Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Akcelerátor pro české startupy v PrusaLabu

Čtvrtek, 05 Listopad 2020 11:45

Tags: Akcelerátor | Josef Průša | Program | PrusaLab | Startupy

PrusaLabSmallJPG-8-2045Praž­ská hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a vý­vo­já­ře 3D tis­ká­ren Jo­se­fa Průši vy­hla­šu­je první kolo ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu pro startu­py, uměl­ce a ma­ke­ry. Ino­va­tiv­ním hard­wa­ro­vým pro­jek­tům na­bí­zí nejen tech­no­lo­gic­ké zá­ze­mí a men­to­ring, ale i uhra­ze­ní po­čá­teč­ních ná­kla­dů do výše 150 tisíc korun a jed­ná­ní o bu­dou­cí in­ves­ti­ci. Dílna Prusa­Lab v praž­ských Ho­le­šo­vi­cích po­skyt­ne své ka­pa­ci­ty pro­jek­tům ko­merč­ní­ho, umě­lec­ké­ho i vzdě­lá­va­cí­ho cha­rak­te­ru. Pod­mín­kou je ino­vač­ní po­ten­ci­ál a ale­spoň čás­teč­né zpří­stup­ně­ní pro­jek­tu for­mou open-sour­ce.

Účast­ní­ci zís­ka­jí pro­stor pro re­a­li­za­ci pro­duk­tu v pro­sto­rách dílny, kde mohou plně vy­u­žít 3D tisk, CNC ob­rá­bě­cí cen­t­ra nebo také prů­mys­lo­vý laser. Zá­jem­ci o za­řa­ze­ní do prv­ní­ho kola mohou podat při­hláš­ku do 30. lis­to­pa­du 2020 na webu www.​prusalab.​cz/​akcelerator.

Do pro­gra­mu lze při­hlá­sit již roz­pra­co­va­né pro­duk­ty, ale i pro­jek­ty ve fázi ná­pa­du. Re­a­li­zač­ní doba může do­sáh­nout až 6 mě­sí­ců, během kte­rých je Prusa­Lab při­pra­ven vý­sled­ný pro­dukt ve spo­lu­prá­ci s účast­ní­ky na­vrh­nout, vy­ro­bit pro­to­typ, otes­to­vat a ofi­ci­ál­ně vydat. Ak­ce­le­rá­tor na­bí­zí úhra­du po­čá­teč­ních ná­kla­dů na pro­to­typ až do výše 150 tisíc korun a mož­nost jed­ná­ní o bu­dou­cí in­ves­ti­ci, kde již část­ka není ome­ze­ná.
Jed­nou z hlav­ních před­nos­tí ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu je růz­no­ro­dý ko­lek­tiv od­bor­ní­ků na di­gi­tál­ní fab­ri­ka­ci, který bude na pro­duk­tech spo­lu­pra­co­vat. V týmu jsou zku­še­ní elek­tro vý­vo­já­ři, de­sig­né­ři, kon­struk­té­ři, pro­jek­to­ví ma­na­že­ři a sa­mo­zřej­mě i 3D mo­de­lá­ři a tis­ka­ři.


Mohlo by vás zajímat: