Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Patnácté setkání Meet the Makers

Čtvrtek, 06 Duben 2023 15:32

Tags: Dronetag | Meet the Makers | Posedla | PrusaLab | Trezor | Whoop-de-doo

MeetTheMakers15-2314Pro­to­ty­po­vá dílna Prusa­Lab, fun­gu­jí­cí pod zášti­tou vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search, po­řá­dá již pat­nác­té se­tká­ní Meet the Ma­kers, ten­to­krát s podti­tu­lem Z ga­rá­že do světa. Bez­plat­ná akce se koná 12. dubna od 18:00 v Prusa­La­bu v Praze, ka­pa­ci­ta je ome­ze­ná. Re­gis­tra­ci lze pro­vést na strán­kách prusa­lab.cz/pro­gram/mtm15.

Během ne­for­mál­ní­ho se­tká­ní se pro­střed­nic­tvím krát­kých před­ná­šek po­dě­lí o zku­še­nos­ti s vý­vo­jem a ve­de­ním úspěš­né­ho hard­ware pro­duk­tu čtyři hosté z roz­lič­ných prů­mys­lů.

Své pro­jek­ty před­sta­ví:

  • Anna Ma­re­šo­vá, za­kla­da­tel­ka znač­ky Whoop-de-doo, která se za­bý­vá de­signem a vý­vo­jem ero­tic­kých po­mů­cek;
  • Pavol "Stick" Rus­nák, spo­luza­kla­da­tel firmy Tre­zor, prů­kop­ník v ob­las­ti hard­wa­ro­vých pe­ně­že­nek na kryp­to­mě­ny;
  • Jiří Dužár, spo­luza­kla­da­tel cyk­lis­tic­ké znač­ky Po­sed­la, svě­to­vě prv­ní­ho pro­du­cen­ta 3D tiš­tě­ných cyk­lis­tic­kých sedel na míru;
  • Lukáš Brchl, za­kla­da­tel Dro­ne­tag, vý­rob­ce iden­ti­fi­kač­ních za­ří­ze­ní pro drony.

Zakladatele Meet the Makers-2314

Ino­va­tiv­ní pro­duk­ty těch­to hostů mají spo­leč­ný znak. Všech­ny za­čí­na­ly jako stu­dent­ské pro­jek­ty, ga­rá­žo­vé ná­pa­dy, nebo ví­ken­do­vé hobby. Nyní se mohou chlu­bit re­no­mo­va­ný­mi po­zi­ce­mi na trhu. Právě úspě­chy i ne­zda­ry, včet­ně uká­zek ze zá­ku­li­sí, budou před­mě­tem jed­not­li­vých před­ná­šek.

Meet the Ma­kers je se­tká­ní in­spi­ra­tiv­ních lidí, které spo­ju­je zá­li­ba v „ku­tě­ní” vlast­ních, hard­wa­ro­vých pro­jek­tů. Na po­my­sl­né po­di­um se staví ga­rá­žo­ví ex­pe­ri­men­tá­to­ři, za­čí­na­jí­cí pod­ni­ka­te­lé, zá­stup­ci smys­lu­pl­ných ne­zisko­vých pro­jek­tů, ale třeba i ostří­le­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kteří rádi sdí­le­jí své pří­běhy.

O Prusa­La­bu

Prusa­Lab je pro­to­ty­po­vá dílna fun­gu­jí­cí pod kří­d­ly Jo­se­fa Průši a firmy Prusa Re­search od roku 2018. Sou­stře­dí se na 3D tisk, pro­to­ty­po­vá­ní, vývoj a pod­po­ru ino­va­tiv­ních pro­jek­tů.


Mohlo by vás zajímat: