Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mendix pro vývoj aplikací a přístup k podnikovým datům

Čtvrtek, 29 Říjen 2020 10:31

Tags: Data Hub | IoT | Mendix | MindSphere | Platforma | Podniková data | Siemens | Vývoj aplikací

Siemens Mendix-2044Spo­leč­nost Si­e­mens za­řa­di­la do svého port­fo­lia novou low-code plat­for­mu Men­dix, která usnadňuje vývoj apli­ka­cí a po­má­há zá­kaz­ní­kům na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi vy­ví­jet in­di­vi­du­a­li­zo­va­ná ře­še­ní pro pod­po­ru „data-dri­ven“ roz­ho­do­va­cích pro­ce­sů na zá­kla­dě ši­ro­ké­ho spek­tra pod­ni­ko­vých dat. Plat­for­ma Men­dix In­dustrial Edge umožňuje ope­rá­to­rům vý­ro­by vy­tvá­řet vlast­ní apli­ka­ce na low-code plat­for­mě Men­dix, která běží lo­kál­ně jako Edge Apps a shro­maž­ďu­je data. Ope­rá­to­ři mají téměř v re­ál­ném čase pří­stup k roz­lič­ným pře­hle­dům a sta­tis­ti­kám a vy­tvá­ře­jí op­ti­ma­li­zo­va­né pra­cov­ní pro­stře­dí kon­co­vým uži­va­te­lům.

Plat­for­ma Men­dix umožňuje ná­vr­há­řům pod­ni­ko­vých pro­ce­sů, in­že­ný­rům i pra­cov­ní­kům to­vár­ních pro­vo­zů snad­no vy­tvá­řet apli­ka­ce pro Si­e­mens In­dustrial Edge i bez spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­gra­má­tor­ských do­ved­nos­tí. Navíc v kom­bi­na­ci s prů­mys­lo­vým IoT ře­še­ním Mind­Sphe­re po­sky­to­va­ným Si­e­men­sem jako služ­ba a dal­ší­mi clou­do­vý­mi ře­še­ní­mi z port­fo­lia Xce­le­ra­tor, mohou zá­kaz­ní­ci rych­le ob­je­vit vý­ho­dy, které při­ná­ší plně in­te­gro­va­né kom­plex­ní prů­mys­lo­vé ře­še­ní v clou­du.
Růz­no­ro­dé, his­to­ric­ky vy­u­ží­va­né sys­témy, které ob­sa­hu­jí data v růz­ných for­má­tech a od­ka­zu­jí­cí se na slo­ži­té fy­zic­ké mo­de­ly, mohou zne­snadňovat pří­stup k správ­ným vý­rob­ním a in­že­nýr­ským datům. Si­e­mens proto před­sta­vil služ­bu Men­dix Data Hub k umož­ně­ní pří­stu­pu zá­kaz­ní­ků k datům, po­mo­ci v je­jich in­ter­pre­ta­ci, vy­u­ži­tí a sprá­vě a vy­u­ži­tí při vý­vo­ji soft­wa­ro­vých apli­ka­cí, ře­še­ních busi­ness in­tel­li­gen­ce a dal­ších apli­ka­cích za­lo­že­ných na da­tech.
Zpo­čát­ku bude služ­ba Men­dix Data Hub za­jiš­ťo­vat pro­po­je­ní s nej­běž­něj­ší­mi prů­mys­lo­vý­mi da­to­vý­mi zdro­ji, jako jsou Te­am­cen­ter a SAP, v bu­dou­cích ver­zích pak pro­po­je­ní k dal­ším roz­ší­ře­ným da­to­vým služ­bám, da­ta­bá­zím a prů­mys­lo­vým apli­ka­cím. Men­dix Data Hub lze také roz­ší­řit o Data-as-a-Ser­vi­ce eQube ře­še­ní, díky nové spo­lu­prá­ci mezi spo­leč­nost­mi Si­e­mens a eQ Tech­no­lo­gic. Toto ře­še­ní na­bí­zí více než 60 in­te­li­gent­ních ko­nek­to­rů po­sky­tu­jí­cích pod­po­ru prů­mys­lo­vých dat a in­te­grač­ních sys­té­mů.


Mohlo by vás zajímat: