Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ESI LIVE 2020 – Virtual Reality Demo

Čtvrtek, 22 Říjen 2020 08:54

Tags: ESI Group | ESI LIVE 2020 | Virtual Reality

ESI Live 2020-VR-2043Vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí ESI Group se koná 5. lis­to­pa­du 2020 ve 14:30. Za­ve­de­ní no­vých a vzni­ka­jí­cích pro­duk­tů, jako je e-mo­­bi­li­ta, při­ná­ší vý­rob­ním pro­stře­dím nové ne­zná­mé. Nyní se při­pra­vu­je­me na to, aby se věci, které nikdy před­tím ne­by­ly vy­tvo­ře­ny, způ­so­by, které je ještě třeba vy­zkou­šet. Plá­no­vá­ní za­vá­dě­ní no­vých pro­duk­tů s pro­gre­sív­ní­mi me­to­da­mi na ze­le­né louce a do již exis­tu­jí­cích to­vá­ren vy­ža­du­je, aby pod­ni­ky před­po­ví­da­ly a zmírňovaly ri­zi­ko, aby za­jis­ti­ly do­dáv­ku bez­peč­ných, spo­leh­li­vých a udr­ži­tel­ných ře­še­ní mo­bi­li­ty.

Při­poj­te se k živé pre­zen­ta­ci Colla­bo­ra­ti­ve Vir­tu­al As­sem­bly a zjis­tí­te:

  • Kdy lze vir­tu­ál­ní re­a­li­tu po­u­žít k od­ha­le­ní pro­blé­mů tý­ka­jí­cích se pro­duk­tů a pro­ce­sů za­mě­ře­ných na člo­vě­ka.
  • Co může pro váš pod­nik zna­me­nat vir­tu­ál­ní spo­lu­prá­ce mezi dis­tri­bu­o­va­ný­mi týmy a do­da­va­te­li.
  • Jak do­sáh­nout cílů sni­žo­vá­ní ná­kla­dů, doby re­a­li­za­ce a pro­sto­jů při uvá­dě­ní no­vých pro­duk­tů na trh po­mo­cí imerz­ních tech­no­lo­gií.

ESI Live je pro ome­ze­ný počet hostů a zdar­ma. Místa jsou na­bí­ze­na podle zá­sa­dy „kdo dřív při­jde, ten dřív mele“.

Přihlaste se zde


Mohlo by vás zajímat: