Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Český Siemens se zapojil do výroby 3D respirátorů RP95-3D

Úterý, 31 Březen 2020 10:19

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | COVID-19 | ČVUT | Respirátory | RP95-3D | Siemens | Zdravotníci

covid-RP95-3D-2014Si­e­mens spo­jil síly s CIIRC při ČVUT a v zá­vo­dě Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry Mo­hel­ni­ce na spe­ci­ál­ní 3D tis­kár­ně denně vy­rá­bí přes 40 ochran­ných re­spi­rač­ních po­lo­ma­sek model RP95-3D s nej­vyš­ším stup­něm ochra­ny. Vý­ro­bu ko­or­di­nu­je a re­spi­rá­to­ry kom­ple­tu­je spo­leč­nost 3Dees In­dustries, fil­try do­dá­vá Sigma Lutín. Všech­ny po­lo­mas­ky, které touto ces­tou vznik­nou, pře­dá­vá Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví lé­ka­řům, se­strám a dal­ším zdra­vot­ní­kům, kteří s ko­ro­na­vi­ro­vou pan­de­mií bo­ju­jí v první linii.

Podle Mi­cha­la Průši, který 3D tisk v mo­hel­nic­kém zá­vo­dě za­š­ti­ťu­je, zde s vý­ro­bou re­spi­rá­to­ru podle ná­vr­hu ČVUT za­ča­li jako jedni z prv­ních. Na­chá­zí se zde jedna ze sedmi čes­kých tis­ká­ren pra­cu­jí­cích s tech­no­lo­gií Multi Jet Fusi­on, které do­hro­ma­dy mohou vy­tisk­nout až 550 re­spi­rá­to­rů denně. V tis­kár­ně Multi Jet Fusi­on se spo­ju­je plas­to­vý prá­šek se spe­ci­ál­ní­mi po­ji­vy, vý­sled­ný pro­dukt je ná­sled­ně vy­tvr­zen vy­so­ko­ener­ge­tic­kým in­fra­čer­ve­ným zá­ře­ním. V běž­ném pro­vo­zu tato tech­no­lo­gic­ká no­vin­ka na­chá­zí své uplat­ně­ní zejmé­na v ná­stro­jár­ně. V ná­sle­du­jí­cích týd­nech na­mís­to toho vy­tisk­ne až 42 kusů re­spi­rá­to­rů nebo ně­ko­lik sto­vek drob­ných dílů do re­spi­rač­ních po­lo­ma­sek denně. Po­lo­mas­ky lze po­u­ží­vat ne­o­me­ze­ně, fil­try, kte­rý­mi po­lo­mas­ky osa­zu­je Sigma Lutín, vy­dr­ží zá­vis­los­ti na okol­ním pro­stře­dí a in­di­vi­du­ál­ní zá­tě­ži až ně­ko­lik dní.

Z Mo­hel­ni­ce do první linie

Vý­ro­bu, kom­ple­ta­ci a dis­tri­buci re­spi­rá­to­rů strikt­ně kon­t­ro­lu­je Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví. K re­spi­rá­to­rům, které se v mo­hel­nic­kém zá­vo­dě vy­tisk­nou, je po­tře­ba do­pl­nit další kom­po­nen­ty jako si­li­ko­no­vé těs­ně­ní, upev­ně­ní přes hlavu, si­li­ko­no­vou mem­brá­nu, kte­rou do­dá­vá dle vzoru ČVUT firma 3D tech a hlav­ní filtr do­dá­va­ný Sig­mou Lutín. Z Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví po­pu­tu­jí re­spi­rá­to­ry k lé­ka­řům a dal­ším zdra­vot­ní­kům v první linii.

3D re­spi­rá­to­ry z ČVUT mohou po­mo­ci i v Jižní Ame­ri­ce

Od­bor­ní­ci z CIIRC při ČVUT, kteří re­spi­rá­tor RP95 -3D vy­vi­nu­li, jej ve formě volné li­cen­ce po­skyt­li k ce­lo­svě­to­vé­mu vy­u­ži­tí. Spo­leč­nost Si­e­mens Česká re­pub­li­ka tis­ko­vá data na­bíd­la všem svým or­ga­ni­za­cím na světě. „Si­e­mens za­u­jí­má ve­dou­cí po­sta­ve­ní v oboru adi­tiv­ní vý­ro­by, naše kon­tak­ty v oboru prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku jsou velmi roz­sáh­lé. Hned po pře­dá­ní in­for­ma­ce zájem o 3D re­spi­rač­ní po­lo­mas­ku vy­já­d­ři­li ko­le­go­vé z Chile a Ko­lum­bie, věřím, že český model re­spi­rá­to­ru po­mů­že v boji s pan­de­mií i v těch­to ze­mích.“ uvedl Edu­ard Pa­lí­šek, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Si­e­mens Česká re­pub­li­ka.

Si­e­mens pro boj s pan­de­mií ote­vřel svoji ce­lo­svě­to­vou síť pro adi­tiv­ní vý­ro­bu

Spo­leč­nost Si­e­mens v mi­nu­lém týdnu ote­vře­la svou glo­bál­ní síť pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. V re­ak­ci na pro­bí­ha­jí­cí glo­bál­ní zdra­vot­ní krizi způ­so­be­nou pan­de­mií viru Covid-19 zpřístup­ni­la svoji síť pro adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM) spolu se svými 3D tis­kár­na­mi ce­lo­svě­to­vé lé­kař­ské ko­mu­ni­tě, aby urych­li­la návrh a vý­ro­bu zdra­vot­nic­kých kom­po­nent. Síť AM pro­po­ju­je uži­va­te­le, de­sig­né­ry a po­sky­to­va­te­le slu­žeb 3D tisku a umožňuje tak rych­lej­ší a méně kom­pli­ko­va­nou vý­ro­bu ná­hrad­ních dílů pro stro­je, jako jsou např. ven­ti­lá­to­ry. Síť Si­e­mens AM je ce­lo­svě­to­vě do­stup­ná a po­krý­vá celý hod­no­to­vý ře­tě­zec - od na­hrá­vá­ní a si­mu­la­ce až po kon­t­ro­lu ná­vr­hu až po pro­ces tisku a sou­vi­se­jí­cí služ­by.

Pro všech­ny, kdo po­tře­bu­jí po­ra­dit s de­signem a vý­ro­bou jsou k dis­po­zi­ci in­že­ný­ři a ná­vr­há­ři Si­e­mens, kteří jsou při­pra­ve­ni po­ra­dit a po­mo­ci.

Více o aditivní výrobě Siemensu najdete na additive-manufacturing-network.sws.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: