Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Firmám s drony pomáhá český Dronetag

Autor článku: Dronetag   
Středa, 05 Srpen 2020 09:24

Tags: Dronetag | Drony | Legislativa | Letový provoz

DT-3-2032V Ev­ro­pě je v pro­vo­zu více než pět mi­li­o­nů dronů, stále čas­tě­ji s nimi lé­ta­jí jak nad­šen­ci, tak i spe­ci­a­li­zo­va­né firmy. Houst­nou­cí pro­voz řeší nová le­gisla­ti­va Ev­rop­ské unie, jejíž první část začne pla­tit od ledna ná­sle­du­jí­cí­ho roku. Za­tím­co re­kre­ač­ních uži­va­te­lů se pří­liš ne­do­tkne, firmy se na změny již in­ten­ziv­ně chys­ta­jí. S tím jim po­má­há i český startup Dro­ne­tag, který vy­vi­nul IoT za­ří­ze­ní pro bez­peč­ný a efek­tiv­ní pro­voz dronů. Za­ří­ze­ní lze umís­tit na ja­ký­ko­li dron, který tak může ko­mu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi. Mo­bil­ní apli­ka­ce au­to­ma­tic­ky za­jis­tí na­hlá­še­ní letu úřa­dům. V sou­čas­nos­ti nejsou drony vy­ba­ve­ny pro vzá­jem­nou ko­or­di­na­ci ve vzduš­ném pro­sto­ru.

Může se tak snad­no stát, že za­sta­ví na­pří­klad pro­voz na le­tiš­ti. Za­ří­ze­ní Dro­ne­ta­gu za­jiš­ťu­je, že se ne­sra­zí mezi sebou, ale ne­bu­dou pře­ká­žet ani le­tec­ké do­pra­vě. Dro­ne­tag zá­ro­veň vy­tvo­řil apli­ka­ci, je­jímž cílem je po­mo­ci s do­dr­žo­vá­ním nové ev­rop­ské le­gisla­ti­vy, od re­gis­tra­ce dronu po plá­no­vá­ní letu. To se týká zejmé­na firem, které drony po­u­ží­va­jí na­pří­klad v mo­ni­to­ro­vá­ní ob­jek­tů či v prů­mys­lu.

Dro­ne­tag svým ná­pa­dem zá­sad­ně usnadňuje pro­voz dronů v sou­la­du s le­gisla­ti­vou – stačí malá kra­bič­ka, která se na něj při­pev­ní. Její hlav­ní funk­cí je, že vy­sí­lá iden­ti­fi­kač­ní a po­lo­ho­vé údaje. Plat­for­ma pro­po­ju­je uži­va­te­le, je­jich drony a ofi­ci­ál­ní služ­by pro ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu. Drony je tak možné sle­do­vat v re­ál­ném čase na le­tec­kých ma­pách spo­leč­ně i s le­ta­dly a dal­ší­mi účast­ní­ky le­to­vé­ho pro­vo­zu. Díky Dro­ne­ta­gu mohou pi­lo­ti vy­u­ží­vat svůj dron v rámci před­pi­sů, plá­no­vat lety v sou­čin­nos­ti s úřady a pře­de­jít po­ten­ci­ál­ním hroz­bám.
Iden­ti­fi­kač­ní za­ří­ze­ní se dá snad­no při­pev­nit na ja­ký­ko­liv dron. Kra­bič­ka ve­li­kos­ti té od sirek váží pou­hých 30 gramů a za­jiš­ťu­je vi­di­tel­nost dronu pro ostat­ní účast­ní­ky le­to­vé­ho pro­vo­zu až po dobu 8 hodin. Za­ří­ze­ní zís­ká­vá po­lo­hu dronu z dru­žic GPS, GLO­NASS, Ga­li­leo i EGNOS a tu, spo­leč­ně s iden­ti­fi­ka­cí dronu, ode­sí­lá v re­ál­ném čase do cen­t­rál­ní­ho sys­té­mu skrze mo­bil­ní síť, pří­pad­ně všem v okolí za po­mo­ci Blu­e­to­o­th. Za­ří­ze­ní je na­pá­je­né vlast­ní ba­te­rií, pří­pad­ně čerpá z ba­te­rie dronu.
Do bu­douc­na chce Dro­ne­tag vy­u­ží­vat so­fis­ti­ko­va­něj­ší při­jí­ma­če, které umož­ní větší přes­nost, a tudíž ote­vřou i nové mož­nos­ti vy­u­ži­tí dronů v ze­mě­děl­ství, u zá­chran­ných slo­žek či v lo­gis­ti­ce. Dro­ne­tag zá­ro­veň při­pra­vu­je i verzi za­ří­ze­ní, jež bude ur­če­na pro vý­rob­ce dronů, kteří ji in­te­gru­jí přímo ve vý­ro­bě.
Dro­ne­tag se za­mě­řu­je na pro­vo­zo­va­te­le dronů v ob­las­ti prů­mys­lo­vé­ho vy­u­ži­tí, jakým je na­pří­klad in­spek­ce elek­tric­ké­ho ve­de­ní, mo­ni­to­ring půdy či zá­chran­né ope­ra­ce. Dále mají v plánu na­bí­zet svůj hard­ware přímo vý­rob­cům jako OEM modul pro za­kom­po­no­vá­ní do vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Za ná­pa­dem stojí Lukáš Brchl a Ma­ri­án Hla­váč. Ti zhmot­ni­li svůj nápad na Space ap­pli­cati­on hac­katho­nu od ESA BIC Pra­gue a ná­sled­ně v roce 2019 za­lo­ži­li startup Dro­ne­tag, který dělá drony chytřej­ší a schop­né ko­mu­ni­ko­vat s pi­lo­ty v rámci le­to­vé­ho pro­vo­zu. Dro­ne­tag od svého vzni­ku oce­ni­lo ně­ko­lik sou­tě­ží a nyní se do­stal do top 10 pro­jek­tů ve Vo­da­fo­ne Nápad roku.

Po­vin­ná re­gis­tra­ce od ledna 2021

Ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR pro zjed­no­du­še­ní a snad­ný pří­stup k in­for­ma­cím spus­ti­lo kampaň Létej­te zod­po­věd­ně, která má se­zná­mit nejen pi­lo­ty dronů s před­pi­sy a zá­sa­da­mi bez­peč­né­ho lé­tá­ní. Podle no­vých pra­vi­del budou muset pi­lo­ti ab­sol­vo­vat on­li­ne kurz s tes­tem a re­gis­tro­vat se u úřadu pro ci­vil­ní le­tec­tví. Dále si budou muset až na vý­jim­ky za­jis­tit iden­ti­fi­ka­ci dronů během letu a sys­tém in­for­mu­jí­cí ope­rá­to­ra o za­ká­za­ných zónách pro lé­tá­ní. Po­vin­nos­ti se vy­hnou pouze ma­ji­te­lé ma­lých dronů, které ne­ma­jí ka­me­ru. Ev­rop­ská le­gisla­ti­va roz­dě­lu­je uži­va­te­le do ka­te­go­rií podle účelu, k ja­ké­mu drony vy­u­ží­va­jí. Sa­mot­né drony jsou pak roz­dě­le­ny do čtyř tříd podle tech­nic­kých pa­ra­me­t­rů.

Nová evropská legislativa ve zkratce

Vý­rob­ci či dis­tri­bu­to­ři dronů z tře­tích zemí budou nově muset ozna­čit pro­dá­va­né drony v EU iden­ti­fi­kač­ním štít­kem podle třídy (C0–C4), do které spadá. Do zá­klad­ní třídy C0 spa­da­jí drony s ma­xi­mál­ní vzle­to­vou hmot­nos­tí do 250 gramů a rych­los­tí do 19 m/s. Pro C1 až C3 pak bude po­vin­ná iden­ti­fi­ka­ce dronů během letu a sys­tém in­for­mu­jí­cí ope­rá­to­ra o za­ká­za­ných zónách pro lé­tá­ní (tzv. E-iden­ti­fi­ka­ce a ge­o­a­wer­ness).

Drony se dále dělí do tří ka­te­go­rií: ote­vře­ná (open), spe­ci­fic­ká (spe­ci­fied) a cer­ti­fi­ko­va­ná (cer­ti­fied). Do první jme­no­va­né spadá vět­ši­na re­kre­ač­ních uži­va­te­lů. Do spe­ci­fic­ké ka­te­go­rie spa­da­jí drony, které se ne­ve­jdou do ote­vře­né ka­te­go­rie, pře­de­vším ty ur­če­né ke ko­merč­ní­mu vy­u­ži­tí. Cer­ti­fi­ko­va­ná ka­te­go­rie se týká zejmé­na dronů, které se ne­ve­jdou ve­li­kos­tí či hmot­nos­tí do před­cho­zí ka­te­go­rie, pří­pad­ně slou­ží k pře­pra­vě ná­kla­du či osob. Cílem je sjed­no­tit pra­vi­dla pro celou Ev­rop­skou unii a zá­ro­veň do bu­douc­na roz­ší­řit mož­nos­ti vy­u­ži­tí dronů v růz­ných od­vět­vích.


Mohlo by vás zajímat: