Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Znáte rozšiřující moduly Extensions pro Fusion 360?

Středa, 24 Březen 2021 15:51

Fusion360 Adeon-2113Fusi­on 360 na­bí­zí celou řadu roz­ši­řu­jí­cích mo­du­lů (též ozna­čo­va­ných jako ex­tensi­ons), které do­ká­žou ze zá­klad­ní apli­ka­ce udě­lat ještě více pro­fe­si­o­nál­něj­ší ná­stroj pro vý­ro­bu a si­mu­la­ci. Zjis­tě­te, jaké všech­ny roz­ší­ře­ní mů­že­te pro svůj Fusi­on 360 po­ří­dit. Celý pře­hled­ný se­znam včet­ně ná­zor­ných video uká­zek při­pra­vi­la spo­leč­nost Adeon, do­da­va­tel CAD ře­še­ní, před­ní český im­ple­men­tá­tor BIM stan­dar­di­za­ce a Au­to­de­sk Gold Part­ner.

Všech­ny mo­du­ly mů­že­te najít na esho­pu CAD li­cen­cí, anebo ob­jed­nat přímo u ob­chod­ní­ků Ade­o­nu.
Další informace na www.adeon.cz/fusion360-rozsireni.

Fusion tlacitka1Fusion tlacitka2