Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Český startup 3Dsimo představuje „dílnu do dlaně“

Čtvrtek, 29 Říjen 2020 12:20

Tags: 3D Kreslení | 3Dsimo | Dílna do dlaně | Gravírování | MultiPro | Nástroje | Pájení | Řezání | StartUp | Vrtání

3Dsimo MultiPro krabice-2044Me­zi­ná­rod­ně úspěš­ný český tech­no­lo­gic­ký startup 3D­si­mo před­sta­vu­je ví­ce­ú­če­lo­vý ná­stroj 3D­si­mo Mul­ti­Pro v kom­plet­ní pro­duk­to­vé řadě. Ta za­hr­nu­je sedm uni­kát­ních ná­stav­ců, které roz­ši­řu­jí mož­nos­ti vy­u­ži­tí již etablo­va­né­ho mul­ti­too­lu, a na­bí­zí tak kom­pakt­ní dílnu, která se po­ho­dl­ně vejde do dlaně. V době uza­vře­ných hobby­mar­ke­tů i dlou­hých ve­če­rů strá­ve­ných v ro­din­ném kruhu do­ká­že tento ná­stroj pro­vést nutné opra­vy, dát pro­stor kre­a­ti­vi­tě a navíc za­ba­ví i po­tom­ky. Dnes již me­zi­ná­rod­ně úspěš­ná firma 3D­si­mo se zro­di­la v po­ko­ji pa­ne­lo­vé­ho bytu, ve kte­rém David Paš­ke­vič, v té době stu­dent ČVUT, vy­vi­nul te­pr­ve druhý pů­vod­ní pro­to­typ 3D pera na světě.

V roce 2014 za­lo­žil startup, který po­stup­ně uspěl v ně­ko­li­ka crowd­fun­din­go­vých kam­pa­ních a dnes pů­so­bí na více než 150 ev­rop­ských tr­zích s roč­ním ob­ra­tem kolem 25 mi­li­o­nů korun. Od dob svých za­čát­ků se však vize spo­leč­nos­ti a její pro­duk­ty po­su­nu­ly da­le­ko za ho­ri­zont tak­zva­ných 3D per. 3D­si­mo dnes de­fi­nu­je pře­de­vším mul­ti­funkč­ní vy­u­ži­tí pro­duk­tů a místo 3D pera před­sta­vu­je ele­gant­ně kom­pakt­ní mul­ti­ná­stroj, jehož funk­ce da­le­ce pře­sa­hu­jí mož­nost pro­sto­ro­vé­ho kres­le­ní.

3Dsimo Multipro 3Dpero-2044

Sada 3D­si­mo Mul­ti­Pro 4in1 ve své zá­klad­ní vý­ba­vě ob­sa­hu­je mul­ti­ná­stroj vá­ží­cí pou­hých 70 gramů s LCD dis­ple­jem pro jed­no­duš­ší ovlá­dá­ní a čtyř­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi ná­stav­ci: perem pro 3D kres­le­ní, pil­kou, páj­kou a ná­stav­cem pro vy­pa­lo­vá­ní do dřeva či kůže. Pro ma­xi­mál­ní vy­u­ži­tí ná­stro­je je možno jej po­vý­šit na Mul­ti­Pro 7in1, a to při­kou­pe­ním dal­ších ná­stav­ců – pří­mo­ča­ré pily, šrou­bo­vá­ku a vr­tá­ku. K dis­po­zi­ci je navíc apli­ka­ce, která ma­ji­te­li do­vo­lí Mul­ti­Pro i v bu­douc­nu ak­tu­a­li­zo­vat jed­no­du­chým up­da­tem fir­m­wa­ru a po­u­ží­vat nové ná­stav­ce, které firma vy­ví­jí. S tro­chou nad­sáz­ky se tak jedná o ná­stroj, který nikdy ne­ze­stár­ne.

3Dsimo Multipro komplet-2044

Kon­krét­ně tedy lze Mul­ti­Pro vy­u­žít na­pří­klad k drob­ným opra­vám ná­byt­ku, brou­še­ní po­vrchů, vy­la­dě­ní ka­ro­se­rie aut, opra­vě jízd­ní­ho kola nebo se­sta­ve­ní elek­tro­nic­kých kom­po­nen­tů. Mul­ti­Pro si s do­spě­lý­mi užijí i je­jich ra­to­les­ti – mohou na­pří­klad pro­sto­ro­vě na­kres­lit svou ob­lí­be­nou fil­mo­vou po­sta­vu, vy­ře­zat halloween­skou dýni nebo vy­ro­bit model le­ta­dla. V ne­po­sled­ní řadě mul­ti­ná­stroj vy­u­ží­va­jí také uměl­ci a de­sig­né­ři. Lze s ním totiž vy­tvá­řet sub­til­ní plas­ti­ky, na­vr­ho­vat ori­gi­nál­ní ob­le­če­ní či doplňky, vy­pa­lo­vat do kůže nebo gra­ví­ro­vat do skla. Mul­ti­Pro na­lez­ne uplat­ně­ní v ruce kaž­dé­ho člo­vě­ka, ať už prak­tic­ky, tech­nic­ky či kre­a­tiv­ně za­mě­ře­né­ho.

3Dsimo Multipro pajeni--2044

Všech­ny pro­duk­ty 3D­si­mo jsou kom­plet­ně vy­ví­je­ny i pro­du­ko­vá­ny v libeňské dílně, kde spo­leč­nost sídlí, a jedná se tak o ryze český vý­ro­bek. Firma na místě pro­du­ku­je všech­ny kom­po­nen­ty včet­ně obalů, ve kte­rých se mul­ti­tool do­sta­ne až ke kon­co­vé­mu zá­kaz­ní­ko­vi. Kom­plet­ní sada 3D­si­mo Mul­ti­Pro je od to­ho­to pod­zi­mu k do­stá­ní ve vět­ši­ně před­ních čes­kých in­ter­ne­to­vých ob­cho­dů.
V růz­ných kon­fi­gu­ra­cích ji lze ob­jed­nat také přímo u vý­rob­ce na eshop.3dsimo.com.


Mohlo by vás zajímat: