Alvao
Google překladač: English Deutsch
Data&AI Forum 2020
IT Systems - předplatné
Alvao
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Nová knihovna pro formát FBX od Datakitu

Datakit FBX 1-2009Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dal do své ak­tu­ál­ní na­bíd­ky za­pi­so­vač pro sou­bo­ry for­má­tu FBX, který se ši­ro­ce po­u­ží­vá ve světě ani­ma­ce. For­mát FBX (.fbx) je pro­pri­e­tár­ní sou­bo­ro­vý for­mát od Au­to­de­s­ku, který tento vy­da­va­tel ši­ro­ce vy­u­ží­vá s ani­mač­ním soft­warem Maya, 3ds Max a Mo­ti­onBu­il­der, jakož i se svým CAD soft­warem. Usnadňuje zís­ká­vá­ní a vý­mě­nu 3D mo­de­lů, do­ku­men­tů a sou­vi­se­jí­cích médií z růz­ných zdro­jů, zejmé­na ve světě ani­ma­cí a vi­deo­her. FBX byl pů­vod­ně vy­vi­nut v roce 1996 fir­mou Ka­y­da­ra.

Celý článek...
 

Tříprstý uchopovač OnRobot s širokým rozpětím

OnRobot 3FG15-2009Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la OnRo­bot 3FG15, kom­pakt­ní elek­tric­ký tří­prs­tý ucho­po­vač se ši­ro­kým rozpě­tím prstů. Nový kon­co­vý ná­stroj usnadňuje ma­ni­pu­la­ci s vál­co­vý­mi sou­část­mi, je snad­no na­sta­vi­tel­ný a pro­gra­mo­va­tel­ný, a po­sky­tu­je znač­nou fle­xi­bi­li­tu při práci s ob­jek­ty růz­ných ve­li­kos­tí. Byl na­vr­žen jako od­po­věď na stá­va­jí­cí pne­u­ma­tic­ké tří­prs­té ná­stro­je, které jsou roz­měr­né a mají ome­ze­nou fle­xi­bi­li­tu. S tří­prs­tým ná­stro­jem vstu­pu­je OnRo­bot na nový trh a do sféry no­vé­ho typu apli­ka­cí. Je­jich uži­va­te­lům chce po­skyt­nout rych­lej­ší na­sa­ze­ní a přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší ma­ni­pu­la­ci na vý­rob­ní lince.

Celý článek...
 

Nová 3D tiskárna střední třídy v nabídce MCAE Systems

3DEXW2020-DSC02485-2009Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826 s ka­pa­ci­tou sedmi ma­te­ri­á­lů nyní zpří­stupňuje pl­no­ba­rev­ný 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet i men­ším fir­mám. Při­bliž­ně za po­lo­vi­nu ceny opro­ti ostat­ním tis­kár­nám Po­ly­Jet řady J8 po­sky­tu­je stej­né vý­ji­meč­né roz­li­še­ní, de­tai­ly i ši­ro­ký výběr barev Pan­to­ne. Je ide­ál­ní pro pro­duk­to­vé de­sig­né­ry v ob­las­ti spo­třeb­ní­ho zboží, elek­tro­ni­ky a au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu i pro uni­ver­zi­ty či vý­zkum­né ústa­vy pra­cu­jí­cích na vý­vo­jo­vých pro­jek­tech. Co nej­ú­čel­ně­ji pro­po­jit funkč­ní a es­te­tic­kou strán­ku na­vr­ho­va­né­ho před­mě­tu je zá­klad­ním cílem kaž­dé­ho kon­struk­té­ra. De­sign a kre­a­ti­vi­ta ne­ma­jí žádné li­mi­ty.

Celý článek...
 

Zmírnění hrůzy CAD povrchů

TransMagic surfaces vs solids-2009Pokud jste někdy ote­vře­li sou­bor CAD v So­li­dworks nebo ja­ké­ko­liv jiné CAD apli­ka­ci a tam, kde jste oče­ká­va­li jed­no­li­tý vo­do­těs­ný model jste našli de­sít­ky nebo do­kon­ce stov­ky ne­sou­ro­dých po­vrchů, znáte hrůzu po­vrchů. Vy­hý­bá­ní se ne­žá­dou­cím po­vrchům za­čí­ná zís­ká­ním nej­lep­ší­ho CAD for­má­tu, který mů­že­te mít, po­u­ži­tím nej­lep­ší­ho do­stup­né­ho pře­kla­da­če a v pří­pa­dě po­tře­by vy­u­ží­vá­ním po­kro­či­lých ná­stro­jů pro opra­vu. Spo­leč­nost TransMa­gic při­pra­vi­la tři člán­ky s ná­sle­du­jí­cí­mi té­ma­ty: výběr správ­né­ho CAD for­má­tu, jak může plná opra­va znovu za­chy­tit záměr ná­vr­hu a po­kro­či­lé ná­stro­je pro opra­vu CAD mo­de­lu.

Celý článek...
 

HANNOVER MESSE a situace kolem viru Covid-19

dr-koeckler-2009V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ním ru­še­ním akcí s vel­kou kon­cen­t­ra­cí lidí jako dů­sled­ku ší­ře­ní viru Covid-19 a blí­ží­cím se ter­mí­nem ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) se do naší re­dak­ce do­sta­lo pro­hlá­še­ní Dr. Jo­che­na Köckle­ra, před­se­dy správ­ní rady De­ut­sche Messe. Je v něm uve­de­no, že or­ga­ni­zá­to­ři berou vývoj tý­ka­jí­cí se ko­ro­na­vi­ru (Covid-19) velmi vážně a jsou v úzkém kon­tak­tu s od­po­věd­ný­mi zdra­vot­nic­ký­mi úřady, po­rad­ním vý­bo­rem pro vy­sta­vo­va­te­le Han­no­ver Messe a svými part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA a ZVEI. Dne 25. února se sešli s Vý­kon­nou radou Po­rad­ní­ho vý­bo­ru pro vy­sta­vo­va­te­le a se sdru­že­ní­mi, aby dis­ku­to­va­li o sou­čas­né si­tu­a­ci.

Celý článek...
 

Hexagon uvádí skener RS-SQUARED pro Absolute Arm

RS-SQAURED-2009Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu uved­la na trh RS-SQUA­RED Area Scan­ner pro Ab­so­lu­te Arm – po­pr­vé spá­ro­va­la ploš­ný ske­ner s pře­nos­ným mě­ři­cím ra­me­nem. RS-SQUA­RED, na­vr­že­ný pro vy­so­ko­rych­lost­ní ske­no­vá­ní jed­no­du­chých tvarů a po­vrchů, do­ká­že měřit sou­čás­ti rych­le­ji než běžné la­se­ro­vé ske­ne­ry a do­kon­ce i jiné ske­ne­ry se struk­tu­ro­va­ným svět­lem. Při kom­bi­na­ci při­způ­so­bi­vos­ti pře­nos­né­ho ra­me­ne s rych­los­tí ske­no­va­cí tech­no­lo­gie se struk­tu­ro­va­ným svět­lem za­bí­rá RS-SQUA­RED až čtyři čtver­co­vé „dlaž­di­ce“ 3D dat bodů za sekun­du při za­cho­vá­ní vy­so­ké přes­nos­ti mě­ře­ní do­ty­ko­vou son­dou, a to i v ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­ných ob­las­tech.

Celý článek...
 

Altium přichází s cloudovým prohlížečem A365

altium gif forpr-2009Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč A365, za­lo­že­ný na clou­do­vé plat­for­mě Al­ti­um 365, je zcela novým a ino­va­tiv­ním způ­so­bem pro­hlí­že­ní a sdí­le­ní elek­tro­nic­kých ná­vrhů pro­střed­nic­tvím pro­hlí­že­če na ja­kém­ko­li stol­ním po­čí­ta­či, te­le­fo­nu nebo table­tu s pří­stu­pem na in­ter­net. Sche­ma­ta, roz­vr­že­ní sesek ploš­ných spojů a 3D vi­zu­a­li­za­ce po­sky­tu­jí in­ter­ak­tiv­ní ECAD pro­stře­dí bez nut­nos­ti sta­ho­vá­ní či in­sta­la­ce. Pro­hlí­žeč A365 je sou­čás­tí clou­do­vé stra­te­gie spo­leč­nos­ti Al­ti­um a nově spuš­tě­né clou­do­vé plat­for­my Al­ti­um 365.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci