Data&AI Forum 2020
Google překladač: English Deutsch
Data&AI Forum 2020
IT Systems - předplatné
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Hexagon uvádí skener RS-SQUARED pro Absolute Arm

RS-SQAURED-2009Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu uved­la na trh RS-SQUA­RED Area Scan­ner pro Ab­so­lu­te Arm – po­pr­vé spá­ro­va­la ploš­ný ske­ner s pře­nos­ným mě­ři­cím ra­me­nem. RS-SQUA­RED, na­vr­že­ný pro vy­so­ko­rych­lost­ní ske­no­vá­ní jed­no­du­chých tvarů a po­vrchů, do­ká­že měřit sou­čás­ti rych­le­ji než běžné la­se­ro­vé ske­ne­ry a do­kon­ce i jiné ske­ne­ry se struk­tu­ro­va­ným svět­lem. Při kom­bi­na­ci při­způ­so­bi­vos­ti pře­nos­né­ho ra­me­ne s rych­los­tí ske­no­va­cí tech­no­lo­gie se struk­tu­ro­va­ným svět­lem za­bí­rá RS-SQUA­RED až čtyři čtver­co­vé „dlaž­di­ce“ 3D dat bodů za sekun­du při za­cho­vá­ní vy­so­ké přes­nos­ti mě­ře­ní do­ty­ko­vou son­dou, a to i v ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­ných ob­las­tech.

Celý článek...
 

Altium přichází s cloudovým prohlížečem A365

altium gif forpr-2009Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč A365, za­lo­že­ný na clou­do­vé plat­for­mě Al­ti­um 365, je zcela novým a ino­va­tiv­ním způ­so­bem pro­hlí­že­ní a sdí­le­ní elek­tro­nic­kých ná­vrhů pro­střed­nic­tvím pro­hlí­že­če na ja­kém­ko­li stol­ním po­čí­ta­či, te­le­fo­nu nebo table­tu s pří­stu­pem na in­ter­net. Sche­ma­ta, roz­vr­že­ní sesek ploš­ných spojů a 3D vi­zu­a­li­za­ce po­sky­tu­jí in­ter­ak­tiv­ní ECAD pro­stře­dí bez nut­nos­ti sta­ho­vá­ní či in­sta­la­ce. Pro­hlí­žeč A365 je sou­čás­tí clou­do­vé stra­te­gie spo­leč­nos­ti Al­ti­um a nově spuš­tě­né clou­do­vé plat­for­my Al­ti­um 365.

Celý článek...
 

Rakouská lodní show – BOOT TULLN

Boot 2019 1143-2009Nej­vět­ší a nej­roz­ma­ni­těj­ší spe­ci­a­li­zo­va­ný ve­letrh lodí a vod­ních spor­tů ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě se koná ve dnech 5. až 8. břez­na 2020 na vý­sta­viš­ti v ra­kous­kém Tull­nu na Du­na­ji. Ra­kous­ká lodní vý­sta­va s hes­lem „cel­ko­vé vodní spor­ty“ je kaž­do­roč­ní udá­lost po­řá­da­ná v ide­ál­ní době pro ra­kous­ké vodní spor­tov­ce, těsně před za­čát­kem sezóny. Asi 380 vy­sta­vo­va­te­lů před­sta­ví úplný a re­pre­zen­ta­tiv­ní výběr ze světa vod­ních spor­tů – velké jach­ty, malé čluny, mo­to­ro­vé jach­ty, mo­to­ro­vé čluny, elek­tric­ké čluny, ces­tov­ní kan­ce­lá­ře, po­tá­pě­ní a ob­rov­ský výběr doplňků.

Celý článek...
 

Nano Dimension stěhuje hlavní obchodní činnost do USA

Nano Dimension Florida-2009Iz­ra­el­ská spo­leč­nost Nano Di­mensi­on, vý­rob­ce tis­ká­ren pro adi­tiv­ně vy­rá­bě­nou elek­tro­ni­ku (AME), ozná­mi­la 18. února zří­ze­ní svého ústře­dí pro Ame­ri­ku na jihu Flo­ri­dy. S ros­tou­cí zá­kaz­nic­kou zá­klad­nou na vý­chod­ním po­bře­ží bude nyní Nano Di­mensi­on schop­na lépe slou­žit svým zá­kaz­ní­kům pro­střed­nic­tvím no­vé­ho ško­li­cí­ho a de­mon­strač­ní­ho cen­t­ra a bude po­sky­to­vat služ­by adi­tiv­ní vý­rob­ní elek­tro­ni­ky (AME) lo­kál­ně ze Spo­je­ných států. Nové sídlo se sta­ne hlav­ním pro­dej­ním, zá­kaz­nic­kým, lo­gis­tic­kým a ško­li­cím stře­dis­kem spo­leč­nos­ti. Nový ob­jekt se zři­zu­je ve pro­spěch zá­kaz­ní­ků spo­leč­nos­ti a po­ten­ci­ál­ních prů­mys­lo­vých part­ne­rů.

Celý článek...
 

Změny impulzem růstu na Hannover Messe 2020

DSC04468-2009Ve­letrh Han­no­ver Messe 2020 a jeho hlav­ní téma In­dustrial Trans­for­mati­on ukáže šance a po­ten­ci­á­ly, které ply­nou z ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, ros­tou­cí­ho množ­ství stále rych­le­ji dis­po­ni­bil­ních dat a stou­pa­jí­cí­ho po­vě­do­mí o ochra­ně kli­ma­tu. Svět mění nej­ví­ce di­gi­ta­li­za­ce, in­di­vi­du­a­li­za­ce, ochra­na kli­ma­tu a de­mo­gra­fic­ká pro­mě­na. Sou­čas­ný prů­my­sl je po­sta­ven před gi­gan­tic­ký úkol. Rám­co­vé eko­no­mic­ko-po­li­tic­ké pod­mín­ky vy­tvá­ře­jí do­da­teč­né zne­snad­ně­ní za­cho­vá­ní spo­leh­li­vých part­ner­ství. Han­no­ver Messe ukáže glo­bál­ní­mu prů­mys­lu cestu. Změny ve způ­so­bu ži­vo­ta, vý­ro­by a práce pro­bí­ha­jí velmi rych­le.

Celý článek...
 

Ramsomware Snake/EKANS útočí na průmyslové řídící systémy

snake-ics-cover-2009-2009Acro­nis va­ru­je před úto­kem ran­so­m­wa­ru Snake, zná­mé­ho také jako EKANS (Snake po­zpát­ku). Tento vy­dě­rač­ský soft­ware je za­jí­ma­vý tím, že útočí na prů­mys­lo­vé ří­dí­cí sys­témy (ICS), a to ni­ko­liv na jed­not­li­vé stro­je, ale na celé sítě. Ran­so­m­ware, který se po­pr­vé ob­je­vil v pro­sin­ci mi­nu­lé­ho roku, za­sta­vu­je spe­ci­fic­ké pro­ce­sy vzta­hu­jí­cí se k ICS ope­ra­cím a maže Win­dows zá­lo­hy. Snake vstu­pu­je do sys­té­mu pro­střed­nic­tvím ne­za­bez­pe­če­né RDP kon­fi­gu­ra­ce a je dis­tri­bu­o­ván s vy­u­ži­tím spa­mo­vé pošty a na­ka­že­ných pří­loh. Také se ale může do sys­té­mu do­stat s vy­u­ži­tím bot­ne­tů, ex­plo­i­tů, in­fi­ko­va­ných in­ze­rá­tů, na­pa­de­ných webů, fa­leš­ných ak­tu­a­li­za­cí či in­fi­ko­va­ných in­sta­lač­ních sou­bo­rů.

Celý článek...
 

Stavební veletrh Brno 2020 už tento týden

SVB2020 DSC02683-2009Ve dnech 26.–29. února 2020 se koná na br­něn­ském vý­sta­viš­ti Sta­veb­ní ve­letrh Brno, spo­je­ný s dal­ší­mi ak­ce­mi Dřevo a stav­by Brno (DSB) a Mo­bi­tex. Sta­veb­ní ve­letrh pre­zen­tu­je prů­řez od­vět­vím sta­veb­nic­tví a po­krý­vá re­a­li­za­ce sta­veb, sta­veb­ní ře­mes­la a tech­no­lo­gie, sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly a vý­rob­ky, sta­veb­ní kon­struk­ce a tech­nic­ké za­ří­ze­ní budov. Ter­mín ko­ná­ní ve­letr­hu na za­čát­ku roku má umož­nit zís­ká­ní po­třeb­ných in­for­ma­cí, pře­hle­du o no­vin­kách nebo na­le­ze­ní re­a­li­zá­to­rů a do­da­va­te­lů sta­veb ještě před za­há­je­ním sta­veb­ní sezóny. Hlav­ním té­ma­tem Sta­veb­ní­ho ve­letr­hu 2020 a DSB bude Vnitř­ní pro­stře­dí budov a te­pel­ný kom­fort, které se bude pro­lí­nat všemi čtyř­mi dny ve­letr­hu.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci