Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce společností Siemens a Google Cloud

Úterý, 20 Duben 2021 23:24

Tags: AI/ML | Automatizace | Google Cloud | Optimalizace | Průmyslová výroba | Siemens | Spolupráce

Siemens Google-2117Spo­leč­nos­ti Go­o­gle Cloud a Si­e­mens ozná­mi­ly 20. dubna 2021 za­čá­tek spo­lu­prá­ce za­mě­ře­né na op­ti­ma­li­za­ci to­vár­ních pro­ce­sů a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty vý­rob­ních pro­vo­zů. Si­e­mens jako před­ní po­sky­to­va­tel ino­va­cí, tech­no­lo­gií a soft­wa­ru pro prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci za­čle­ní tech­no­lo­gie Go­o­gle Cloud v ob­las­ti clou­du, umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení (AI/ML) do svých au­to­ma­ti­zač­ních ře­še­ní na pod­po­ru bu­dou­cích ino­va­cí v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě.

Dneš­ní prů­mys­lo­vé pro­ce­sy vy­u­ží­va­jí velké množ­ství dat, ovšem řada vý­rob­ců stále po­u­ží­vá k je­jich ana­lý­ze stá­va­jí­cí soft­ware a mnoho růz­ných sys­té­mů, což je ná­roč­né jak na zdro­je, tak na pro­vá­dě­ní častých ak­tu­a­li­za­cí pro za­jiš­tě­ní přes­nos­ti. Navíc spous­ta firem vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci v pro­vo­zu pouze v oje­di­ně­lých „os­t­rův­cích“ a jen s ob­tí­že­mi za­vá­dě­jí AI ře­še­ní ve vět­ším mě­řít­ku a na úrov­ni vý­ro­by glo­bál­ně.
Si­e­mens již více než 170 let bu­du­je svou čin­nost na zá­kla­dě prů­kop­nic­kých ře­še­ní, která po­sou­va­jí vý­rob­ní prů­my­sl kupře­du. Kom­bi­na­ce clou­do­vé a AI/ML na­bíd­ky Go­o­gle Cloud a port­fo­lia Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce umož­ní vý­rob­cům zko­or­di­no­vat data z vý­ro­by, vy­u­žít je v clou­do­vých AI/ML mo­de­lech a za­vést po­třeb­né al­go­ritmy na okra­ji sítě. Díky tomu budou moci pro­vá­dět na­pří­klad vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu pro­duk­tů nebo před­po­ví­dat opo­tře­be­ní stro­jů v mon­táž­ní lince.
Za­vá­dě­ní umělé in­te­li­gen­ce ve vý­rob­ních pro­vo­zech a její za­čle­ně­ní do au­to­ma­ti­za­ce a sítě je kom­plex­ní zá­le­ži­tost, která vy­ža­du­je vy­so­ce spe­ci­a­li­zo­va­né zna­los­ti a ino­va­tiv­ní ře­še­ní, jako je na­pří­klad Si­e­mens In­dustrial Edge. Hlav­ním cílem spo­lu­prá­ce je tedy ma­xi­mál­ně usnad­nit vy­u­ží­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce ve spo­je­ní s port­fo­li­em In­dustrial Edge a jeho ří­ze­ní ve vel­kém mě­řít­ku. Pra­cov­ní­ci ve vý­ro­bě tak zís­ka­jí po­třeb­nou pod­po­ru v rámci au­to­ma­ti­za­ce ru­tin­ních čin­nos­tí a zvy­šo­vá­ní cel­ko­vé kva­li­ty.
Více o umělé inteligenci v průmyslu najdete na new.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: