ně­ko­lik za­jí­ma­vých mož­nos­tí vy­u­ži­tí BIM dat ve spo­je­ní s dal­ší­mi apli­ka­ce­mi z ob­las­ti PLM, tech­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty.

Pri­már­ní BIM pro­jekt stav­by vzni­ká ve výuce na zá­kla­dě pod­kla­dů de­fi­nu­jí­cích vstup­ní po­ža­dav­ky in­ves­to­ra, pří­pad­ně uži­va­te­le stav­by. Tato za­dá­ní jsou vo­le­na s ohle­dem na roz­sah pro­jek­tu a jeho ča­so­vou do­ta­ci. Stu­den­ti mají v této ob­las­ti po­měr­ně vol­nou ruku ve vy­u­ži­tí BIM a PLM soft­ware ná­stro­jů. Od po­čát­ku tvor­by pro­jek­tu jsou data při­pra­vo­vá­na s ohle­dem na je­jich další užití v rámci ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu bu­do­vy. Ob­dob­ně jako v prů­mys­lo­vém PLM, jsou pa­ra­me­t­ric­ká BIM data skvě­lým vý­cho­dis­kem pro vy­so­ce tvůr­čí ak­ti­vi­ty stu­den­tů. Opro­ti PLM je navíc díky vy­so­ké­mu po­dí­lu vy­u­ži­tí rodin prvků práce na BIM pro­jek­tu vý­raz­ně­ji ak­ce­le­ro­vá­na.

bim 002-2347
U prv­ních pro­jek­tů se stu­den­ti se­zna­mu­jí s jed­not­li­vý­mi funk­ce­mi apli­ka­cí

Integrace s moderními postupy pro zpracování 3D dat

Tech­nic­ký svět od­bor­né­ho soft­ware na­bí­zí řadu mož­nos­tí, jak při­pra­ve­ná data no­vé­ho pro­jek­tu vy­u­žít. Na škole se sou­stře­dí­me pře­de­vším na tři zá­klad­ní ob­las­ti, které jsou do­stup­né ve výuce. Jedná se pře­de­vším o na­sa­ze­ní 3D vi­zu­a­li­za­ce v její nej­vý­kon­něj­ší ak­ce­le­ro­va­né po­do­bě, me­to­dy 3D tisku ve spo­je­ní s op­ti­ma­li­za­cí ma­te­ri­á­lů a zpra­co­vá­ní 3D dat pro­jek­tů s vy­u­ži­tím ná­stro­jů a po­stu­pů vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Všech­ny tyto ná­stro­je a po­stu­py po­sky­tu­jí vý­bor­né mož­nos­ti pro zpra­co­vá­ní vý­u­ko­vých, roč­ní­ko­vých a ma­tu­rit­ních pro­jek­tů. Ak­tu­ál­ní do­stup­nost těch­to ná­stro­jů ve spo­je­ní s pro­pra­co­va­nou li­cenč­ní po­li­ti­kou do­da­va­te­lů soft­ware je pro mo­der­ní od­bor­nou výuku oprav­do­vou vý­zvou.

bim 003-2347
Při vy­tvá­ře­ní 3D pod­kla­dů pro VR mají stu­den­ti po­měr­ně vol­nou ruku

BIM data na škole spo­ju­je­me nej­čas­tě­ji s po­stu­py pre­zen­tač­ní dy­na­mic­ké vi­zu­a­li­za­ce s ná­sled­nou vaz­bou na tech­no­lo­gie vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Při zpra­co­vá­ní stu­dent­ských pro­jek­tů vy­chá­zí­me pře­váž­ně z pro­pra­co­va­né kon­zis­ten­ce 3D dat v ro­di­ně apli­ka­cí spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk, kte­rou lze vy­u­žít na­příč ši­ro­kým apli­kač­ním spek­trem. Zá­kla­dem zpra­co­vá­ní pro­jek­tů v ná­vaz­nos­ti na 3D data jsou pře­váž­ně po­stu­py dy­na­mic­ké vi­zu­a­li­za­ce, které mají své zá­kla­dy po­lo­že­ny v ob­las­ti prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu a PLM.
Spo­je­ním po­stu­pů, tech­no­lo­gií a zku­še­nos­tí lze do­sáh­nout velmi pěk­ných vý­sled­ků. Stu­dent­ské pro­jek­ty zís­ká­va­jí v krát­kém čase svou re­ál­nou vir­tu­ál­ní po­do­bu. Pa­ra­me­t­ric­ká data již nejsou pouze tech­nic­kou do­ku­men­ta­cí, ale jsou navíc vý­bor­ným pro­střed­kem pro ko­mu­ni­ka­ci nad ná­vrhem a op­ti­ma­li­za­cí pro­jek­tu. Stu­den­ti si mohou vy­zkou­šet různé scé­ná­ře ře­še­ní, op­ti­ma­li­za­ce pro­jek­tu a v ma­xi­mál­ní míře za­po­jit své vlast­ní ná­pa­dy a kre­a­ti­vi­tu.

bim 004-2347
Dynamická vizualizace BIM dat je více než ilustračním nástrojem

Ode­vzdá­ním stav­by do užití sa­mo­zřej­mě ne­kon­čí mož­nos­ti vy­u­ži­tí BIM dat. Di­gi­tál­ní pro­to­typ je vý­bor­ným pod­kla­dem pro práci v ob­las­ti užití a sprá­vy budov. Lze jej apli­ko­vat na­pří­klad při ře­še­ní oprav, mo­der­ni­za­ci pro­stor, vy­ba­ve­nos­ti apod. BIM data lze vý­bor­ně pro­po­jit s prů­mys­lo­vý­mi PLM daty na­pří­klad v ob­las­ti TZB, kdy je nutné často při­stou­pit k prů­mys­lo­vé re­a­li­za­ci sub­do­dá­vek slo­ži­tých se­stav a pod­se­stav. Takto spo­je­ná PLM a BIM data jsou dále v na­šich pro­jek­tech zpra­co­vá­na do po­do­by dobře vi­zu­ál­ně ucho­pi­tel­né vi­zu­a­li­za­ce s pří­mou vaz­bou na vir­tu­ál­ní re­a­li­tu.

bim 005-2347
Stu­dent­ské pro­jek­ty mohou být díky na­sa­ze­ní PLM a BIM velmi kom­plex­ní

Rádi bychom touto ces­tou po­dě­ko­va­li našim stu­den­tům za ukáz­ky je­jich práce. Více in­for­ma­cí o dal­ších za­jí­ma­vých pro­jek­tech re­a­li­zo­va­ných na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou mů­že­te najít na www.spszr.cz.


Mohlo by vás zajímat: