Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DJI Air 2S – kvalita obrazu a letový výkon

Čtvrtek, 15 Duben 2021 22:29

Air 2S Lifestyle2-2116DJI uved­la na trh dron DJI Air 2S, nový stan­dard pro po­ři­zo­vá­ní ne­u­vě­ři­tel­ných sním­ků a 5.4K videa. Tento pře­nos­ný ka­me­ro­vý dron je ře­še­ní typu „vše v jed­nom“, které na­bí­zí ro­bust­ní le­to­vý výkon, nej­mo­der­něj­ší vy­lep­še­ní kamer a před­pro­gra­mo­va­né ná­stro­je pro vy­tvá­ře­ní ob­sa­hu. DJI Air 2S je první dron své ve­li­kos­ti, který za­chy­tí 20­me­ga­pi­xe­lo­vé sta­tic­ké sním­ky nebo videa v roz­li­še­ní 5.4K novým jed­no­pal­co­vým sní­ma­čem, který byl dříve k dis­po­zi­ci pouze u vět­ších a méně sviž­ných dronů.

Celý článek... Autor článku: DJI
 

ZW3D 2022 – CAD/CAM funkce další úrovně

Čtvrtek, 15 Duben 2021 00:20

ZW3D 2022-2116ZW­SOFT oficiálně ozná­mil 14. dubna 2021 vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze kom­plex­ní­ho 3D CAD/CAM ře­še­ní ZW3D 2022. Pro Český a Slo­ven­ský trh vyjde tato verze 1. 5. 2021. Tato dlou­ho oče­ká­va­ná verze vám při­ná­ší nové funk­ce a vy­lep­še­ní a nové ře­še­ní pro na­vá­zá­ní kři­vek po­mo­cí G3 kon­ti­nu­i­ty, modul pro návrh po­tru­bí a mnoho dal­ších vy­lep­še­ní, které po­mo­hou k vyšší efek­ti­vi­tě mo­de­lo­vá­ní a ob­rá­bě­ní, a také k uži­va­tel­sky pří­jem­něj­ší práci.

Celý článek... Autor článku: Marek Kmeť (technik ZW3D)
 

Nový 3D skener GOM: další malá věc

Středa, 14 Duben 2021 23:52

gom gom-scan-1-launch posterimage-desktop-2116Firma GOM avi­zu­je před­sta­ve­ní no­vé­ho ma­lé­ho, mo­bil­ní­ho a vý­kon­né­ho op­tic­ké­ho 3D ske­ne­ru, který byl vy­vi­nut již plně pod znač­kou ZEISS (GOM se stal sou­čás­tí ZEISS v roce 2019). No­vin­ka pod ná­zvem GOM Scan 1 míří do méně ná­roč­né­ho seg­men­tu apli­ka­cí jako je kon­t­ro­la kva­li­ty 3D tisku, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo de­sign.

Celý článek... Autor článku: GOM, 3dees
 

Tablet Trimble T100 pro výkonné výpočty v terénu

Úterý, 13 Duben 2021 23:22

Trimble T100-4-2116Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la 13. dubna 2021 svůj nej­no­věj­ší vy­so­ce vý­kon­ný tablet Trim­ble T100, po­sky­tu­jí­cí rych­lé zpra­co­vá­ní dat pro různé apli­ka­ce za­mě­řo­vá­ní, ma­po­vá­ní a ge­o­gra­fic­ké in­for­mač­ní sys­témy (GIS). Ro­bust­ní tablet při­ná­ší rych­lé vý­po­čty a vel­kou ob­ra­zov­ku do te­ré­nu a pod­po­ru­je celou řadu apli­ka­cí pro op­tic­ké, GNSS a la­se­ro­vé ske­no­va­cí ře­še­ní, včet­ně Trim­ble X7.

Celý článek... Autor článku: Trimble
 

On-line konference „Autodesk LIVE 2022“

Úterý, 13 Duben 2021 22:55

Autodesk-Live-2022-2116Se­znam­te se s nej­no­věj­ší­mi CAD/CAM, BIM a GIS tech­no­lo­gi­e­mi pro­střed­nic­tvím tra­dič­ní web kon­fe­ren­ce. Ve stře­du 5. květ­na 2021 vy­sí­lá spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems (dříve CAD Stu­dio) in­ter­ak­tiv­ní ve­řej­ný vi­deostre­am, ve kte­rém před­sta­ví nové pro­duk­ty řady Au­to­de­sk 2022.

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems CZ
 

Nový Autodesk Inventor 2022 a Revit 2022

Pondělí, 12 Duben 2021 23:37

Autodesk Inventor 2022-2116Au­to­de­sk uvádí další nové pro­duk­ty řady 2022. V úterý 6. dubna 2121 byla uve­de­na stro­jař­ský kon­struk­tér­ský soft­ware Au­to­de­sk In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal 2022 (včet­ně CZ verze a mo­du­lu Fac­to­ry De­sign Uti­li­ties), pro­jekč­ní BIM soft­ware Au­to­de­sk Revit 2022 (včet­ně CZ verze a verze Revit LT 2022), ná­stroj pro na­vr­ho­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí Advan­ce Steel 2022 a PDM apli­ka­ce pro tý­mo­vou sprá­vu tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce Au­to­de­sk Vault Pro­fes­si­o­nal 2022 (a verze Vault Wor­k­group).

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems CZ
 

Bentley integruje platformu iTwin s NVIDIA Omniverse

Pondělí, 12 Duben 2021 22:32

Jacobs Waterworks Team-2116Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. dubna 2021, že vy­ví­jí apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí plat­for­mu Nvi­dia Omni­ver­se pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase a si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat roz­sáh­lých pro­jek­tů prů­mys­lo­vé a ob­čan­ské in­frastruk­tu­ry. Bent­ley roz­ší­ři­la svoji plat­for­mu iTwin o in­te­gra­ci s Nvi­dia Omni­ver­se a po­skyt­la gra­fic­ký kanál pro vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase s vy­lep­še­nou umě­lou in­te­li­gen­cí a si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Začal veletrh Hannover Messe 21 Digital Edition

Pondělí, 12 Duben 2021 09:52

3DEX2021001-2116Roz­bě­hl se také do­pro­vod­ný kon­fe­renč­ní pro­gram. Už v 8:00 se před­sta­vi­la part­ner­ská země ve­letr­hu In­donésie. Za­hří­va­cí kolo před ofi­ci­ál­ním uví­tá­ním zpro­střed­ko­vala mo­de­rá­tor­ka Car­men Hent­s­chel s Dr. Jo­che­nem Köckle­rem, před­se­dou správ­ní rady ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe. Jen dou­fám, že další pro­gram ne­bu­de ve zna­me­ní to­ho­to kola.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Hexagon obohacuje Smart Manufacturing akvizicí CADLM

Pátek, 09 Duben 2021 22:57

CADLM-Acquisition-2115He­xa­gon ozná­mil 1. dubna 2021 akvi­zi­ci firmy CADLM, prů­kop­ní­ka v pod­po­ře CAE umě­lou in­te­li­gen­cí (AI) a stro­jo­vým uče­ním pro pře­vrat­ný dopad si­mu­la­ce na vý­vo­jo­vé pro­ce­sy a ži­vot­ní cykly pro­duk­tu. Spo­leč­nost CADLM se síd­lem ve Fran­cii byla za­lo­že­na v roce 1989 a má dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s vý­vo­jem vý­po­čet­ních ná­vr­ho­vých a op­ti­ma­li­zač­ních metod pro prů­mys­lo­vé vý­rob­ky a pro­ce­sy.

Celý článek... Autor článku: Hexagon MI
 

Koncern Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) nahradil AutoCAD programem GstarCAD

Neděle, 04 Duben 2021 21:41

clanok-2114Program GstarCAD pomůže automobilovému sektoru
Spo­leč­nost SE Bord­ne­t­ze – Slo­va­kia s.r.o., se síd­lem v Nitře (his­to­ric­ký název: Volkswagen Elek­tric­ké Sys­témy s.r.o.) je od roku 2006 sou­čás­tí kon­cer­nu Su­mi­to­mo. Spo­leč­nost vy­rá­bě­la ka­be­lo­vé svaz­ky pro au­to­mo­bi­ly znač­ky Volkswagen, Audi, Škoda, Por­sche a Seat, a rov­něž pro­to­ty­po­vé for­mo­va­cí desky.

Celý článek... Autor článku: GS SOFT
 

Řešení kybernetické imunity pro chytré senzory Kaspersky

Pátek, 09 Duben 2021 22:41

Aprotech Kaspersky IoT Secure Gateway-2115Nové bez­peč­nost­ní ře­še­ní pro vzdá­le­né ode­čí­tá­ní dat z chyt­rých sen­zo­rů za­lo­že­né na ope­rač­ním sys­té­mu Kasper­sky­OS před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2021 spo­leč­nost Kasper­sky. Jde o za­bez­pe­če­nou bránu Kasper­sky IoT Secu­re Ga­teway 100, která pro­po­ju­je prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní a sen­zo­ry se služ­ba­mi plat­for­my In­dustrial IoT (IIoT).

Celý článek... Autor článku: Kaspersky
 

Nová technologie SAF pro sériovou výrobu 3D tiskem

Čtvrtek, 08 Duben 2021 23:21

Stratasys SAF-4096-2730-max-2115Tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on (SAF) bude zá­kla­dem no­vých 3D tis­ká­ren řady H od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, které u nás dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Stra­ta­sys tak rázně vstu­pu­je na ros­tou­cí trh 3D tiš­tě­ných dílů pro vel­ko­ob­je­mo­vou vý­ro­bu. Stra­ta­sys po­sky­tl na konci mě­sí­ce břez­na 2021 první in­for­ma­ce o své při­pra­vo­va­né řadě 3D tis­ká­ren, které vy­u­ží­va­jí tech­no­lo­gii Se­lecti­ve Ab­sorb­ti­on Fusi­on (se­lek­tiv­ní vy­tvr­zo­vá­ní in­fra­čer­ve­ným svět­lem).

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

CAD Schroer na Hannover Messe Digital Edition 2021

Čtvrtek, 08 Duben 2021 08:48

HMDE2021-2115Ob­jev­te Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR), Vir­tu­al Re­a­li­ty (VR), IoT ře­še­ní a nové pří­le­ži­tos­ti na stán­ku firmy CAD Schroer. Ino­va­ce, in­spi­ra­ce, in­ter­ak­ce jsou hlav­ní­mi té­ma­ty le­toš­ní­ho ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Eko­no­mi­ka za­ží­vá bez­pre­ce­dent­ní otře­sy. Han­no­ver Messe je plat­for­ma, kde se dis­ku­tu­je o těch­to pro­blé­mech a před­sta­vu­jí se prů­kop­nic­ká ře­še­ní. zúčast­ně­te se on-line schůz­ky ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě na­ži­vo na ve­letr­hu v Han­no­ve­ru.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Personalizované tapety pro domácnost i umělce díky Canonu

Středa, 07 Duben 2021 10:01

Interior Décor-2-2115Ob­li­ba in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, které si zá­kaz­ník může ne­chat zho­to­vit na míru a podle svých před­stav, v po­sled­ních le­tech zá­vrat­ně stou­pá. Při­spěl k tomu i di­gi­tál­ní tisk s do­stup­ný­mi mož­nost­mi pro ta­pe­ty, ná­stěn­né malby a jiné vel­ko­for­má­to­vé de­ko­rač­ní prvky i při ma­lých ob­je­mech a s bez­kon­ku­renč­ní rych­los­tí do­dá­ní opro­ti tisku ana­lo­go­vé­mu.

Celý článek... Autor článku: Canon
 

Vozíky pro psy AnyoneGo získaly Red Dot Design 2021

Středa, 07 Duben 2021 09:42

reddot anyonego-2115Startup Any­o­ne­Go zís­kal za své vo­zí­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy pres­tiž­ní cenu Red Dot Pro­duct De­sign Award. Tyto po­můc­ky pro po­hy­bo­vě po­sti­že­ná zví­řa­ta jsou prv­ním pro­duk­tem svého druhu na světě, který vy­so­ce uzná­va­né oce­ně­ní or­ga­ni­za­ce Red Dot ob­dr­žel. Nej­no­věj­ší iPad, ro­bo­tic­ká pro­té­za z USA, elek­tric­ký skútr z Ja­pon­ska nebo ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly z Ně­mec­ka…

Celý článek... Autor článku: AnyoneGo
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci