Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využití termoplastů Tepex v technologii vytlačování vyfukováním

Pátek, 11 Září 2020 09:19

Tags: Lanxess | Technologie | Tepex | Termoplasty | Vytlačovací vyfukování

LANXESS TZ foto2-2037Che­mic­ká spo­leč­nost LA­NXESS roz­ši­řu­je mož­nos­ti tak­zva­né­ho vy­tla­čo­va­cí­ho vy­fu­ko­vá­ní. Tato tech­no­lo­gie se po­u­ží­vá pro vý­ro­bu ná­dr­ží a růz­ných dal­ších du­tých dílů. Vy­fu­ko­vá­ní je vý­rob­ní po­stup, při kte­rém je vhod­ný po­lo­tvar z ter­mo­plas­tu tva­ro­ván ve vy­fu­ko­va­cí formě po­mo­cí tlaku vzdu­chu do tvaru uza­vře­né­ho či ote­vře­né­ho tě­le­sa. Při tomto pro­ce­su jsou po­u­ží­vá­ny ter­mo­plas­tic­ké kom­po­zi­ty znač­ky Tepex od La­nxes­su. Ve stu­dii pro­ve­di­tel­nos­ti od­bor­ní­ci La­nxes­su pro­ká­za­li, že sou­část­ky vy­ro­be­né z po­ly­a­mi­du 6 lze vy­rá­bět tech­no­lo­gií vy­tla­čo­va­cí­ho vy­fu­ko­vá­ní. To vše s tím, že místa, která jsou vy­sta­ve­na vy­so­ké­mu za­tí­že­ní mohou být lo­kál­ně vy­ztu­že­na zmiňova­ným ter­mo­plas­tem Tepex.

Vhod­né vy­u­ži­tí Te­pe­xu při tomto po­stu­pu bylo ově­ře­no na nej­mo­der­něj­ším vy­fu­ko­va­cím stro­ji v tech­nic­kém cen­t­ru ob­chod­ní jed­not­ky High Per­for­man­ce Ma­te­ri­als (HPM) v Dor­mage­nu. Kom­po­nen­ty vy­ka­zu­jí vy­ni­ka­jí­cí při­lna­vost, což umožňuje vy­so­ká pev­nost a tu­host Te­pe­xu.
Tento po­stup lze po­u­žít k lo­kál­ní­mu zvý­še­ní me­cha­nic­ké­ho vý­ko­nu vy­fu­ko­va­ných dílů. A to na­pří­klad v ob­las­tech, které jsou vy­sta­ve­ny vy­so­ké­mu me­cha­nic­ké­mu na­má­há­ní v dů­sled­ku ná­ra­zo­vé­ho za­tí­že­ní nebo vy­so­ké­ho tlaku. Kromě toho je tech­no­lo­gie vy­tla­čo­va­cí­ho vy­fu­ko­vá­ní vhod­ná pro vý­ro­bu kon­strukč­ních dílů, jako jsou na­pří­klad duté pro­fi­ly pro vy­ztu­že­ní ka­ro­se­rie. Roz­ší­ře­né po­u­ží­vá­ní Te­pe­xu může být klí­čo­vým fak­to­rem při sni­žo­vá­ní hmot­nos­ti a spo­tře­by ma­te­ri­á­lu, pro­to­že lze sní­žit zá­klad­ní tloušť­ku stěny sou­čás­tek. Vý­ho­dou je, že duté části jsou za­lo­že­ny čistě na ter­mo­plas­tic­kých sys­té­mech a lze je snad­no recyklo­vat.

Eko­no­mic­ký pro­ces vý­ro­by

Při vý­ro­bě těch­to du­tých dílů se nej­pr­ve vy­tla­ču­je trub­ko­vý před­li­sek. Zá­ro­veň je do stro­je pro vy­fu­ko­vá­ní vlo­že­na vlož­ka Tepex z ter­mo­plas­tu. Vy­tla­čo­va­cí vy­fu­ko­vá­ní po­u­ží­vá po­lo­to­var ve tvaru trub­ky – tak­zva­ný pa­ri­son.
Po­stup je ta­ko­vý, že ze svis­le po­sta­ve­né hlavy ex­tru­de­ru se vy­tla­ču­je po­lo­tvar. Ten je poté při do­sta­teč­né délce for­mou ode­brán a nožem od­říz­nut na po­třeb­nou délku. Přes tak­zva­ný vy­fu­ko­va­cí trn se ná­sled­ně na­fouk­ne pře­tla­kem vzdu­chu. Jedná se o jed­no­kro­ko­vý cel­ko­vý pro­ces, s krát­ký­mi eko­no­mic­ky efek­tiv­ní­mi cykly.

Zjed­no­du­še­ný pro­ces

Dří­věj­ší vý­rob­ní po­stup byl, co se ma­ni­pu­la­ce a cel­ko­vé­ho času, ná­roč­něj­ší. Za­hr­no­val ná­sled­né sva­řo­vá­ní vlo­žek Tepex na na­fu­ko­va­ný dutý díl.
Po­stup spo­leč­nos­ti La­nxess je mno­hem jed­no­duš­ší. Tex­til­ní vý­ztu­ha umožňuje mno­hem snad­něj­ší ma­ni­pu­la­ci se změk­če­ným ma­te­ri­á­lem Tepex než pásky, které jsou jed­no­směr­ně vy­ztu­že­ny spo­ji­tý­mi vlák­ny. To umožňuje sta­bil­ní a bez­peč­ný vý­rob­ní pro­ces,“ sdě­lu­je Til­mann Son­tag, ex­pert na lehký de­sign ve spo­leč­nos­ti HPM Tepex Au­to­mo­ti­ve Group.

Plně kon­so­li­do­va­ná ma­te­ri­á­lo­vá vazba

Kon­ti­nu­ál­ní vlák­na v Te­pe­xu jsou před sa­mot­ným pro­ce­sem plně im­preg­no­vá­na plas­tem. Díky tomu během vy­fu­ko­vá­ní ne­vzni­ka­jí vzdu­cho­vé kapsy. „Vý­sled­kem je ma­te­ri­á­lo­vá vazba s vy­ni­ka­jí­cí ad­he­zí mezi ma­te­ri­á­lem pro vy­fu­ko­vá­ní a Te­pexem. Do­kon­ce i nižší tlak při for­mo­va­ní je do­sta­teč­ný k tomu, aby byl Tepex i pro vý­ro­bu sou­čás­tek, jako jsou na­pří­klad po­lo­kou­le s úzkým po­lo­mě­rem.

Ši­ro­ká škála vy­fu­ko­va­tel­ných po­ly­a­mi­dů

Spo­leč­nost HPM vy­vi­nu­la ši­ro­kou škálu vy­so­ce viskózních slou­če­nin na bázi po­ly­a­mi­du 6 a 66 s vý­ztu­ží ze skle­ně­ných vlá­ken i bez ní. Tyto ma­te­ri­á­ly lze také po­u­žít pro novou kom­bi­na­ci pro­ces/ma­te­ri­ál. Řada na­pří­klad za­hr­nu­je velmi měkké, ná­ra­zuvzdor­né va­ri­an­ty pro­duk­tů, jako jsou ne­vy­ztu­že­né po­ly­a­mi­do­vé slou­če­ni­ny Du­re­than BC700HTS DUSX­BL a Du­re­than BC550Z DUSX­BL.
Ma­te­ri­á­ly to­ho­to druhu jsou mi­mo­řád­ně vhod­né pro ná­dr­že vy­ztu­že­né Te­pexem či pro jiné duté části, kde apli­ka­ce vy­ža­du­je na­pří­klad vy­so­kou odol­nost proti ná­ra­zu a pruž­nost. Na­pro­ti tomu vý­rob­ky vy­ztu­že­né skle­ně­ný­mi vlák­ny, jsou vy­u­ží­vá­ny pro vý­ro­bu leh­kých kon­strukč­ních prvků.
Také v pří­pá­dě Te­pe­xu je pro tento pro­ces k dis­po­zi­ci ši­ro­ká škála pro­duk­tů. Jedná se na­pří­klad o ma­te­ri­á­lo­vé va­ri­an­ty, které jsou vy­ztu­že­ny tka­ni­na­mi z vlá­ken nebo la­mi­ná­ty ze skla, ara­mi­du nebo uh­lí­ko­vých vlá­ken. Kom­po­zi­ty se navíc dají různě va­ri­o­vat. Kromě po­ly­a­mi­du 6 nebo 66 může na­pří­klad se­stá­vat také z po­ly­o­le­fi­nů, jako je po­ly­pro­py­len nebo po­ly­e­thy­len.

HiAnt – kom­plex­ní zá­kaz­nic­ký ser­vis

Ob­chod­ní jed­not­ka La­nxess HPM spo­ji­la své od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti ma­te­ri­á­lo­vé­ho, apli­kač­ní­ho, pro­cedu­rál­ní­ho a tech­no­lo­gic­ké­ho vý­vo­je pod znač­kou HiAnt. Je tak schop­na pod­po­ro­vat zá­kaz­ní­ky ve všech fá­zích vý­vo­je sou­čás­tek. Tato služ­ba za­hr­nu­je vše od kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu, op­ti­ma­li­za­ce ma­te­ri­á­lu a vý­po­čtu cha­rak­te­ris­tik kom­po­nent po­mo­cí si­mu­lač­ních ná­stro­jů až po zpra­co­vá­ní, tes­to­vá­ní kom­po­nent a za­há­je­ní sé­ri­o­vé vý­ro­by.

Více in­for­ma­cí o pro­duk­tech a vý­vo­ji v La­nxess, tech­no­lo­gi­ích a služ­bách pro vy­fu­ko­vá­ní a Tepex na­jde­te na webo­vých strán­kých blow-mol­ding.​lanxess.​combond-la­mi­na­tes.com.


Mohlo by vás zajímat: