Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Kodys
GFI
Kingston - velká jarní soutěž

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
DT Summit MP

Uvedení Autodesk produktů 2022

Pondělí, 29 Březen 2021 08:36

AutoCAD-2022-Trace-scaled-2113Jak in­for­mu­je (nejen) web spo­leč­nos­ti Grai­tec, na konci břez­na Au­to­de­sk tra­dič­ně uvádí nové verze pro­duk­tů. Ter­mí­ny do­stup­nos­ti jed­not­li­vých pro­duk­tů řady 2022 a je­jich čes­kých verzí uvi­dí­te v ta­bul­ce níže. Na hlav­ní pro­duk­ty Au­to­de­s­ku budou vy­psá­ny webi­ná­ře. Pro ma­ji­te­le plat­ných sub­scrip­ti­on jsou vy­da­né pro­duk­ty do­stup­né ke sta­že­ní v rámci je­jich účtu na Au­to­de­sk Ac­count.

Celý článek... Autor článku: Graitec
 

Nominace na 2021 Going Digital Awards in Infrastructure

Pátek, 26 Březen 2021 01:19

YII2021 Going Digital Awards PR Nominations Open-2113Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la výzvu k po­dá­ní no­mi­na­cí na 2021 Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re. Tento glo­bál­ní pro­gram oce­ně­ní, dříve známý jako Year in In­frastructu­re Awards, po­su­zo­va­ný ne­zá­vis­lý­mi po­ro­ta­mi prů­mys­lo­vých od­bor­ní­ků, oceňuje in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty za di­gi­tál­ní ino­va­ce, které zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů nebo tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry ma­jet­ku. Uzá­věr­ka no­mi­na­cí je 21. květ­na 2021.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Pozvánka na HANNOVER MESSE 2021 Digital Edition

Středa, 24 Březen 2021 16:46

eTicket1-2113Ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru zne­mož­ni­lo uspo­řá­dat tra­dič­ní ve­letrhy, Han­no­ver Messe ne­vy­jí­ma­je. Na dru­hou stra­nu vý­znam­ně urych­li­lo di­gi­ta­li­za­ci eko­no­mi­ky. Au­to­ma­ti­za­ce, data a umělá in­te­li­gen­ce (AI) jsou tak klí­čem k vyšší efek­ti­vi­tě. Zá­sad­ní otáz­ka zní: Jaké stra­te­gie, opat­ře­ní a part­ner­ství za­jis­tí kon­ku­ren­ce­schop­nost vaší spo­leč­nos­ti?

Celý článek... Autor článku: Redakce & Deutsche Messe
 

Znáte rozšiřující moduly Extensions pro Fusion 360?

Středa, 24 Březen 2021 15:51

Fusion360 Adeon-2113Fusi­on 360 na­bí­zí celou řadu roz­ši­řu­jí­cích mo­du­lů (též ozna­čo­va­ných jako ex­tensi­ons), které do­ká­žou ze zá­klad­ní apli­ka­ce udě­lat ještě více pro­fe­si­o­nál­něj­ší ná­stroj pro vý­ro­bu a si­mu­la­ci. Zjis­tě­te, jaké všech­ny roz­ší­ře­ní mů­že­te pro svůj Fusi­on 360 po­ří­dit. Celý pře­hled­ný se­znam včet­ně ná­zor­ných video uká­zek při­pra­vi­la spo­leč­nost Adeon, do­da­va­tel CAD ře­še­ní, před­ní český im­ple­men­tá­tor BIM stan­dar­di­za­ce a Au­to­de­sk Gold Part­ner.

Celý článek... Autor článku: Adeon
 

CAD Studio mění jméno na Arkance Systems

Středa, 24 Březen 2021 15:20

Arkance-CAD-Studio-2113Společnost CAD Studio patřící do evropské skupiny Arkance mění v rámci pokračující integrace od dubna své jméno na Arkance Systems. Spo­leč­nost CAD Stu­dio, nej­vět­ší spe­ci­a­li­zo­va­ný do­da­va­tel CAD, CAM, GIS a BIM ře­še­ní ve střed­ní Ev­ro­pě, pů­so­bí na trhu již přes 30 let. Od loňského červ­na patří do rych­le ros­tou­cí ev­rop­ské sku­pi­ny Ar­kan­ce (viz ozná­me­ní). Podle plá­no­va­né změny iden­ti­ty nyní mění spo­leč­nost jméno na Ar­kan­ce Sys­tems.

Celý článek... Autor článku: Ar­kan­ce Sys­tems CZ (CAD Studio)
 

Technologický webinář GOM Metal Forming

Čtvrtek, 11 Březen 2021 02:22

Webinar GOM-2111Prů­mys­lo­vé od­vět­ví za­bý­va­jí­cí se zpra­co­vá­ním oceli a kovů za­jiš­ťu­je ino­va­tiv­ní vý­rob­ky pro ši­ro­kou škálu nej­růz­něj­ších apli­ka­cí. Spo­leč­nost GOM, která sta­no­vu­je me­zi­ná­rod­ní stan­dar­dy op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, po­řá­dá ve spo­lu­prá­ci s MCAE Sys­tems 30. a 31. břez­na 2021 od 9:30 hodin bez­plat­ný on-line webi­nář z ob­las­ti tvá­ře­ní kovů.

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems a GOM
 

DEM simulace při výrobě a zpracování potravin

Středa, 24 Březen 2021 00:51

Altair EDEM-Food-Processing-2113Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na další webi­nář 25. 3. 2021 od 11:00 hodin, ve kte­rém se ten­to­krát do­zví­te, jak op­ti­ma­li­zo­vat vý­ro­bu a zpra­co­vá­ní po­tra­vin po­mo­cí si­mu­la­ce je­jich cho­vá­ní me­to­dou DEM. Tento webi­nář před­sta­ví soft­ware Al­tair EDEM a me­to­du Dis­cre­te Ele­ment Me­thod pro si­mu­la­ci syp­kých hmot, které se po­u­ží­va­jí v růz­ných apli­ka­cích ja­ký­mi jsou sta­veb­ní tech­ni­ka, tě­žeb­ní stro­je, te­rén­ní vo­zi­dla, ze­mě­děl­ství, po­tra­vi­nář­ství a far­ma­cie.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

Webové semináře o ArcGIS Pro

Středa, 24 Březen 2021 00:30

Webinare-ArcGIS Pro-2113Na le­toš­ní jaro při­pra­vi­la spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha sérii šesti webo­vých se­mi­ná­řů, ve kte­rých se spo­leč­ně s při­hlá­še­ný­mi účast­ní­ky po­dí­vá na mož­nos­ti vy­u­ži­tí Ar­c­GIS Pro – a to od úpl­ných za­čát­ků až po po­kro­či­lej­ší úlohy. Náplň jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na sa­mo­stat­né strán­ce, odkud se na ně mů­že­te také rov­nou i při­hlá­sit.

Celý článek... Autor článku: ARCDATA Praha
 

Dva nabité dny Virtuálního veletrhu EPLAN

Středa, 24 Březen 2021 00:06

EPLAN Virtual Fair-2113Vir­tu­ál­ní ve­letrh EPLAN ote­vře své di­gi­tál­ní brány tento rok již po­šes­té – a po­pr­vé bude do­kon­ce dvou­den­ní (28.–29. 4. 2021). Oče­ká­vat mů­že­te ši­ro­kou škálu témat za­mě­ře­ných na pro­fe­si­o­nál­ní pro­jek­to­vá­ní a in­te­gro­va­né end-to-end pro­ce­sy. Živé roz­ho­vo­ry vr­cho­lo­vé­ho ma­nage­men­tu, osvěd­če­né po­stu­py zá­kaz­ní­ků a nová zóna vě­no­va­ná part­ne­rům – to vše na­bíd­ne množ­ství in­spi­ra­ce.

Celý článek... Autor článku: EPLAN
 

Virtuální METAV s pestrým programem pro obchodní návštěvníky

Úterý, 23 Březen 2021 00:39

METAV Digital-2113„Ne­twor­king – three in one“ je mot­tem ve­letr­hu METAV di­gi­tal 2021, který ote­ví­rá své vir­tu­ál­ní dveře od úterý 23. do pátku 26. břez­na s účas­tí téměř 80 vy­sta­vo­va­te­lů ze šesti zemí. Jedná se o první vý­hrad­ně di­gi­tál­ní akci pro zpra­co­vá­ní kovů po­řá­da­nou VDW (ně­mec­kou aso­ci­a­cí vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů) ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem.

Celý článek... Autor článku: VDW
 

Creaform představil software Pipecheck 6.1 pro NDT

Pondělí, 22 Březen 2021 23:22

rendu pipecheck-handyscan black-1tech-2113Cre­a­form ozná­mil 11. břez­na 2021 vy­dá­ní soft­wa­ru Pi­pe­check 6.1, vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce již do­ko­na­lé­ho soft­wa­ru pro hod­no­ce­ní in­te­gri­ty po­tru­bí. Tato nej­no­věj­ší verze z ob­las­ti špič­ko­vých tech­no­lo­gií v oboru ře­še­ní ne­de­struk­tiv­ní­ho tes­to­vá­ní (NDT) pro ropný a ply­ná­ren­ský prů­my­sl na­bí­zí je­di­neč­né mož­nos­ti, které ote­ví­ra­jí nové dveře růz­ným ob­chod­ním pří­le­ži­tos­tem.

Celý článek... Autor článku: Creaform
 

Premiéra skeneru eviXscan 3D FinePrecision

Pondělí, 22 Březen 2021 18:20

Evixscan 3D-DSCF0051-2113Pol­ská spo­leč­nost Eva­t­ro­nix uved­la 10. břez­na 2021 na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on. Mě­ři­cí za­ří­ze­ní se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí mě­ře­ní a vy­so­kou úrov­ní de­tai­lů ske­no­va­né­ho po­vrchu. Evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on je op­tic­ké mě­ři­cí za­ří­ze­ní pra­cu­jí­cí s mod­rým LED svě­tel­ným zdro­jem. Ske­ner vy­ba­ve­ný dvěma rych­lý­mi 8,9Mpix fo­to­a­pa­rá­ty nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce s CMOS ma­t­ri­ce­mi se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí re­pro­duk­ce i těch nejmen­ších prvků přes­né me­cha­ni­ky.

Celý článek... Autor článku: Evatronix
 

Výroba produktů done-in-one s ESPRIT CAM & KME

Pondělí, 22 Březen 2021 13:20

ESPRIT CAM-KME Hero-2113V dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­rob­ním pro­stře­dí je zá­sad­ní vy­tě­žit ze svého za­ří­ze­ní co nej­vyš­ší efek­ti­vi­tu. 25. břez­na ve 19 hodin na­še­ho času se do­zví­te, co KME CNC na­bí­zí – nej­kom­plex­něj­ší řadu upí­na­cích věží, otoč­ných čepů a 4/5osých otoč­ných stolů. Navíc uvi­dí­te, jak ESPRIT a KME spo­lu­pra­cu­jí na do­dáv­kách ho­to­vých ře­še­ní, díky nimž budou vaše ob­rá­bě­cí stro­je schop­něj­ší vy­rá­bět vše na­jed­nou.

Celý článek... Autor článku: DP Technology Corp
 

Siemens rozšiřuje možnosti Simcenter STAR-CCM+

Pondělí, 22 Březen 2021 12:43

Siemens SimcenterStarCCM2113Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil do­stup­nost nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Sim­cen­ter STAR-CCM+, který do­sá­hl sta­tu­su kom­pe­ten­ce Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) High Per­for­man­ce Com­pu­ting (HPC). Toto ozna­če­ní uzná­vá, že Si­e­mens pro­ká­zal hlu­bo­ké zku­še­nos­ti, které po­má­ha­jí zá­kaz­ní­kům op­ti­ma­li­zo­vat je­jich HPC pra­cov­ní vy­tí­že­ní pro výkon a efek­ti­vi­tu po­mo­cí elas­tic­ké a šká­lo­va­tel­né clou­do­vé in­fra­struk­tu­ry AWS.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Záznam Leica Tour 2021 online

Pondělí, 22 Březen 2021 11:51

Leica Tour 2021 online-2113Letos ne­by­lo ze zná­mých dů­vo­dů možné usku­teč­nit tra­dič­ní osob­ní se­tká­vá­ní uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů, 3D la­se­ro­vých ske­ne­rů a soft­wa­ru během akce Leica Tour 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Gefos, ob­chod­ním za­stou­pe­ním Leica Ge­o­sys­tems pro ČR. Proto její re­a­li­zač­ní tým při­pra­vil vy­stou­pe­ní, která ve dvou ter­mí­nech od­vy­sí­lal on-line. Pro ty, kteří ne­stih­li ani jeden z ter­mí­nů a rádi by se také něco do­vě­dě­li, jsou při­pra­ve­ny sestří­ha­né video­zá­zna­my a sou­hrn ce­no­vých akcí.

Celý článek... Autor článku: GEFOS
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci