Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Kodys
GFI
Kingston - velká jarní soutěž

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
DT Summit MP

i4 MEETING pro on-line schůzky ve virtuální realitě

Pátek, 19 Březen 2021 18:40

i4 Meeting VR-2112Spo­leč­nost CAD Schroer nově vy­ví­jí plat­for­mu i4 Me­e­ting VR, která umožňuje uži­va­te­lům po celém světě se­tká­vat se na­vzá­jem v in­di­vi­du­ál­ně na­vr­že­ných on-line vir­tu­ál­ních svě­tech. Ino­va­tiv­ní ře­še­ní VR schůz­ky si nyní mů­že­te na­ži­vo vy­zkou­šet před ofi­ci­ál­ním vy­dá­ním. On­-li­ne schůz­ky se již běžně po­u­ží­va­jí v prů­mys­lu i v kaž­do­den­ním ži­vo­tě.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Jak SOLIDWORKS 2021 podporuje inovace

Pondělí, 08 Březen 2021 09:14

Malé a střední podniky jsou v dnešní době konfrontovány s celou řadou různých výzev. Rostoucí konkurenční tlak, individuální potřeby zákazníků a větší nároky na samotný produkt mají za následek zvýšenou potřebu digitálních obchodních modelů, jednoduššího propojení a správy veškerých dat. Pro rychlejší vývoj nových produktů a inovací je nutná implementace integrovaných konstrukčních procesů, která umožní rychlé a rozšiřitelné reakce na měnící se vnější prostředí.

Celý článek...
 

Data o klimatu i prostředí pro tvorbu aplikací

Čtvrtek, 18 Březen 2021 12:16

Copernicus C3S-2112Bez­plat­ná apli­ka­ce od ev­rop­ské služ­by C3S (Co­per­nicus Cli­ma­te Chan­ge Ser­vi­ce) je jed­ním z mnoha pří­kla­dů toho, jak mohou vý­vo­já­ři apli­ka­cí kre­a­tiv­ně a ino­va­tiv­ně vy­u­ží­vat bez­plat­ný pří­stup ke kli­ma­tic­kým datům služ­by C3S pro­střed­nic­tvím on­li­ne knihov­ny Cli­ma­te Data Store. Služ­ba C3S vy­vi­nu­la apli­ka­ci, která umož­ní ko­mu­ko­li zjis­tit, jaká je sou­čas­ná míra glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní.

Celý článek... Autor článku: Copernicus
 

Vzniká nová kategorie antivirového respirátoru

Čtvrtek, 11 Březen 2021 12:00

Star female-model-KC-Mask 2-2112Epi­de­mie ko­ro­na­vi­ru za­sáh­la mnoho firem, z nichž ně­kte­ré se pus­ti­ly do ino­va­tiv­ní­ho vý­vo­je ochran­ných pro­střed­ků. Ma­ďar­ská firma KC Struk­tur vy­rá­bě­jí­cí zvu­ko­těs­né oken­ní a dveř­ní sys­témy za­o­ce­án­ských lodí v nu­ce­né pře­stáv­ce vy­vi­nu­la an­ti­vi­ro­vou masku, která se uká­za­la být na­to­lik ino­va­tiv­ní, že ji ne­by­lo snad­né ani cer­ti­fi­ko­vat.

Celý článek... Autor článku: KC Mask
 

První on-line univerzita digitálního řemesla u nás

Čtvrtek, 18 Březen 2021 10:48

FabLab Univerzity-2112Jak vy­u­žít 3D tisk v ho­di­nách ma­te­ma­ti­ky, vý­tvar­ky nebo ci­zích ja­zy­ků? Nejen to učí od 17. břez­na 2021 Fa­bLab Uni­ver­si­ty – první kom­plex­ní vzdě­lá­va­cí plat­for­ma v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho ře­mes­la v Česku. Tvoří ji pre­zenč­ní kurzy a work­sho­py pro uči­te­le střed­ních a zá­klad­ních škol, ale i vzdě­lá­va­cí web plný lekcí, tu­to­ri­á­lů a doplňko­vých ma­te­ri­á­lů pro stu­den­ty.

Celý článek... Autor článku: JIC
 

Nové téma on-line Altair Technology Conference

Středa, 17 Březen 2021 17:50

Altair ATCx-2112Advan­ced En­gi­nee­ring zve na další vir­tu­ál­ní se­tká­ní, ten­to­krát na téma vý­vo­je po­ho­nů elek­tro­mo­bi­lů – zku­še­nos­ti s vý­vo­jem, ná­vr­ho­vé stra­te­gie a po­stu­py s vy­u­ži­tím CAE tech­no­lo­gií. Po re­gis­tra­ci mů­že­te zdar­ma sle­do­vat v úterý 30. bře­z­­na 2021 od 10:00 do 14:00 hodin (nebo poz­dě­ji ze zá­zna­mu) kon­fe­ren­ci ATCx Dri­ving In­no­vati­on in Elect­ric Power­train.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

Týmové projekty řešené s využitím PDM

Středa, 17 Březen 2021 14:21

rc car 002-2112Vy­u­ži­tí PLM soft­ware ná­stro­jů v mo­der­ní výuce dává celou řadu mož­nos­tí jak ucho­pit a zpra­co­vat kon­krét­ní od­bor­né téma. Po­dí­vej­me se na jeden z pro­jek­tů, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou s cílem re­a­li­zo­vat za­jí­ma­vý úkol, který by za­hr­no­val pro­ble­ma­ti­ku tý­mo­vé spo­lu­prá­ce a vy­u­ži­tí PDM ná­stro­jů pro ří­ze­ní pro­jek­tu. Na za­čát­ku jsme si sta­no­vi­li hlav­ní ob­las­ti práce a roz­dě­li­li ji do týmu čtyř stu­den­tů.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

Spolupráce a produktivita v CorelDRAW Graphics Suite 2021

Čtvrtek, 11 Březen 2021 01:01

Corel005-2111Corel před­sta­vil 9. břez­na 2021 novou pro­duk­to­vou řadu Corel­DRAW 2021 za­hr­nu­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­ký soft­ware Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021. Nová sada je k dis­po­zi­ci pro Win­dows a Mac a za­mě­řu­je se na spo­lu­prá­ci a pří­stup k ná­stro­jům nové ge­ne­ra­ce, které zjed­no­du­šu­jí pro­ces tvor­by a kon­t­ro­ly ná­vrhů. Pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu s fle­xi­bil­ním ná­vr­hář­ským pro­stře­dím a uži­va­te­lům umožňuje mít pro­jek­ty včet­ně je­jich jed­not­li­vých prvků pod na­pros­tou kon­t­ro­lou.

Celý článek... Autor článku: Corel
 

Jak ověřit efektivitu svého CAD konstrukčního prostředí

Úterý, 16 Březen 2021 10:32

Eook-consolidate-with-creo-en-2112Stu­die z po­sled­ní­ho ob­do­bí pro­ká­za­ly, že vý­rob­ní spo­leč­nos­ti stále ne­vy­tvá­ře­jí do­sta­teč­ný di­gi­tál­ní popis vý­rob­ku. To zvy­šu­je po­ža­dav­ky na změny a úpra­vy vý­rob­ku a tak zvy­šu­je ná­kla­dy na vývoj, pro­dlu­žu­je čas uve­de­ní vý­rob­ku na trh a sni­žu­je kva­li­tu vý­rob­ků. Řada spo­leč­nos­tí po­u­ží­vá více než jeden kon­strukč­ní CAD sys­tém, což dále zvy­šu­je ná­kla­dy na vývoj a pro­dlu­žu­je pro­ces ná­vr­hu no­vých vý­rob­ků.

Celý článek... Autor článku: AV Engineering
 

Udržitelnost a sociální otázky byly v pandemii přesunuty na vedlejší kolej

Čtvrtek, 11 Březen 2021 13:34

Spo­leč­nost Epson zve­řej­ni­la zprá­vu o vý­vo­ji tzv. indexu udr­ži­tel­nos­ti, ve které se za­mě­řu­je na mě­ní­cí se pri­o­ri­ty a oče­ká­vá­ní tý­ka­jí­cí se udr­ži­tel­nos­ti a so­ci­ál­ních otá­zek. Zprá­va ob­sa­hu­je poz­nat­ky z průz­ku­mu pro­bí­ha­jí­cí­ho v let­ních mě­sí­cích pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru. Ví­ce než 4 000 res­pon­den­tů z ce­lé Ev­ro­py a Blíz­ké­ho vý­cho­du by­lo do­tá­zá­no na své jed­ná­ní a pří­stup k otáz­ce udr­ži­tel­nos­ti. Vý­sled­ky uka­zu­jí na mě­ní­cí se pri­o­ri­ty a roz­dí­ly v ná­zo­rech za­in­te­re­so­va­ných stran, růz­ných ge­ne­ra­cí a regionů.

Celý článek... Autor článku: Lukáš Grásgruber
 

Nová konfigurace Leica CityMapper-2L

Čtvrtek, 11 Březen 2021 23:42

CityMapper-2L-2111Leica Ge­o­sys­tems, sou­část He­xa­go­nu, před­sta­vu­je novou kon­fi­gu­ra­ci Leica Ci­ty­Map­per-2L, spe­ci­ál­ně na­vr­že­nou pro pro­jek­ty le­tec­ké­ho měst­ské­ho ma­po­vá­ní z níz­kých výšek. Nižší výšky letu mohou být vy­ža­do­vá­ny ome­ze­ní­mi ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu (ATC) a v ob­las­tech s níz­kou ob­lač­nos­tí.

Celý článek... Autor článku: Leica Ge­o­sys­tems
 

Webinář 3D tisk prototypů i dílů s jemnými detaily

Pátek, 12 Březen 2021 00:38

MCAE webinar f123-2111Za­jí­má­te se o no­vin­ky ve světě 3D tisku? Po­tře­bu­je­te 3D tis­kár­nu, která šetří čas a pe­ní­ze a je ide­ál­ní pro celý pro­ces pro­to­ty­po­vá­ní, od ově­ře­ní pr­vot­ní­ho kon­cep­tu přes po­sou­ze­ní ná­vr­hu až po funkč­ní tes­to­vá­ní? Je pro vás dů­le­ži­tá ve­li­kost 3D tis­kár­ny? Hle­dá­te nej­vhod­něj­ší ře­še­ní do kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí?

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

Stratasys představuje 3D tiskárnu J5 DentaJet

Pátek, 12 Březen 2021 23:39

Stratasys J5-2-2111Stra­ta­sys před­sta­vil 9. břez­na novou 3D tis­kár­nu, která po­sky­tu­je zub­ním la­bo­ra­to­řím efek­ti­vi­tu 3D tisku ve spo­je­ní s re­a­lis­mem a přes­nos­tí tech­no­lo­gie Po­ly­Jet. 3D tis­kár­na J5 Den­ta­Jet je je­di­ná den­tál­ní 3D tis­kár­na na více ma­te­ri­á­lů, která tech­ni­kům umožňuje vklá­dat smí­še­né zá­sob­ní­ky zub­ních dílů.

Celý článek... Autor článku: Stratasys
 

Představení nového elektromagnetického uchopovače OnRobot

Čtvrtek, 11 Březen 2021 13:03

OnRobot MG10-2111OnRo­bot uvádí na trh nový pro­dukt MG10. MG10 před­sta­vu­je vše­stran­ný, vy­so­ce vý­kon­ný a snad­no po­u­ži­tel­ný mag­ne­tic­ký ucho­po­vač pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem, mon­táž a ob­slu­hu stro­jů ve vý­rob­ním, au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém a kos­mic­kém prů­mys­lu. Ná­stroj je plně kom­pa­ti­bil­ní se všemi hlav­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní OnRo­bot One Sys­tem a na­bí­zí uni­kát­ní na­sta­vi­tel­né funk­ce de­tek­ce síly a úcho­pu po­sky­tu­jí­cí uži­va­te­lům vy­so­kou úroveň kon­t­ro­ly.

Celý článek... Autor článku: OnRobot
 

Efektivitu inspekcí stavenišť zvyšuje živý přenos drony

Čtvrtek, 11 Březen 2021 12:42

Ericsson-drony-2111In­spek­ce na místě jsou ne­díl­nou sou­čás­tí prak­tic­ky všech prů­mys­lo­vých ope­ra­cí a pod­ni­ky proto hle­da­jí efek­tiv­ní me­to­dy, jak je usku­tečňovat. Velmi po­pu­lár­ním ná­stro­jem se v po­sled­ních le­tech stá­va­jí drony, mož­nos­ti je­jich vy­u­ži­tí jsou ale stále li­mi­to­va­né. Švéd­ská te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nost Telia se spo­ji­la se spo­leč­nos­tí Erics­son a spouš­tě­jí ve Švéd­sku první služ­bu s živým pře­no­sem, která vy­u­ží­vá drony.

Celý článek... Autor článku: Ericsson
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci