Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dronald poradí s registrací a pravidly pro létání dronů

Autor článku: Dronetag   
Pondělí, 04 Leden 2021 16:26

Tags: Dronald | Dronetag | Drony | Legislativa | Registrace | ŘLP ČR

dronald-letejtezodpovedne-2101Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, který po­mů­že uži­va­te­lům po­u­ží­vat svůj dron v sou­la­du s le­gisla­ti­vou Ev­rop­ské unie. Jaké z toho vy­plý­va­jí po­vin­nos­ti, zjis­tí uži­va­tel během pár minut, a to v ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kro­cích. Stačí uvést, co má za dron, pří­pad­ně znát jeho pa­ra­me­t­ry. Dro­nald pak na je­jich zá­kla­dě řekne, co pro­vo­zo­va­te­le čeká, zda je nutná re­gis­tra­ce dronu či ab­sol­vo­vá­ní on-line testu. Kom­plet­ní a ově­ře­né in­for­ma­ce mohou rov­něž najít na webu le­tej­te­zod­po­ved­ne.cz.

Pro drony, které nesplňují nově schvá­le­né tech­nic­ké po­ža­dav­ky, vy­vi­nul startup Dro­ne­tag rov­něž IoT za­ří­ze­ní pro je­jich bez­peč­ný a efek­tiv­ní pro­voz.
Nová le­gisla­ti­va sjed­no­cu­je pra­vi­dla pro všech­ny bez ohle­du na účel letu. Měla by být jasná všem pi­lo­tům dronů, kteří do vzduš­né­ho pro­sto­ru vstou­pí. Ne­bu­de tak do­chá­zet k po­chyb­nos­tem, jak se létat smí či nesmí. Ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR se roz­hod­lo pod­po­řit vývoj Dro­nal­da, aby se pra­vi­dla ještě více při­blí­ži­la lidem, a to zejmé­na re­kre­ač­ním uži­va­te­lům. Apli­ka­ce má od­bor­nou ga­ran­ci ŘLP ČR a ne­bu­de tak do­chá­zet k po­chyb­nos­tem, jak se létat smí či nesmí.

Jak to fun­gu­je?

Uži­va­tel jed­no­du­še zadá do apli­ka­ce zá­klad­ní údaje o dronu a plá­no­va­ném letu, a Dro­nald mu v oka­mži­ku po­skyt­ne dů­le­ži­té in­for­ma­ce o pra­vi­dlech, která by měl do­dr­žo­vat. Za apli­ka­cí stojí Dro­ne­tag a tým od­bor­ní­ků z ob­las­ti le­tec­ké le­gisla­ti­vy, in­for­ma­ce od něj jsou proto ově­ře­né a ga­ran­to­va­né. Dro­nald umí od­po­vě­dět na vět­ši­nu zá­klad­ních do­ta­zů jako na­pří­klad:

 • Kde a jak mohu se svým dro­nem létat?
 • Po­tře­bu­ji pro lé­tá­ní zvlášt­ní po­vo­le­ní?
 • Musím svůj dron ozna­čit re­gis­trač­ní znač­kou?
 • Jak zís­kat po­vo­le­ní k letu mimo vi­zu­ál­ní dosah?

Nová le­gisla­ti­va re­a­gu­je na houst­nou­cí pro­voz ve vzduš­ném pro­sto­ru, do něhož stále čas­tě­ji za­sa­hu­jí i re­kre­ač­ní uži­va­te­lé. Apli­ka­ce je proto na­vr­že­na tak, aby po­moh­la jak jim, tak i pro­fe­si­o­ná­lům rych­le se zo­ri­en­to­vat v tom, co je k je­jich letu třeba za­ří­dit. Drony totiž nejsou v sou­čas­nos­ti vy­ba­ve­ny pro vzá­jem­nou ko­or­di­na­ci ve vzduš­ném pro­sto­ru, což se od no­vé­ho roku změní. Dro­ne­tag se proto snaží po­mo­ci oběma sku­pi­nám a pře­de­jít tak ne­do­ro­zu­mě­ní i in­ci­den­tům, jako je na­pří­klad za­sta­ve­ní pro­vo­zu na le­tiš­ti.

Kra­bič­ka a mo­bil­ní apli­ka­ce pro bez­peč­ný pro­voz dronů

Dro­ne­tag vy­vi­nul své IoT za­ří­ze­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní pi­lo­ty, kte­rým chce umož­nit létat se sou­čas­ný­mi drony, jež nejsou do­sta­teč­ně tech­nic­ky vy­ba­ve­ny. Jedná se o malou kra­bič­ku, která se na dron při­pev­ní prů­mys­lo­vým su­chým zipem. Ve­li­kos­tí od­po­ví­dá zhru­ba kra­bič­ce od sirek a váží pou­hých 30 gramů. Za­jiš­ťu­je vi­di­tel­nost dronu pro ostat­ní účast­ní­ky le­to­vé­ho pro­vo­zu až po dobu 8 hodin. Za­ří­ze­ní zís­ká­vá po­lo­hu dronu z dru­žic. Tu, spo­leč­ně s iden­ti­fi­ka­cí dronu, ode­sí­lá v re­ál­ném čase do cen­t­rál­ní­ho sys­té­mu skrze mo­bil­ní síť, pří­pad­ně všem v okolí za po­mo­ci Blu­e­to­o­th. Za­ří­ze­ní je na­pá­je­né vlast­ní ba­te­rií, pří­pad­ně může být na­po­je­no na ba­te­rii dronu.


Mohlo by vás zajímat: