Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson oznamuje cloudové řešení PORT

Středa, 30 Září 2020 11:10

Tags: Cloud Solution | Epson | Monitoring | PORT | Production Monitor | Velkoformáty

Epson cloudportlinkedinpost-2040Pro zá­kaz­ní­ky, kteří chtě­jí zvý­šit svou pro­duk­ti­vi­tu, zlep­šit plá­no­vá­ní i ná­kla­dy na svou tis­ko­vou pro­duk­ci, ozna­mu­je Epson za­ve­de­ní Cloud So­lu­ti­on PORT. Tato plat­for­ma je clou­do­vá služ­ba, která pod­po­ru­je vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny Epson a lze k ní při­stu­po­vat z více za­ří­ze­ní, včet­ně po­čí­ta­čů, smart­pho­nů a table­tů. Zá­kaz­ní­ci budou moci mo­ni­to­ro­vat tis­kár­ny na více mís­tech, na­pří­klad ve vý­rob­ní hale nebo vzdá­le­ně, po­mo­cí kon­fi­gu­ro­va­tel­ných ří­di­cích pa­ne­lů s pře­hled­nou gra­fi­kou pro ana­lý­zu pro­duk­ti­vi­ty a při­jí­má­ní pro­voz­ních ak­tu­a­li­za­cí o tis­ko­vých úlo­hách, hla­di­nách in­kous­tu a stavu údrž­by – mi­ni­ma­li­zu­jí tím pro­sto­je a pře­ru­še­ní tisku.

První na­bí­ze­nou služ­bou na plat­for­mě bude Pro­ducti­on Mo­ni­tor, který kon­t­ro­lu­je stav vý­ro­by v re­ál­ném čase. Zá­kaz­ní­ci mohou vidět, kdy byly úlohy do­kon­če­ny, nebo zbý­va­jí­cí čas do do­kon­če­ní úlohy, což jim po­skyt­ne in­for­ma­ce pro přes­né plá­no­vá­ní vý­ro­by. Pro­ducti­on Mo­ni­tor rov­něž ge­ne­ru­je denní zprá­vy, které upo­zorňují na sní­že­ní vý­ro­by nebo pří­le­ži­tos­ti, kde se může pro­duk­ti­vi­ta zlep­šit.
Por­tál Epson Cloud So­lu­ti­on PORT bude s tis­kár­nou k dis­po­zi­ci zdar­ma pro­střed­nic­tvím vlast­ní­ho por­tá­lu. Další in­for­ma­ce a se­znam pod­po­ro­va­ných mo­de­lů na­lez­ne­te na port.epson.eu/port.


Mohlo by vás zajímat: