Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Kodys
GFI
Kingston - velká jarní soutěž

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
DT Summit MP

Workplace Expert pomáhá s nastavením pracovního prostředí

Pátek, 05 Únor 2021 17:07

Workplace Extert Hero-2106Wor­k­pla­ce Ex­pert, nový on-line ná­stroj glo­bál­ní­ho po­rad­ce v ob­las­ti ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí Col­liers In­ter­nati­o­nal, do­ká­že firmě do­po­ru­čit al­ter­na­tiv­ní ná­vrhy ře­še­ní kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí. Model se tvoří podle vlo­že­ných od­po­vě­dí na zá­klad­ní otáz­ky tý­ka­jí­cí se ve­li­kos­ti a pro­vo­zu firmy, fi­rem­ní kul­tu­ry a bu­dou­cích oče­ká­vá­ní firmy na funk­ci kan­ce­lá­ří. Jedná se o zá­klad­ní na­sta­ve­ní pa­ra­me­t­rů kan­ce­lář­ských pro­stor, které může být po­slé­ze de­tail­ně ana­ly­zo­vá­no a na­sta­ve­no spo­leč­ně s kon­zul­tan­ty od­dě­le­ní Wor­k­pla­ce Advi­so­ry.

Celý článek... Autor článku: Colliers International
 

Dva nové monitory EIZO FlexScan EV2495 a EV2795

Pátek, 05 Únor 2021 16:43

EV2x95-2106EIZO před­sta­vu­je dva nové téměř bez­rá­meč­ko­vé LCD mo­ni­to­ry FlexS­can EV2795 a EV2495 o úh­lo­příč­kách 27 a 24,1 palce, které se díky do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C do­ko­na­le hodí do kan­ce­lá­ře či na do­má­cí pra­co­viš­tě. Mo­ni­to­ry na­bí­ze­jí roz­li­še­ní 2560 × 1440, resp. 1920 × 1200 ob­ra­zo­vých bodů, mají an­ti­re­flex­ní po­vrch a je­jich obraz ne­za­tě­žu­je ru­ši­vé bli­ká­ní. Pří­stro­je jsou vy­ba­ve­ny vý­ji­meč­ný­mi funk­ce­mi pro lepší er­go­no­mii a úspo­ru ener­gie.

Celý článek... Autor článku: EIZO
 

Nový přírůstek do produktové řady monitorů Philips B Line

Pátek, 05 Únor 2021 16:24

Philips 243b1jh-2106Nej­no­věj­ším pří­růst­kem do pro­duk­to­vé řady Phi­lips B Line je mo­ni­tor Phi­lips 243B1JH (úh­lo­příč­ka 23,8"/60,5 cm), vy­ba­ve­ný spous­tou funk­cí pro po­ho­dl­nou a bez­peč­nou pro­duk­ti­vi­tu. Tento nový mo­ni­tor na­bí­zí hyb­rid­ní USB do­ko­vá­ní, které zjed­no­du­šu­je při­po­je­ní: jeden USB du­ál­ní kabel s ko­nek­to­ry typu C a A po­sky­tu­je video, Ether­net, na­bí­je­ní (až 100 W) a při­po­je­ní Dis­pla­y­Link. Jedná se o ide­ál­ní ře­še­ní pro ty, kteří hle­da­jí mo­ni­tor, za­jiš­ťu­jí­cí kom­plex­ní mož­nos­ti při­po­je­ní, po­hod­lí a za­bez­pe­če­ní – ať už jde o kom­plex­ní na­sta­ve­ní, sdí­le­né kan­ce­lá­ře nebo ote­vře­né kan­ce­lář­ské pro­sto­ry.

Celý článek... Autor článku: MMD - Philips
 

Obchvatu Řevničova na D6 přispěl program SiteFlow

Středa, 03 Únor 2021 00:30

Obchvat D6-2106Úsek ob­chva­tu Řev­ni­čo­va a Kru­šo­vic byl na dál­ni­ci D6 ote­vřen v lis­to­pa­du 2020 a zklid­nil do­pra­vu v obou ob­cích. Od červ­na 2016 do dubna 2017 zpra­co­vá­va­la pro­vá­dě­cí pro­jekt sou­bo­ru vo­do­hos­po­dář­ských sta­veb na tomto úseku firma Aqui­on, jako sub­do­dáv­ku pro Ate­li­ér do­prav­ních sta­veb VPÚ Deco Praha, fi­nál­ním zá­kaz­ní­kem bylo ŘSD.

Celý článek... Autor článku: Aquion
 

XPG přichází na trh s SSD SPECTRIX S20G

Úterý, 02 Únor 2021 02:28

XPG Spectrix S20G-2106Znač­ka XPG, za­lo­že­ná spo­leč­nos­tí ADATA před­sta­vu­je PCIe Ge­n3x4 M.2 2280 SSD XPG SPECTRIX S20G. SSD bylo na­vr­že­no tak, aby po­sky­to­va­lo jak výkon, tak za­jí­ma­vý vzhled díky svému vý­raz­né­mu RGB osvět­le­ní ve tvaru pís­me­na X a vy­ni­ka­jí­cí rych­los­ti čtení a zá­pi­su. XPG SPECTRIX S20G je sice her­ním SSD, což dává na­je­vo i svým vzhle­dem, ale rych­lé SSD ocení i pro­fe­si­o­ná­lo­vé a tech­nič­tí nad­šen­ci.

Celý článek... Autor článku: XPG
 

ČEPS spustila nový Vyjadřovací portál

Neděle, 31 Leden 2021 22:51

CEPZ-VP-2105Pro­vo­zo­va­tel pře­no­so­vé sou­sta­vy spus­til za­čát­kem roku 2021 na svých webo­vých strán­kách apli­ka­ci Vy­ja­d­řo­va­cí por­tál. Jejím pro­střed­nic­tvím lze po­dá­vat žá­dosti o sdě­le­ní o po­lo­ze sítí, žá­dosti o sta­no­vis­ko do ří­ze­ní a žá­dosti o sou­hlas s čin­nos­tí v ochran­ném pásmu. Pro­ces po­dá­vá­ní i zpra­co­vá­vá­ní žá­dos­tí se tak urych­lil a ze­fek­tiv­nil.

Celý článek... Autor článku: ČEPS
 

Pracujeme v on-line výuce na PLM projektech

Čtvrtek, 21 Leden 2021 17:06

voziky 02-2104Ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce ne­dá­vá ani ve škole pří­liš mož­nos­tí se se­tká­vat s na­ši­mi stu­den­ty. Jak ucho­pit řadu tech­nic­kých pro­blé­mů, jak je před­sta­vit našim mla­dým tech­ni­kům? Po­dí­vej­me se na jednu z uká­zek on-line ře­še­ných pro­jek­tů s vy­u­ži­tím PLM tech­no­lo­gií a pro­jek­to­vé výuky, které bylo v lis­to­pa­du zpra­co­vá­no na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Zá­kla­dem na­še­ho pro­jek­tu bylo zpra­co­vá­ní pro­to­ty­pu no­vé­ho vý­rob­ku s vy­u­ži­tím PLM soft­waru a před­sta­ve­ní za­jí­ma­vých CAE funk­cí mo­der­ních ná­vr­ho­vých sys­té­mů.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

Pokrytí nabíjecích stanic v Sygic GPS Navigation

Středa, 20 Leden 2021 16:40

Sygic heatmap300 final-2104Pře­ko­ná­ní obav z do­jez­du a do­stup­nos­ti na­bí­je­cích sta­nic, které před­sta­vu­je výzvu pro mnoho vý­vo­já­řů v tomto od­vět­ví, se zdá být na do­hled. Ros­tou­cí síť na­bí­je­cích sta­nic pro elek­tro­mo­bi­ly je rov­něž vidět v Sygic GPS Na­vi­gati­on, která se stává nej­lep­ší apli­ka­cí pro ři­di­če vo­zi­del s elek­tric­kým a hyb­rid­ním po­ho­nem. V roce 2020 Sygic zdvoj­ná­so­bil počet na­bí­je­cích sta­nic za­hr­nu­tých v na­vi­ga­ci na téměř 300 000 a zá­ro­veň se při­pra­vu­jí nová part­ner­ství. Režim pro elek­tro­mo­bi­ly (režim EV) je sou­čás­tí Sygic GPS Na­vi­gati­on od květ­na 2020, kdy Sygic tento režim spus­til ce­lo­svě­to­vě.

Celý článek... Autor článku: Sygic
 

Eaton se zúčastní Stavebního veletrhu on-line

Pátek, 15 Leden 2021 13:02

Eaton-Chytra elektroinstalace-2103V ter­mí­nu 22. – 23. ledna 2021 se usku­teč­ní první Sta­veb­ní ve­letrh on-line a ne­bu­de u toho chy­bět ani spo­leč­nost Eaton. Ve­letrh je ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo se za­jí­má o byd­le­ní, plá­nu­je sta­vět či re­kon­stru­o­vat a vy­bí­rá si ty nej­lep­ší do­da­va­te­le. Eaton si pro všech­ny zá­jem­ce při­pra­vil pre­zen­ta­ci svého ře­še­ní chyt­ré elek­tro­in­sta­la­ce, které před­sta­ví od­bor­ní­ci a cer­ti­fi­ko­va­ní part­ne­ři spo­leč­nos­ti. Ti budou po celou dobu tr­vá­ní ve­letr­hu při­pra­ve­ni od­po­vě­dět na ja­ké­ko­liv do­ta­zy a pomoc při roz­ho­do­vá­ní.
Zú­čast­nit se mů­že­te z po­hod­lí do­mo­va, on-line a zdar­ma.

Celý článek... Autor článku: Eaton
 

Siemens představuje novou funkci Simatic Robot Library

Čtvrtek, 14 Leden 2021 17:40

Siemens Simatic Robot Library-2103Spo­leč­nost Si­e­mens roz­ši­řu­je mož­nos­ti TIA (To­tally In­te­gra­ted Au­to­mati­on) por­tá­lu pro ob­last prů­mys­lo­vých ro­bo­tů a před­sta­vu­je novou funk­ci – uni­ver­zál­ní kni­hov­nu Si­ma­tic Robot Lib­ra­ry – v kon­cep­tu Si­ma­tic Robot In­te­gra­tor, která na­hra­zu­je před­cho­zí knihov­ny pro jed­not­li­vé vý­rob­ce. Nová funk­ce vznik­la v úzké spo­lu­prá­ci s vý­rob­ci prů­mys­lo­vých ro­bo­tů ABB Ro­bo­tics, Comau, Epson, Fanuc, Ka­wa­sa­ki Ro­bo­tics, KUKA, Pa­na­so­nic In­dust­ry, Stäubli, Techman Robot, Ya­ma­ha a Yaska­wa.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Nové monitory Dell pro pohodlnou práci

Pondělí, 11 Leden 2021 12:15

Dell 34 video conferencing monitor C3422WE-2103Stále větší počet firem pře­chá­zí na hyb­rid­ní model práce. Je proto dů­le­ži­té in­ves­to­vat do tech­no­lo­gií, které za­měst­nan­cům usnad­ní spo­lu­prá­ci bez ohle­du na to, kde pra­cu­jí nebo jakou roli za­stá­va­jí. Všich­ni – od tvůr­ců ob­sa­hu a kon­struk­té­rů přes da­to­vé ana­ly­ti­ky po mar­ke­té­ry – hle­da­jí do­ko­na­lé uspo­řá­dá­ní a vy­ba­ve­ní pra­co­viš­tě, aby mohli pra­co­vat co nej­e­fek­tiv­ně­ji. A přes­ně k tomu slou­ží nová řada fi­rem­ních mo­ni­to­rů Dell, ke zlep­še­ní kom­for­tu práce a zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty za­měst­nan­ců.

Celý článek... Autor článku: Dell
 

Vyšší produktivita nových počítačů HP

Úterý, 05 Leden 2021 15:50

HP1-2101Vzhle­dem ke sku­teč­nos­ti, že více než po­lo­vi­na za­měst­nan­ců po celém světě pra­cu­je z do­mo­va, při­způ­so­bu­jí se za­měst­nan­ci a IT týmy novým způ­sobům spo­lu­prá­ce a tvůr­čí čin­nos­ti – ať už doma, v kan­ce­lá­ři nebo na ji­ných vzdá­le­ných mís­tech. Spo­leč­nost HP Inc ozná­mi­la no­vin­ky ve svém port­fo­liu no­te­boo­ků. Nej­no­věj­ší no­te­boo­ky řady Eli­te­Book 800, ZBook Fi­re­fly 14ZBook Fi­re­fly 15 mají nové funk­ce, které pod­ni­ko­vým uži­va­te­lům, týmům IT a tvůr­čím pra­cov­ní­kům umožňují být pro­duk­tiv­ní, ať už pra­cu­jí kde­ko­li, pra­co­vat v klidu a bez obav nebo mít dobrý pocit z toho, že po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly po­chá­ze­jí z udr­ži­tel­ných zdro­jů.

Celý článek... Autor článku: HP Inc
 

Dronald poradí s registrací a pravidly pro létání dronů

Pondělí, 04 Leden 2021 16:26

dronald-letejtezodpovedne-2101Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, který po­mů­že uži­va­te­lům po­u­ží­vat svůj dron v sou­la­du s le­gisla­ti­vou Ev­rop­ské unie. Jaké z toho vy­plý­va­jí po­vin­nos­ti, zjis­tí uži­va­tel během pár minut, a to v ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kro­cích. Stačí uvést, co má za dron, pří­pad­ně znát jeho pa­ra­me­t­ry. Dro­nald pak na je­jich zá­kla­dě řekne, co pro­vo­zo­va­te­le čeká, zda je nutná re­gis­tra­ce dronu či ab­sol­vo­vá­ní on-line testu. Kom­plet­ní a ově­ře­né in­for­ma­ce mohou rov­něž najít na webu le­tej­te­zod­po­ved­ne.cz.

Celý článek... Autor článku: Dronetag
 

Kompaktní rotační chapadlový modul EHMD od Festa

Pondělí, 04 Leden 2021 13:42

Festo EHMD ENUS-2101Festo před­sta­vu­je kom­pakt­ní modul ro­tač­ní­ho cha­padla EHMD pro vy­so­ko­rych­lost­ní ma­ni­pu­la­ci s la­bo­ra­tor­ní­mi vzor­ky. Toto vše­stran­né ro­tač­ní cha­padlo uza­ví­rá a od­klá­dá lah­vič­ky se vzor­ky, plní od­stře­div­ky a ucho­pu­je, otáčí a umis­ťu­je destič­ky s mi­k­ro­jam­ka­mi. V kom­bi­na­ci s 3D por­tá­lo­vým ma­ni­pu­lač­ním sys­té­mem Festo a ka­me­rou pod­po­ru­je nové cha­padlo kon­t­ro­lu kva­li­ty, čtení čá­ro­vých kódů a tisk štít­ků. Cha­padlo EHMD je nej­no­věj­ší z řady no­vých la­bo­ra­tor­ních au­to­ma­ti­zač­ních pro­duk­tů před­sta­ve­ných divizí Festo Life Science.

Celý článek... Autor článku: Festo
 

Webinář Aditivní výroba a systémy dynamiky tekutin v CERNu

Čtvrtek, 17 Prosinec 2020 23:17

3DSystems Reg Image-2051Po mnoho let vý­rob­ní tech­no­lo­gie ome­zo­va­ly schop­nost op­ti­ma­li­zo­vat sys­témy dy­na­mi­ky te­ku­tin. Nyní ob­tíž­nost de­sig­nu a vý­ro­by umož­ně­ná adi­tiv­ní vý­ro­bou (AM) ohla­šu­je novou éru mož­nos­tí s do­pa­dem až na úro­veň čás­tic. A to ve sku­teč­nos­ti do­slo­va. Zúčast­ně­te se ži­vé­ho webo­vé­ho vy­sí­lá­ní ve čtvr­tek 21. ledna 2021 v 17 hodin, na kte­rém se před­sta­ví An­to­nio Pelle­gri­no, ve­dou­cí pro­jek­tu de­tek­to­ru sle­do­vá­ní ex­pe­ri­men­tů LHCb v CERNu, a Tho­mas Ve­relst, apli­kač­ní in­že­nýr z 3D Sys­tems, a pře­svědč­te se, jak AM umožňuje ne­bý­va­lý po­krok ve vý­ro­bě i mimo ni.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci