E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
Siemens
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Vozíček AnyoneGo pro trpasličí plemena

vozik nano zoe 01-2028Do port­fo­lia čes­ké­ho tech­no­lo­gic­ké­ho startu­pu Any­o­ne­Go, který 3D tis­kem vy­rá­bí vo­zíč­ky a or­té­zy pro psy s po­hy­bo­vým hen­di­ke­pem, se v nej­bliž­ších dnech za­řa­dí úplná no­vin­ka – vo­zí­ček ve ve­li­kos­ti NANO ur­če­ný pro tzv. tr­pas­li­čí ple­me­na. Vý­ro­ba vo­zí­ku z 3D tis­kár­ny v takto malém pro­ve­de­ní s sebou nese nové výzvy. Tisk jed­not­li­vých dílů musí být velmi pre­ciz­ní, aby do sebe při kom­ple­ta­ci vše dobře za­pa­da­lo. Ma­lič­ké sou­část­ky totiž ne­od­pus­tí ani tu nejmen­ší ne­přes­nost. Jako nej­vhod­něj­ší se proto jeví tech­no­lo­gie 3D tisku SLS, který má vy­ni­ka­jí­cí vlast­nos­ti a sou­čas­ně umožňuje do­sta­teč­né vy­kres­le­ní všech de­tai­lů.

Celý článek...
 

Svých 25 let DOSCH DESIGN slaví slevou 20 %

25let Dosch Design-2028Spo­leč­nost Dosch De­sign slaví v čer­ven­ci své 25. na­ro­ze­ni­ny a ozna­ču­je sama sebe za jed­no­ho z di­no­sau­rů v IT prů­mys­lu, který ale udě­lal kvan­to­vý skok v tech­no­lo­gic­kém roz­vo­ji. Od po­čát­ků s prv­ní­mi ší­le­ný­mi ná­pa­dy na po­čí­ta­čích Com­mo­do­re C64 nebo Amiga až po vývoj sou­čas­né­ho sor­ti­men­tu se stov­ka­mi 3D mo­de­lů, tex­tur, HDRI, zvu­ko­vých pro­duk­tů nebo 2D Viz ob­ráz­ků se toho hodně stalo a Dosch De­sign těží z 25 let zku­še­nos­tí a od­bor­ných zna­los­tí na trhu, kde tech­no­lo­gic­ký po­krok rych­le po­stu­pu­je a svět se zá­sad­ně mění. Proto se s tímto úspě­chem ne­spo­ko­ju­je, ale stále má mnoho vizí, do kte­rých vklá­dá veš­ke­rou ener­gii a za­mě­řu­je svou po­zor­nost na bu­dou­cí pro­jek­ty.

Celý článek...
 

Premiéra HANNOVER MESSE Digital Days 14. a 15. 7. 2020

HM DD 2020Po­řa­da­te­lé prv­ní­ho roč­ní­ku di­gi­tál­ní plat­for­my Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days při­pra­vi­li pr­votříd­ní pro­gram. Akce bude za­há­je­na v úterý 14. čer­ven­ce 2020 pa­ne­lo­vou dis­ku­sí na téma „For­ward to the New ‒ New Op­por­tu­ni­ties for Pro­gress?“, které se zú­čast­ní člen před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Si­e­mens Klaus Hel­m­rich, před­se­da Festo Oli­ver Jung, BDI pre­zi­dent Di­e­ter Kempf, ma­ji­tel Fried­helm Loh Group Fried­helm Loh, jed­na­tel firmy Ro­bert Bosch Rolf Na­jork a člen před­sta­ven­stva SAP Tho­mas Saue­res­sig.

Celý článek...
 

EuroBLECH 2020 odložen na 9.–12. března 2021

EuroBLECH 2018 02-2028Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons, po­řa­da­tel cí­le­ných ob­chod­ních vý­stav, ozná­mil od­lo­že­ní pro­jek­tu Eu­roB­LECH, který se měl usku­teč­nit na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 27. do 30. října 2020. Nové datum pro příští 26. vý­sta­vu tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní plechů Eu­roB­LECH je 9.–12. břez­na 2021. Toto roz­hod­nu­tí bylo při­ja­to po roz­sáh­lých roz­ho­vo­rech se všemi vy­sta­vo­va­te­li a part­ne­ry v po­sled­ních týd­nech a mě­sí­cích, kteří se s ohle­dem na pro­bí­ha­jí­cí krizi covid-19 vy­já­d­ři­li, že ne­chtě­jí po­řá­dat vý­sta­vu v říjnu. Mnoho účast­ní­ků také zne­po­ko­jo­va­ly ne­jis­to­ty ohled­ně ome­ze­ní ces­to­vá­ní a za­cho­vá­ní sku­teč­ně me­zi­ná­rod­ní­ho cha­rak­te­ru ve­letr­hu Eu­roB­LECH.

Celý článek...
 

ESI OpenFOAM vydán ve verzi 20.06

ESI-blockMesh-blocks-2028ESI Group ozna­mu­je červ­no­vé vy­dá­ní bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru Open­FO­AM (v20.06) s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně fir­mou Open­C­FD od roku 2004. Při té pří­le­ži­tos­ti po­řá­dá 21. čer­ven­ce 2020 v 10:00 hodin webi­nář, kde mů­že­te ob­je­vit všech­ny po­sled­ní nové funk­ce Open­FO­AM-v20.06. K dis­po­zi­ci je ně­ko­lik no­vých funk­cí v pre- a po­st­pro­ces­sin­gu, fy­zi­ce, nu­me­ric­kém ře­ši­či a ří­ze­ní pro­ce­sů. Do­zví­te se také in­for­ma­ce o nej­no­věj­ším vý­vo­ji v Open­FO­AM Go­ver­nan­ce Stee­ring a tech­nic­kých vý­bo­rech. Po­zva­ným před­ná­še­jí­cím je Dr. Char­les Mockett, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Upstre­am­C­FD a před­se­da Open­FO­AM tech­nic­ké­ho vý­bo­ru pro tur­bu­len­ce.

Celý článek...
 

Webinář DraftSight – víc než jen 2D CAD

DraftSight-20282D CAD sys­tém Draft­Si­ght se těší vy­so­ké po­pu­la­ri­tě uži­va­te­lů, i když byla zpo­plat­ně­na jeho pů­vod­ně bez­plat­ná zá­klad­ní verze. Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra z Dassault Systèmes So­li­dWorks před­sta­ví Draft­Si­ght pro jeho pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí při úpra­vách a tvor­bě 2D a 3D sou­bo­rů DWG. V tomto webi­ná­ři se za­mě­ří na zku­še­nos­ti, ukáže za­jí­ma­vé tipy a triky, po­dí­vá se na no­vin­ky verze 2020 a ne­vy­ne­chá ani doplňkové mo­du­ly a mož­nos­ti širší spo­lu­prá­ce.

Celý článek...
 

On-line: Virtual ATCx – Computational Fluid Dynamics

Konference-Altair-2028Advan­ced En­gi­nee­ring zve na kon­fe­ren­ci spo­leč­nos­ti Al­tair ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí 22. čer­ven­ce v čase od 10:00 do 15:00. Po­slech­ně­te si, jak Fiat, VW a další spo­leč­nos­ti ino­vu­jí po­mo­cí nej­no­věj­ších CFD tech­no­lo­gií ke zkrá­ce­ní vý­vo­jo­vých cyklů a sní­že­ní ná­kla­dů. Se­tká­te se s mnoha in­spi­ra­tiv­ní­mi před­ná­še­jí­cí­mi a od­bor­ní­ky z oboru, kteří před­ve­dou, jak před­ní spo­leč­nos­ti vy­u­ží­va­jí nej­no­věj­ší mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní CFD ře­še­ní k op­ti­ma­li­za­ci ma­zá­ní pře­vo­dov­ky, k si­mu­la­ci po­hy­bu ka­pa­li­ny v ná­do­bě, k pro­vá­dě­ní rych­lých stu­dií ex­ter­ní ae­ro­dy­na­mi­ky, k před­po­ví­dá­ní a eli­mi­na­ci ne­žá­dou­cí­ho ae­ro­dy­na­mic­ké­ho hluku a po­dob­ně.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci