SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Kovový implantát z 3D tisku pro léčbu Parkinsonovy choroby

Parkinson image LR-1949Spo­leč­nost Re­ni­shaw vy­vi­nu­la pro or­ga­ni­za­ci North Bris­tol NHS Trust za­ří­ze­ní, se kte­rým je možné přes­ně apli­ko­vat nově tes­to­va­ný lék. Ten pod ná­zvem GDNF (Glial Cell Line De­ri­ved Neu­ro­t­ro­phic Fac­tor) dává na­dě­ji na re­ge­ne­ra­ci do­pa­mi­nu v mozko­vých buňkách pa­ci­en­tů s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou a tím i na zmír­ně­ní je­jích pří­zna­ků. Během stu­die byl 42 pa­ci­en­tům im­plan­to­ván do lebky ti­ta­no­vý port z 3D tis­kár­ny. Skrze něj byl po­mo­cí čtyř mi­k­ro­ka­tet­rů do­pra­ven lék GDNF do pu­ta­me­nu, klí­čo­vé ob­las­ti mozku pro mo­to­ric­ké funk­ce. Ka­tet­ry pa­ci­en­tům vo­pe­ro­val chi­rur­gic­ký robot Re­nishaw neu­ro­ma­te.

Celý článek...
 

Altium Designer 20 pro návrh desek plošných spojů

altium designer-1949Ak­tu­ál­ní verze Al­ti­um De­signer 20 na­bí­zí pře­de­vším novou in­ter­ak­tiv­ní mož­nost pro tvor­bu ve­de­ní spo­jů pro rych­lej­ší návrh de­sek, a to až o 20 %. Lze tak vy­tvá­řet vo­di­če u kom­plex­ních de­sek s tech­no­lo­gií HDI (High-Densi­ty In­ter­con­nect, vy­so­ká hus­to­ta pro­po­je­ní), ale sa­mo­zřej­mě i oby­čej­ných desek ploš­ných spo­jů, a na­vr­ho­vat vy­so­ko­rych­lost­ní desky s vy­so­kou hus­to­tou s vy­u­ži­tím mo­der­ních blo­ků Ser­Des jako PCIe 4.0/5.0, USB3.2, 100G Ether­net a pa­ra­lel­ních sběr­nic (třeba DDR3/4/5). No­vá ver­ze rov­něž vy­u­ží­vá schop­nos­ti Acti­ve­BOM včet­ně vy­hle­dá­vá­ní do­da­va­te­lů, kon­t­ro­ly no­rem v BOM a vý­bě­ru sou­čás­tí pro ví­ce­des­ko­vé se­sta­vy.

Celý článek...
 

LCD 3D tiskárna LumiCube od Lumi Industries

LumiCube1-1949Nová tis­kár­na má ná­zev Lumi³ (Lu­miCu­be) a je ur­če­ná pro vý­rob­ky zub­ní­ho lé­kař­ství, pro kle­not­nic­ký prů­my­sl nebo tvor­bu mi­ni­a­tur. Ob­sa­hu­je pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gii Hin­ged Mask for UV Trans­for­ming (HUT) pro ná­sled­né vy­tvr­ze­ní 3D vy­tiš­tě­ných ob­jek­tů po­mo­cí in­ter­ních LED, po­u­ži­tých i pro sa­mot­ný tisk. Tis­kár­na dále ob­sa­hu­je 7pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, při­po­je­ní Wi-Fi a USB, pa­sív­ní te­pel­ný sys­tém, který udr­žu­je prys­ky­ři­ci při tep­lo­tě 35-40 °C, tis­ko­vou plo­chu 120,96 × 68,04 × 100 mm a na­bí­zí roz­li­še­ní v osách XY 47,3 × 47,3 µm (2K), ten­kost vrst­vy v ose Z 20/30/50/100 µm a rych­lost tisku 30 mm/ho­di­nu.

Celý článek...
 

Zhlédněte trailer mezinárodního projektu Voices of Industry

voices-350-1949Uni­kát­ní me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma Voices of In­dust­ry s lídry prů­mys­lu je ta­dy. Je­di­neč­né ná­zo­ry ře­di­te­lů top spo­leč­nos­tí na jed­nom místě. Po­kud jste letos za­ví­ta­li na Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh v Brně a měli jste ces­tu ko­lem stán­ku na­še­ho vy­da­va­tel­ství v pavilónu P, mohli jste v ně­kte­rých dnech a ho­di­nách vi­dět prá­ci fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý Voices of In­dust­ry při­pra­vo­val. Po­stup­ně bu­de­me uve­řejňovat ná­zo­ry za­chy­ce­ných před­sta­vi­te­lů firem na ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí dění v prů­mys­lu. Malou ochut­náv­ku mů­že­te zhléd­nout už ny­ní pro­střed­nic­tvím to­ho­to trai­le­ru.

Celý článek...
 

Trendy v robotizaci 2020 28.–30. ledna v Brně

DSC01498-Roboty2019-UR-1949Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně Ro­bo­ty, za­há­jí rok 2020 a ode­hra­je se opět v Brně. Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví i řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. Kromě ukáz­ky no­vi­nek z ob­las­ti ro­bo­ti­ky se od­bor­ná sekce bude vě­no­vat také otáz­kám za­vá­dě­ní ro­bo­tů, vlivu na za­měst­na­nost, či re­ál­ným apli­ka­cím ve vý­rob­ních pro­vo­zech. Na kon­fe­ren­ci budou uví­tá­ni od­bor­ní­ci z ne­zá­vis­lých in­sti­tu­cí, ana­ly­ti­ci i zá­stup­ci vý­rob­ních pro­vo­zů. Navíc budou v obou pro­gra­mo­vých dnech při­pra­ve­ny také zvlášt­ní worksho­py a od­bor­né dis­ku­se, při­čemž spe­ci­ál­ní téma od­star­tu­je kon­fe­ren­ci letos do­kon­ce o den dříve (v úterý 28. ledna v ho­te­lu In­ter­nati­o­nal).

Celý článek...
 

Vydán MicroSurvey CAD 2020

MicroSurvey CAD 2020-krivky-1949Mic­ro­Sur­vey CAD je CAD a vý­po­čet­ní ba­lí­ček vše v jed­nom, ur­če­ný pro tvor­bu a vý­po­čet pra­cov­ních po­stu­pů. Díky in­te­gro­va­né pod­po­ře sou­bo­rů Au­to­CAD 2018–2020 dwg, Re­vit a IFC BIM mo­de­lů, Ar­ti­san Ren­de­rin­gu a ce­lé sa­dy pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů pro vy­mě­řo­vá­ní spo­lé­ha­jí na Micro­Sur­vey CAD ze­měmě­ři­či a sta­veb­ní in­že­ný­ři na ce­lém svět­ě. Do ba­líč­ku patří COGO, bo­do­vé ná­stro­je pro pro­jek­ty za­lo­že­né na mříž­ce, pře­chá­ze­ní mezi vstu­py a úpra­va­mi, hlá­še­ní ne­správ­né­ho uza­vře­ní, pod­po­ra sbě­ru spo­leč­ných dat, zná­zor­ně­ní a vý­po­čet 3D po­vr­chu, návrh prů­cho­dů, sprá­va mra­čen bo­dů a dal­ší.

Celý článek...
 

Kubotek3D vydává KeyCreator 2020

Kubotek StretchEx-19493D CAD soft­ware Key­Cre­a­tor na­bí­zí v no­vé ver­zi 2020 na­pří­klad niž­ší množ­ství kro­ků u vy­bra­ných, nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­ných funk­cí jako sprá­va se­stav nebo vý­kre­sy, pod­po­ru Dy­na­Han­dle pro in­tu­i­tiv­ní pře­sun entit po­dél os (ta­že­ním či vlo­že­ním off­se­to­vých hod­not), im­port sou­bo­rů nebo re­fe­ren­cí a mož­nos­ti edi­ta­ce u pří­ka­zů Box Mo­ve a Edit Blend, a také pře­pra­co­va­ný dy­na­mic­ký mód pro tvor­bu tra­dič­ních kři­vek, čar či bloků u těles. Ak­tu­a­li­zo­vá­ny byly i CAD pře­kla­da­če. Nyní lze im­por­to­vat sou­bo­ry for­má­tu In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC), což je ISO stan­dard pro BIM data včet­ně se­stav, tě­les a sítí.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci