Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altium Designer 20 pro návrh desek plošných spojů

Pátek, 06 Prosinec 2019 14:43

Tags: Altium | Designer | Návrhy | PCB | Plošné spoje | Verze 20

altium designer-1949Ak­tu­ál­ní verze Al­ti­um De­signer 20 na­bí­zí pře­de­vším novou in­ter­ak­tiv­ní mož­nost pro tvor­bu ve­de­ní spo­jů pro rych­lej­ší návrh de­sek, a to až o 20 %. Lze tak vy­tvá­řet vo­di­če u kom­plex­ních de­sek s tech­no­lo­gií HDI (High-Densi­ty In­ter­con­nect, vy­so­ká hus­to­ta pro­po­je­ní), ale sa­mo­zřej­mě i oby­čej­ných desek ploš­ných spo­jů, a na­vr­ho­vat vy­so­ko­rych­lost­ní desky s vy­so­kou hus­to­tou s vy­u­ži­tím mo­der­ních blo­ků Ser­Des jako PCIe 4.0/5.0, USB3.2, 100G Ether­net a pa­ra­lel­ních sběr­nic (třeba DDR3/4/5). No­vá ver­ze rov­něž vy­u­ží­vá schop­nos­ti Acti­ve­BOM včet­ně vy­hle­dá­vá­ní do­da­va­te­lů, kon­t­ro­ly no­rem v BOM a vý­bě­ru sou­čás­tí pro ví­ce­des­ko­vé se­sta­vy.

Při­by­la nová pra­vi­dla pro svo­do­vý proud u ná­vr­hu apli­ka­cí vy­so­ké­ho na­pě­tí (vy­u­ží­va­ný např. u kos­mic­kých lodí, výš­ko­vých le­ta­del nebo vý­kon­ných la­se­rů), umož­ňu­jí­cí do­dr­žet bez­peč­nou vzdá­le­nost po ce­lém po­vrchu desky. Z dal­ších vy­lep­še­ní, kte­rých je cel­kem přes 200, jme­nuj­me ještě dy­na­mic­kou kom­pi­la­ci, po­sky­tu­jí­cí rych­lý pří­stup k datům ve sché­ma­tu a je­jich edi­ta­ci, roz­vr­že­ní, tvor­bu ku­sov­ní­ku, pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce a dal­ších.
Více informací v mnoha videích a odkaz ke stažení zkušební verze najdete na www.altium.com/altium-designer.


Mohlo by vás zajímat: