Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Druhý ročník PrusaLab Hardware Akcelerátoru

Sobota, 06 Srpen 2022 00:17

Tags: Chytré známky | Hardwarové projekty | Interaktivní značení | PrusaLab | Skládací inlajny

flocklockPrototypZnamka-2231Pro­to­ty­po­vá dílna 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši od­star­to­va­la druhý roč­ník ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu za­mě­ře­né­ho na vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Ze 75 při­hlá­še­ných vy­bra­la od­bor­ná po­ro­ta tři mladé firmy, které zís­ka­ly fi­nanč­ní pod­po­ru v hod­no­tě sta­ti­sí­ců korun a od květ­na 2022 úzce spo­lu­pra­cu­jí s tech­no­lo­gic­ký­mi ex­per­ty na roz­vo­ji je­jich ře­še­ní. Ne­ob­vyk­lé za­mě­ře­ní pro­gra­mu na fy­zic­ké pro­duk­ty se opět pro­ká­za­lo vel­kým lá­ka­dlem pro ino­vu­jí­cí firmy.

Úspěch pi­lot­ní­ho roč­ní­ku, který vy­ús­til v pat­nác­ti­mi­li­o­no­vou in­ves­ti­ci ze stra­ny Prusa Re­search, po­tvr­dil ka­pa­ci­tu ak­ce­le­rá­to­ru po­su­nout nápad z ná­kre­su až do fáze funkč­ní­ho pro­to­ty­pu. Le­toš­ní výzva navíc kladla důraz na udr­ži­tel­nost a každý z vy­bra­ných pro­jek­tů to ve svém ře­še­ní pro­mí­tá.

Re­vo­lu­ci v chovu pas­tev­ní­ho skotu si díky chyt­rým znám­kám sli­bu­je stu­dent­ský startup Floc­kLock. Podle spo­luza­kla­da­te­le Da­nie­la Rych­lé­ho by ře­še­ní mělo sle­do­vat po­lo­hu, ak­ti­vi­tu a zdra­vot­ní stav zví­řat, a upo­zorňovat cho­va­te­le na pří­pad­ná ri­zi­ka jako krá­dež, sní­že­nou ak­ti­vi­tu nebo za­běh­nu­tí. Sou­čás­tí pro­duk­tu pak bude i mo­bil­ní apli­ka­ce pro vzdá­le­nou kon­t­ro­lu chovu. Kon­cept byl na­ostro ově­řen už v rámci ba­ka­lář­ské práce. Cílem pro ak­ce­le­rač­ní pro­gram je proto vývoj pro­to­ty­pu vhod­né­ho k hro­mad­né­mu tes­to­vá­ní na ně­ko­li­ka stá­dech.

flocklockZnamkaAplikace-2231

Za­mě­ře­ním na mi­k­ro­mo­bi­li­tu oslo­vi­ly po­ro­tu ko­leč­ko­vé brus­le Last Miles. Ty se na­vlé­ka­jí přímo na botu a slo­že­né se ve­jdou do běž­né­ho ba­to­hu. Mohou tak slou­žit jako al­ter­na­ti­va pro rych­lou pře­pra­vu po městě či při ces­to­vá­ní. Zájem o ta­ko­vé ře­še­ní si au­to­ři už při­tom ově­ři­li. Pro­jekt totiž při úspěš­né crowd­fun­din­go­vé kam­pa­ni vy­bral téměř dvoj­ná­so­bek pů­vod­ní­ho cíle. Zá­mě­rem po­by­tu v ak­ce­le­rá­to­ru je nyní do­kon­če­ní vý­vo­je fi­nál­ní­ho pro­duk­tu a vý­ro­ba 100 kusů, které budou do­ru­če­ny prv­ním zá­kaz­ní­kům.

lastmilesBrusle-2231

Tro­ji­ci vý­her­ců uza­ví­rá pro­jekt Go­bo­li­ne s je­jich novým tech­no­lo­gic­kým ře­še­ním svě­tel­né pro­jek­ce. Ino­va­ce spo­čí­vá v pře­ve­de­ní stan­dard­ní­ho kru­ho­vé­ho sví­ce­ní pro­jek­to­rů na li­ni­o­vé. To může při­nést ve­li­ké ener­ge­tic­ké a fi­nanč­ní úspo­ry zejmé­na ve prů­mys­lo­vých pro­sto­rách, které vy­u­ží­va­jí svě­tel­nou pro­jek­ci k pod­la­ho­vé­mu zna­če­ní. Celý sys­tém je navíc pro­po­je­ný. Na­pří­klad ři­di­či vy­so­kozdviž­né­ho vo­zí­ku do­ká­že pod­la­ho­vé zna­če­ní in­ter­ak­tiv­ně uka­zo­vat, kam od­vést ná­klad. Go­bo­li­ne se v Prusa­La­bu za­mě­ří na vývoj funkč­ní­ho pro­to­ty­pu.

 gobolinePrototypOptickeLavice--2231

 


Mohlo by vás zajímat: