Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hum3D vyhlásil novou soutěž Space Rover

Čtvrtek, 19 Březen 2020 14:34

Tags: 3D Art challenge | Hum3D | Soutěž | Space Rover

space rover 2-2012Nej­lep­ší způ­sob, jak strá­vit jar­ní čas s nu­ce­ným po­by­tem v ka­ran­té­ně, je zlep­šit své do­ved­nos­ti a vy­tvo­řit nové úžas­né umě­lec­ké dílo. Cí­lem je na­vrh­nout ves­mír­ný ro­ver – vo­zi­dlo, kte­ré může pro­zkou­mat po­vrch pla­net a pře­žít v ne­bez­peč­ných svě­tech. Vy­brat si mů­že­te ja­ké­ko­li pří­buz­né vo­zi­dlo, od Sci-Fi te­rén­ních vo­zi­del se zbra­ně­mi a ob­rov­ský­mi koly až po exis­tu­jí­cí pro­jek­ty NASA – po­řa­da­tel ne­o­me­zu­je vaše kre­a­tiv­ní ná­pa­dy. Účast v sou­tě­ži je ote­vře­na všem pří­cho­zím, je­jichž prá­ce budou v sou­la­du s pra­vi­dly. Při hod­no­ce­ní bude vě­no­vá­na po­zor­nost vi­zu­ál­ní slož­ce děl, ale to není vše, čeho mu­sí­te do­sáh­nout.

Pro po­ro­tu je také velmi dů­le­ži­tá myš­len­ka práce, stej­ně jako její pre­zen­ta­ce, kom­pli­ko­va­nost (jak mo­de­lu, tak scény) a kva­li­ta vý­ko­nu.
Sou­těž je pod­po­ro­vá­na nej­lep­ší­mi spo­leč­nost­mi 3D světa, a pro­to jsou pro vý­her­ce při­pra­ve­ny úžas­né ceny. Každý má pří­le­ži­tost zís­kat také dal­ší ceny a vy­hrát Ocu­lus Rift S – pro­stu­duj­te si dal­ší pod­mín­ky!
Na vaše díla čeká po­řa­da­tel od 18. břez­na do 3. červ­na 2020.
Popis sou­tě­že, pra­vi­dla, členy po­ro­ty a odkaz k uplo­a­du sou­těž­ní­ho mo­de­lu na­jde­te na hum3d.com.


Mohlo by vás zajímat: