Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens kupuje indickou společnost C&S Electric

Úterý, 28 Leden 2020 10:08

Tags: Akvizice | C&S Electric | Indie | NN a VN | Rozvaděče | Siemens | Součástky

Siemens-CS Electric-2005Spo­leč­nost Si­e­mens Ltd. (Indie) po­de­psa­la 24. ledna 2020 do­ho­du o akvi­zi­ci C&S Elect­ric Li­mi­ted se síd­lem v Dillí. Cílem je vy­ho­vět ros­tou­cí po­ptáv­ce po elek­tri­fi­ka­ci v ob­las­ti prů­mys­lu, in­frastruk­tu­ry a tech­no­lo­gií budov. Akvi­zi­ce C&S Li­mi­ted, je­do­ho z před­ních in­dic­kých po­sky­to­va­te­lů elek­tric­kých a elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní pro in­frastruk­tu­ru, umož­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens po­sí­lit po­zi­ci klí­čo­vé­ho do­da­va­te­le níz­ko­na­pě­ťo­vé tech­ni­ky v jedné z nej­rych­le­ji ros­tou­cích svě­to­vých eko­no­mik. Na zá­kla­dě této smlou­vy získá Si­e­mens Ltd. při­bliž­ně 99 pro­cent vlast­ní­ho ka­pi­tá­lu spo­leč­nos­ti C&S Elect­ric Li­mi­ted za při­bliž­ně 267 mi­li­o­nů EUR (21 mi­li­ard INR).

Uza­vře­ní akvi­zi­ce pod­lé­há schvá­le­ní re­gu­lá­to­rů. Spo­leč­nost Si­e­mens před­po­klá­dá, že v bu­douc­nu toto part­ner­ství při­pra­ví cestu pro vy­tvo­ře­ní kon­strukč­ní­ho a vý­rob­ní­ho cen­t­ra v Indii a pod­po­ří ex­port do rych­le ros­tou­cích eko­no­mik po celém světě. Si­e­mens Ltd. je míst­ní ve­řej­ně ob­cho­do­va­nou spo­leč­nos­tí Si­e­mens AG.

CS Electric-sortiment-2005

Akvi­zi­ce za­hr­nu­je ob­last níz­ko­na­pě­ťo­vých sou­čás­tek a pa­ne­lů roz­vádě­čů, níz­ko­na­pě­ťo­vé a vy­so­ko­na­pě­ťo­vé na­pá­je­cí pří­poj­ni­ce a čin­nos­ti v oboru ochran­ných a mě­ři­cích za­ří­ze­ní. Ma­ji­te­lé si po­ne­cha­jí další čin­nos­ti spo­leč­nos­ti, jako jsou roz­vadě­če vy­so­ké­ho na­pě­tí, osvět­le­ní, naf­to­vé agre­gá­ty a pří­poj­ni­ce Eta-com.
C&S Elect­ric má v Indii více než 50 let zku­še­nos­tí a na­dá­le bude fun­go­vat pod vlast­ní znač­kou. Kom­bi­na­ce port­fo­lií obou spo­leč­nos­tí po­sí­lí po­zi­ci firmy Si­e­mens a umož­ní jí lépe slou­žit zá­kaz­ní­kům, kteří plá­nu­jí elek­tri­fi­ka­ci v obo­rech jako je sta­veb­nic­tví, prů­my­sl, da­to­vá cen­t­ra, in­te­li­gent­ní kam­pu­sy a další měst­ská in­frastruk­tu­ra. C&S Elect­ric byla za­lo­že­na v roce 1966. Má více než 5000 za­měst­nan­ců ve třech hlav­ních vý­rob­ních zá­vo­dech - Ha­ri­d­war, Noida a Gu­wa­ha­ti - včet­ně vý­zkum­né­ho a vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra v Indii.


Mohlo by vás zajímat: