Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE představuje ZEISS METROTOM 1

Sobota, 17 Červenec 2021 22:53

Tags: CT technologie | GOM CT | MCAE Systems | METROTOM 1 | ZEISS

zeiss metrotom1-2129Chce­te se po­dí­vat dovnitř svých dílů? Zdá se vám vý­po­čet­ní to­mo­gra­fie pří­liš slo­ži­tá? Nebo ná­klad­ná? Práce s Zeiss Me­t­ro­to­mem 1 je snad­ná. Jed­no­du­ché na­sta­ve­ní CT vede k velmi snad­né­mu ovlá­dá­ní s mi­ni­mál­ním zá­sa­hem ob­slu­hy, což eli­mi­nu­je pří­pad­né chyby.S nej­no­věj­ším pří­růst­kem do ro­di­ny Zeiss je CT tech­no­lo­gie jed­no­duš­ší než kdy dřív. Zeiss Me­t­ro­tom 1 je ur­če­ný pro mě­ře­ní a vy­hod­no­ce­ní kom­plet­ních dílů z plas­tu nebo leh­kých kovů.

Zeiss Me­t­ro­nom 1 po­sky­tu­je nej­lep­ší výkon ve své třídě. V kom­bi­na­ci s de­tek­to­rem s roz­li­še­ním 2,5K po­sky­tu­je vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu. To vše při velmi dob­rém po­mě­ru ceny a vý­ko­nu.

Nízké pro­voz­ní ná­kla­dy

Zdroj zá­ři­če v sys­té­mu Zeiss Me­t­ro­tom 1 ne­vy­ža­du­je během pro­vo­zu žád­nou údrž­bu. Díky tomu je celý sys­tém ne­ná­roč­ný na ser­vis, což sni­žu­je pro­voz­ní ná­kla­dy.

Proč si po­ří­dit Zeiss Me­t­ro­tom 1:

  • Přes­nost mě­ře­ní od­po­ví­dá me­t­ro­lo­gic­kým spe­ci­fi­ka­cím
  • Malé roz­mě­ry pro fle­xi­bil­ní umís­tě­ní
  • Snad­ná in­sta­la­ce – sys­tém se do­dá­vá jako jeden celek
  • Tech­nic­ký ser­vis a ško­le­ní od pro­fe­si­o­ná­lů
  • GOM CT Pro­fes­si­o­nal – jeden soft­ware pro ske­no­vá­ní a ana­lý­zy

​​​​​​​Zhléd­ně­te video – kon­t­ro­la ne­vi­di­tel­né­ho v je­di­ném kroku

Zeiss Metrotom video-2129

Více o Zeiss Me­t­ro­to­mu 1 se do­zví­te od tech­ni­ků MCAE.

     Více o ZEISS METROTOM 1     

 


Mohlo by vás zajímat: