Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář: Rychlá a bezpečná výměna dat s dodavateli

Úterý, 04 Únor 2020 09:42

Tags: ITS | Siemens | Teamcenter | Vzdělávání | Webinar

ITS Teamcenter-2006Mnoho vý­rob­ků vzni­ká v roz­sáh­lém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. Do­da­va­te­lé mají různé role a často se musí po­tý­kat s více CAD sys­témy i roz­ma­ni­tý­mi pro­ce­sy li­ší­cí­mi se zá­kaz­ník od zá­kaz­ní­ka. Do­da­va­te­lé tedy po­tře­bu­jí jed­no­du­ché ře­še­ní pro ří­ze­ní spo­lu­prá­ce, a vý­rob­ci zase plat­for­mu, díky níž budou moci bez­peč­ně a efek­tiv­ně na­sdí­let pro­ce­sy a PLM data se svými do­da­va­te­li. Te­am­cen­ter umožňuje spo­lu­prá­ci vý­rob­ce s do­da­va­te­li na jed­no­du­ché a bez­peč­né plat­for­mě. Re­gis­truj­te se na ho­di­no­vý webi­nář 12. února 2020 od 10:00 hodin a zís­kej­te více in­for­ma­cí.

Re­gis­tra­cí si rov­něž za­jis­tí­te pří­stup k zá­zna­mu ce­lé­ho webi­ná­ře, který si bu­de­te moci kdy­ko­li pře­hrát.
Pokud bu­de­te mít k ob­sa­hu webi­ná­ře ja­ký­ko­li dotaz, ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat po­řá­da­jí­cí spo­leč­nost In­du­st­rial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS). Její spe­ci­a­lis­té rádi vaše do­ta­zy zod­po­ví a pro­be­rou mož­nos­ti a pří­no­sy ře­še­ní pro vaši spo­leč­nost.
Kontakty: +420 602 210 739, its@itscz.net


Mohlo by vás zajímat: