Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dsimo otevírá MultiLab pro makery a kutily

Pondělí, 28 Červen 2021 23:01

Tags: 3D pero | 3Dsimo | Da­vi­d Paš­ke­vi­č | MultiLab | StartUp

3Dsimo MultiLab 5-2127Český tech­no­lo­gic­ký startup 3D­si­mo je ve fázi re­kord­ní­ho prů­běž­né­ho růstu. Na pře­lo­mu roku před­sta­vil dvě nové pro­duk­to­vé řady a zá­ro­veň vy­ros­tl o 100 % opro­ti roku pře­de­šlé­mu. Tržby v roce 2020 tak do­sáh­ly 20 mi­li­o­nů Kč a pro­de­je pro­duk­tů, které pu­to­va­ly k zá­kaz­ní­kům z 85 zemí, stouply o 80 %. Letos chce firma ata­ko­vat obrat 30 mi­li­o­nů Kč.

V rámci dal­ší­ho roz­vo­je nyní 3D­si­mo ote­vře­lo novou uni­kát­ní dílnu s plo­chou bez­má­la 1000 m² v praž­ské Libni. Mul­ti­Lab by měl slou­žit nejen jako vý­rob­ní pro­stor, ale také jako ko­mu­nit­ní a kre­a­tiv­ní dílna pro ši­ro­kou ve­řej­nost.
Mul­ti­Lab vzni­kl v místě bý­va­lých pra­ží­ren v praž­ské Libni v pro­sto­rech staré vý­rob­ní haly. Ori­gi­nál­ní pro­stor tak v sobě spo­ju­je ge­nius loci opuš­tě­né to­vár­ny s mo­der­ní pře­stav­bou na klíč podle přes­ných tech­no­lo­gic­kých po­ža­dav­ků spo­leč­nos­ti. Díky vel­ko­ry­sé dis­po­zi­ci je zde možné vý­ro­bu podle po­třeb až zčtyř­ná­so­bit, a to bez zá­sad­ních sta­veb­ních úprav nebo změn. Dvou­a­půl­mi­li­o­no­vou in­ves­ti­ci do no­vých pro­stor umož­ni­ly re­kord­ní pro­de­je a hos­po­dář­ské vý­sled­ky spo­leč­nos­ti za rok 2020, kdy 3D­si­mo ce­lo­svě­to­vě pro­da­lo přes 27 000 kusů svých pro­duk­tů.

Kon­cept Mul­ti­la­bu efek­tiv­ně spo­ju­je au­to­ma­ti­zo­va­nou a ruční vý­ro­bu. Dílna ob­sa­hu­je au­to­ma­ti­zo­va­né vý­rob­ní stro­je včet­ně prů­mys­lo­vé CNC frézy, blis­tro­va­cí po­lo­au­to­ma­tic­ký stroj, ře­za­cí CO2 a gra­ví­ro­va­cí la­se­ry nebo 30tu­no­vý lis. Do no­vé­ho Mul­ti­La­bu ale patří i pro­sto­ry pro pre­ciz­ní ruční práci, kde 26 za­měst­nan­ců pro­gra­mu­je 3D pera a kom­ple­tu­je veš­ke­ré pro­duk­ty. Sou­čás­tí dílny je také sklad s ho­to­vý­mi pro­duk­ty k dis­tri­buci. Ko­mu­nit­ní myš­len­ku re­pre­zen­tu­je mul­ti­funkč­ní stu­dio ur­če­né k na­tá­če­ní uni­kát­ní­ho ob­sa­hu pro You­Tu­be ka­ná­ly spo­leč­nos­ti. Na těch jsou před­sta­vo­vá­ny nejen nové pro­duk­ty, ale také různé DIY pro­jek­ty a ná­vo­dy, které se těší velké ob­li­bě hlav­ně u ko­mu­ni­ty ma­ji­te­lů 3D per a mul­ti­too­lů. V bu­douc­nu by díky svému po­je­tí dílna měla slou­žit také jako kre­a­tiv­ní a se­tká­va­cí pro­stor pro tvůr­ce, stu­den­ty i ši­ro­kou ve­řej­nost, na níž 3D­si­mo svými vý­rob­ky cílí.
Letos cílí 3D­si­mo na obrat 25 až 30 mi­li­o­nů Kč, jehož chce do­sáh­nout zvý­še­ním pro­dejů v Ně­mec­ku, které patří spolu s USA a Ka­nadou mezi nej­vět­ší ex­port­ní trhy. Ve střed­ně­do­bé bu­douc­nos­ti chys­tá uve­de­ní no­vých pro­duk­tů, které jsou v sou­čas­nos­ti ve vý­vo­ji, a pro le­toš­ní rok chys­tá hlav­ně nová roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cích pro­duk­tů zna­ček Bo­f­fin Mag­ne­tics a Noyce Joyce. Veš­ke­ré pro­duk­ty a je­jich roz­ší­ře­ní jsou dílem in­ter­ní­ho týmu a spo­leč­nost se je snaží ne­u­stá­le roz­ví­jet a po­sou­vat dál.

3D­si­mo vznik­lo po úspěš­né crowd­fun­din­go­vé kam­pa­ni jako tech­no­lo­gic­ký startup po­sta­ve­ný na ná­pa­du Da­vi­da Paš­ke­vi­če, který ještě jako stu­dent ČVUT zkon­stru­o­val druhý pro­to­typ 3D pera na světě. Ná­sle­do­val vše­stran­ný mul­ti­tool Mul­ti­pro, který je díky svým vy­mě­ni­tel­ným ná­stav­cům pa­ten­to­va­ným svě­to­vým uni­ká­tem, a dále jeho open­sour­co­vá verze Kit 2. Ve druhé po­lo­vi­ně pro­sin­ce loňského roku za­há­ji­lo 3D­si­mo pro­dej elek­tro­nic­ké sta­veb­ni­ce Bo­f­fin Mag­ne­tics, která umožňuje se­sta­ve­ní více než 200 in­ter­ak­tiv­ních pro­jek­tů, a v lednu le­toš­ní­ho roku se do pro­de­je do­sta­ly sta­veb­ni­co­vé pro­jek­ty Noyce Joyce, které se po se­sta­ve­ní pro­mě­ní ve zcela funkč­ní prvek.


Mohlo by vás zajímat: