CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
AVeng
Siemens - Letní akademie
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

PTC Wind­chill zís­kal oce­ně­ní Frost & Sul­li­van

Frost--Sullivan1934Frost & Sul­li­van vy­hod­no­til silné a slabé strán­ky do­da­va­te­lů PLM ře­še­ní s cílem po­rov­ná­ní PLM ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vý­rob­ních spo­leč­nos­tí a po­sou­ze­ní vy­bra­ných do­da­va­te­lů PLM ře­še­ní na­vzá­jem. Pro ob­jek­tiv­ní po­sou­ze­ní po­u­ži­li ex­per­ti De­ci­si­on Sup­port Sco­re­card, který hod­no­til dvě zá­klad­ní ob­las­ti – Atri­bu­ty pro­duk­tů, kde bylo po­sou­ze­no při­způ­so­be­ní pro­duk­tu po­ža­dav­kům trhu, spo­leh­li­vost a kva­li­ta, hod­no­ta pro­duk­tu/služ­by, cí­le­ní pro­duk­tu a de­sign, a Ob­cho­d­­ní aspek­ty do­da­va­te­lů, kde se vy­hod­no­co­va­la fi­nanč­ní vý­kon­nost, schop­nost zís­ká­vat zá­kaz­ní­ky, cel­ko­vá efek­ti­vi­ta, růsto­vý po­ten­ci­ál a lid­ské zdro­je.

Celý článek...
 

LIMB-Art a De­sign Re­a­li­ty pro 3D tisk krytů pro­téz nohou

LEG-PRINT-02-1934De­sign po­vrchů pro­téz no­hou od fir­my LIMB-Art bu­de ny­ní mí­sto tra­dič­ní me­to­dy vstři­ko­vá­ní plas­tů tiš­těn u ser­vis­ní­ho po­sky­to­va­te­le De­sign Re­a­li­ty na 3D plat­for­mě Multi Jet Fusi­on 4200 od HP. Tis­kár­na do­vo­lí tisk ni­ko­liv jen jed­no­ho dru­hu de­sig­nu, jak to­mu by­lo do­po­sud, ale ná­vrhy od­liš­ných tva­rů a vzo­rů. Spo­leč­nost LIMB-Art za­lo­žil bý­va­lý pa­ra­lym­pij­ský pla­vec Mark Wil­li­ams a je­ho man­žel­ka Ra­cha­el a v na­bíd­ce mají hodně krytů pro­téz růz­ných barev i es­te­tic­ké­ho vzhle­du. Do­stup­ná je řada mož­nos­tí do­kon­čo­va­cích prací, a navíc si zá­kaz­ní­ci mohou také vy­tvo­řit svůj vlast­ní de­sign.

Celý článek...
 

Sha­pe­Di­ver nyní pod­po­ru­je do­pl­něk Pu­f­fer­fish

Pufferfish-Supported-ShapeDiver-1934Od první vy­da­né ver­ze se ten­to do­pl­něk stal jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších pro eko­sys­tém Grass­hop­pe­ru. Do začátku srpna si jej stáh­lo na Fo­od­4Rhi­no přes 60 000 uži­va­te­lů, čímž se stal jed­ním z de­se­ti nej­sta­ho­va­něj­ších plu­gi­nů (Sha­pe­Di­ver už pod­po­ru­je ně­ko­lik dal­ších z první de­sít­ky, třeba Kan­ga­roo, Lun­chbox, Me­shE­ditHuman). Pu­f­fer­fish se­stá­vá z 280 lo­gic­ky se­tří­dě­ných kom­po­nent, kte­ré se za­mě­řu­jí na Tween (do­pl­ně­ní), Blends (smě­si), Mor­phs (morfy), Ave­rages (prů­mě­ry), Trans­for­mati­ons (trans­for­ma­ce) a In­ter­po­lati­ons (in­ter­po­la­ce) ur­če­né pro změ­ny tva­rů.

Celý článek...
 

GE Ad­di­ti­ve bude spo­lu­pra­co­vat s Novým Již­ním Wa­le­sem

GE Additive Gladys Berejiklian-2-1934V Mni­cho­vě ten­to tý­den po­de­psa­la fir­ma GE Ad­di­ti­ve, za­bý­va­jí­cí se 3D tis­kem ko­vů, me­mo­ran­dum o po­ro­zu­mě­ní (Me­mo­ran­dum of Un­der­stan­ding – MoU) s vlá­dou No­vé­ho Již­ní­ho Wa­le­su, síd­lí­cí v Aus­trá­lii. Stá­vá se tak jed­ním ze za­klá­da­jí­cích part­ne­rů na­da­ce a bu­de mít za úkol vy­vi­nout prů­mys­lo­vý 3D tisk pro Wes­tern Syd­ney Ae­ro­t­ro­po­lis. Zá­pad­ní Syd­ney se tak stane cen­t­rem 3D tis­ku v Aus­trá­lii. Po­d­le pre­mi­ér­ky Gla­dys Be­re­jikli­an bu­de vět­ší část prů­mys­lo­vé­ho uz­lu v Ae­ro­t­ro­po­li­su se za­mě­ře­ním na le­tec­tví, lé­kař­ství a au­to­mo­bi­ly po­sí­le­na mož­nost­mi 3D tisku.

Celý článek...
 

Spa­tial ve verzi 2019 1.0.2 pro 3D In­te­rOp

spatial-AdditiveCGMwithCode-1934Fir­ma Spa­tial, dce­ři­ná spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes, na­bí­zí v pro­duk­tu Spa­tial verze 2019 1.0.2 pro 3D In­te­rOp ví­ce­ná­sob­né zpra­co­vá­ní u im­ple­men­ta­ce UCon­nect v mno­ha for­má­tech pří­mo v pro­stře­dí 3D In­te­rOp CGM, což je vhod­né pro ote­ví­rá­ní vel­kých se­stav. Im­ple­men­to­vá­ny by­ly ta­ké ver­ze for­má­tů NX1847, Creo 6.0 a Pa­ra­so­lid 31.1. U mo­de­lo­va­cí­ho já­d­ra CGM Core Mo­de­ler se ob­je­vu­je di­a­gnos­ti­ka dat im­por­to­va­ných mo­de­lů s ka­ta­lo­gem více než 10 000 chy­bo­vých zpráv pro CMG operátory a mož­nos­tí re­de­sig­nu po­mo­cí CGM Di­rect Edit nebo mo­di­fi­ka­cí off­se­to­vých hod­not.

Celý článek...
 

Sim­S­ca­le před­sta­vu­je ana­lý­zy pře­no­su tepla

radiation-panels-in-office-1934SaaS apli­ka­ce pro in­že­nýr­ské si­mu­la­ce od spo­leč­nos­ti Sim­S­ca­le no­vě na­bí­zí ana­lý­zy pře­no­su tep­la za po­mo­ci vý­po­čtu dy­na­mi­ky prou­dě­ní ka­pa­lin (CFD) pro na­le­ze­ní op­ti­mál­ních hla­din tepla a prou­dě­ní vzdu­chu a umís­tě­ní kom­po­nent jako zá­suv­ky, kli­ma­ti­za­ce ne­bo to­pe­ní. Uži­va­te­lé Sim­S­ca­le mohou si­mu­lo­vat účin­ky tep­la pro op­ti­ma­li­za­ci a po­ho­du lidí v jed­not­li­vých míst­nos­tech celé bu­do­vy, tedy kan­ce­lá­řích, obyt­ných do­mech či di­va­dlech. Po­d­le stu­die uni­ver­zi­ty v Chi­ca­gu kle­sá při vy­so­kých tep­lo­tách pro­duk­ti­vi­ta lid­ské prá­ce o 4 % na je­den stu­peň.

Celý článek...
 

Před­sta­ve­ní plzeňské zóny pro prů­my­sl 4.0 ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě

Vizualizace projektu Panattoni Pilsen Digital Park-1933Sta­vi­tel prů­mys­lo­vých zón Pa­natto­ni Eu­ro­pe před­sta­vil v praž­ské la­bo­ra­to­ři spo­leč­nos­ti Virtu­plex svůj nový pro­jekt na Bor­ských te­ra­sách v Plzni. Bez dlou­hé pre­zen­ta­ce a vy­svět­lo­vá­ní, ale se spe­ci­ál­ní­mi VR brý­le­mi, vy­so­ce vý­kon­ný­mi po­čí­ta­či HP na zá­da a pro­pra­co­va­ným vir­tu­ál­ním mo­de­lem in­dustri­ál­ních budov, které lze rov­nou na­vští­vit, jako kdyby už stály. Plzeňští za­stu­pi­te­lé a zá­stup­ci od­bor­né ve­řej­nos­ti se tak mohli osob­ně se­zná­mit s při­pra­vo­va­ným Pa­natto­ni Pil­sen Di­gi­tal Par­kem, který by měl být prů­kop­nic­kým čes­kým pro­jek­tem dle kon­cep­ce Prů­my­sl 4.0.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci