Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Oznámení vítězů soutěže Car Render Challenge 2020

Pondělí, 28 Prosinec 2020 11:09

Tags: Car Render Challenge 2020 | Hum3D | Soutěž | Vítězové

Beauty and the Beast-2053Hum3D, or­ga­ni­zá­tor sou­tě­že Car Ren­der Challen­ge 2020, o které jsme in­for­mo­va­li 18. září 2020, vy­hlá­sil její ví­tě­ze. Účast­ní­ci měli vy­tvo­řit 3D model au­to­mo­bi­lu, při­dat 3D pro­stře­dí a poté vy­tvo­řit krás­né 3D vy­kres­le­ní. Po­ro­ta vě­no­va­la po­zor­nost myš­len­ce, kva­li­tě vý­ko­nu, času a úsilí vy­na­lo­že­né­mu na mo­de­lo­vá­ní a cel­ko­vé­mu dojmu vy­tvo­ře­né­ho prací. Všem účast­ní­kům patří vděk za je­jich práce a ho­di­ny mo­de­lo­vá­ní, or­ga­ni­zá­to­rům bylo vel­kým po­tě­še­ním sle­do­vat tvůr­čí pro­ces. Byla to fan­tas­tic­ká sou­těž!

Na prv­ním místě se umís­ti­la práce Chris­ti­a­na Ewer­ta Be­au­ty and the Beast (Krás­ka a zvíře), kte­rou autor vy­tvo­řil s po­mo­cí 3ds Max, V-ray a Pho­to­sho­pu. Chris­ti­an také ob­dr­žel zvlášt­ní cenu od týmu Chaos za „Nej­lep­ší vy­kres­le­ní, které bylo pro­ve­de­no po­mo­cí V-ray“.
Druhé místo ob­sa­dil Phil Der­bys­hire s prací The Mini Dream, kte­rou vy­tvo­řil po­mo­cí ná­stro­jů 3ds Max, Red­shift, Qui­xel Me­gas­cans, Fo­rest Pack Pro, ZBrush, Sub­stan­ce Pa­in­ter, Af­fi­ni­ty Photo a Af­fi­ni­ty De­signer.
Na tře­tím místě kon­čil Ia­so­nas Rap­to­pou­los se Skry­tým po­kla­dem (A hi­d­den tre­a­su­re), který po­u­žil soft­wa­ry 3ds max, Sub­stan­ce pa­in­ter, Mar­ve­lous de­signer, Adobe Pho­to­shop a After Ef­fects.
Pře­hled všech cen, vy­já­d­ře­ní po­rot­ců a krát­ké roz­ho­vo­ry s ví­tě­zi na­jde­te na hum3d.com. Třeba vás in­spi­ru­jí k účas­ti na této sou­tě­ži v roce 2021.

infographic-car-render-challenge-2020


Mohlo by vás zajímat: