Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon a Authentise dodají otevřené řešení typu end-to-end pro aditivní výrobu

Úterý, 27 Duben 2021 23:29

Tags: Aditivní výroba | Authentise | Digitalizace | Hexagon MI | Industrializace | Partnerství

Hexagon-Authentise-Partnership-2118Di­vi­ze He­xa­go­nu Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce a spo­leč­nost Au­then­ti­se se spo­ji­ly, aby roz­ší­ři­ly re­gu­lač­ní cyk­lus adi­tiv­ní vý­ro­by (Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring – AM) z úrov­ně stro­je na pro­po­je­ní end-to-end hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce od ná­vr­hu, vý­rob­ních ope­ra­cí a za­jiš­tě­ní kva­li­ty tak, aby byla adi­tiv­ní vý­ro­ba před­ví­da­tel­něj­ší, opa­ko­va­tel­něj­ší a sle­do­va­tel­ná.

Klí­čem k au­to­ma­ti­za­ci vy­lep­še­ní sé­ri­o­vé vý­ro­by a umož­ně­ní vy­lep­še­ní ná­vr­hu jsou data vý­rob­ních ope­ra­cí na dílně, tech­nic­ká data z fáze ná­vr­hu, údaje o vlast­nos­tech ma­te­ri­á­lů a kva­li­tě z pro­ce­sů ově­řo­vá­ní a kon­t­ro­ly. Tech­nic­ké pro­blémy spo­jo­vá­ní těch­to sil a po­u­ži­tí těch­to dat však po­tla­či­ly schop­nost dů­sled­ně apli­ko­vat AM na nové ná­vrhy. Nová ře­še­ní do­dá­va­ná pro­střed­nic­tvím part­ner­ství budou po­u­ží­vat me­to­dy sta­tis­tic­ké­ho ří­ze­ní pro­ce­sů (Sta­tis­ti­cal Pro­cess Con­t­rol – SPC) s me­to­da­mi stro­jo­vé­ho učení (Ma­chi­ne Lear­ning – ML) a umělé in­te­li­gen­ce (Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gen­ce – AI) ke zmír­ně­ní pro­blé­mů s plýtvá­ním a kva­li­tou během fáze ná­vr­hu a ke zlep­še­ní opa­ko­va­tel­nos­ti adi­tiv­ních vý­rob­ních pro­ce­sů v dané lo­ka­li­tě nebo mezi glo­bál­ní­mi umís­tě­ní­mi.
Pro­střed­nic­tvím part­ner­ství vy­tvo­ří He­xa­gon a Au­then­ti­se ře­še­ní pro in­dustri­a­li­za­ci AM tech­no­lo­gie di­gi­ta­li­za­cí kaž­dé­ho kroku pra­cov­ní­ho po­stu­pu od ná­vr­hu dílu přes vý­ro­bu až po fi­nál­ní pro­dukt a za­jiš­tě­ní kva­li­ty s vy­u­ži­tím je­jich uni­kát­ní­ho množ­ství tech­no­lo­gic­kých schop­nos­tí k pro­po­je­ní di­gi­tál­ní­ho vlák­na dílu a sle­do­vá­ní jeho pů­vo­du. To je možné díky spo­leč­né­mu zá­vaz­ku k ote­vře­ným ar­chi­tek­tu­rám, které in­te­gru­jí data a au­to­ma­ti­zu­jí pra­cov­ní po­stu­py mezi nej­lep­ší­mi apli­ka­ce­mi He­xa­go­nu pro AM a vý­rob­ci za­ří­ze­ní a soft­wa­ru tře­tích stran, které se roz­hod­ly po­u­žít.
Chce­te-li se do­zvě­dět o part­ner­ství více, na­vštiv­te www.​authentise.​com/​hexagon nebo se zú­čast­ně­te pre­zen­ta­cí He­xa­go­nu a Au­then­ti­se na kon­fe­ren­ci AMUG (www.​amug.​com), 2.– 4. květ­na 2021.


Mohlo by vás zajímat: