Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Praktické školení pro digitální věk od Rockwellu

Pondělí, 30 Srpen 2021 23:01

Tags: EMEA | onCourse | Produkty | Řešení | Rockwell Automation | Školení | Úterky TechEd

Rockwell Uterky TechEd-2135Roc­kwell Au­to­mati­on spouš­tí nové di­gi­tál­ní ško­le­ní pod ná­zvem Úter­ky Te­chEd jako roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cí­ho po­pu­lár­ní­ho ško­le­ní Te­chEd EMEA. Budou pro­bí­hat for­mou fle­xi­bil­ní­ho in­ter­ak­tiv­ní­ho ško­le­ní, které po­ne­se prvky on-line te­o­rie a prak­tic­kých worksho­pů. Kurz bude trvat 10 týdnů a umož­ní sdí­let zna­los­ti a po­zná­ní o pro­duk­tech a ře­še­ních spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on.

Ško­le­ní bude na­bíd­nu­to všem zá­kaz­ní­kům a part­ne­rům včet­ně sys­té­mo­vých in­te­grá­to­rů, dis­tri­bu­to­rů, vý­rob­ců stro­jů a za­ří­ze­ní a kon­co­vých uži­va­te­lů.
Každé úterý po dobu 10 týdnů po­ve­dou spe­ci­a­lis­té ze spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on půl­den­ní ško­le­ní roz­dě­le­né do 5 mo­du­lů (in­te­li­gent­ní za­ří­ze­ní, in­te­li­gent­ní stro­je, in­te­li­gent­ní sys­témy, pro­ces­ní ří­ze­ní a in­ter­net věcí). Každý modul ob­sa­hu­je te­o­re­tic­kou před­náš­ku s částí na otáz­ky a od­po­vě­di, o týden poz­dě­ji ná­sle­do­va­nou dob­ro­vol­nou prak­tic­kou vý­u­kou (ve formě se­mi­ná­ře). Tento de­se­ti­tý­den­ní cyk­lus se bude opa­ko­vat tři­krát v ná­sle­du­jí­cích 12 mě­sí­cích a účast­ní­ci se budou moci za­re­gis­tro­vat na prak­tic­ký se­mi­nář poté, co splní půl­den­ní te­o­re­tic­ký kurz o týden dříve.

Pře­lo­mo­vá in­ter­ak­tiv­ní plat­for­ma

Úter­ky Te­chEd nejsou jen on-line webi­ná­řem. Tou nej­za­jí­ma­věj­ší částí kaž­do­roč­ní­ho ško­le­ní Te­chEd EMEA je, že si zá­kaz­ní­ci mohou vy­zkou­šet, jak tech­no­lo­gie Roc­kwellu fun­gu­jí v praxi. Pro in­te­gra­ci do vir­tu­ál­ní­ho ško­le­ní byla po­u­ži­ta di­gi­tál­ní plat­for­ma on­Cour­se, po­mo­cí které pro­bí­ha­jí prak­tic­ké se­mi­ná­ře, kde se uži­va­te­lé mohou vir­tu­ál­ně při­po­jit a fy­zic­ky ovlá­dat in­for­mač­ní a au­to­ma­ti­zač­ní pro­střed­ky.
Sys­tém on­Cour­se pro­po­ju­je pro­střed­ky spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on s vir­tu­ál­ní­mi stro­ji, které se pak dají pro­gra­mo­vat, ovlá­dat a tes­to­vat jako pro­voz­ní di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Roz­díl mezi ostat­ní­mi kurzy to­ho­to typu a kur­zem Úter­ky Te­chEd je v tom, že výuka po­mo­cí sys­té­mu on­Cour­se je zcela zdar­ma a po­sky­tu­je tak uži­va­te­lům pří­le­ži­tost ko­mu­ni­ko­vat se stej­ně smýš­le­jí­cí­mi ko­le­gy a zá­ro­veň si vy­lep­šo­vat a di­ver­zi­fi­ko­vat tech­nic­ké do­ved­nos­ti, které jim po­mo­hou v bu­dou­cí di­gi­ta­li­zo­va­né vý­ro­bě.
Ve spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on se ne­mo­hou do­čkat, až svým zá­kaz­ní­kům a part­ne­rům uká­žou něco, co bude mít po­zi­tiv­ní vliv na celý prů­my­sl. Přes­to­že se těší, až na příš­tím se­tká­ní Te­chEd EMEA uvidí naše zá­kaz­ní­ky osob­ně, zá­ro­veň se ne­mo­hou do­čkat, že na­pl­no vy­u­ži­jí tuto pří­le­ži­tost, aby po­sí­li­li svůj růst i růst svých zá­kaz­ní­ků v příš­tích 12 mě­sí­cích.
Úter­ky Te­chEd po­bě­ží ve třech cyk­lech (po­čí­na­je zářím 2021, úno­rem 2022 a květ­nem 2022) před ob­no­ve­ním ško­le­ní Te­chEd EMEA v Go­thenbur­gu v říjnu 2022. Re­gis­tra­ce za­ča­la 16. srpna a první kurz se za­há­jí 14. září 2021. Místa na prak­tic­kých se­mi­ná­řích jsou ome­ze­na a budou při­dě­le­na na zá­kla­dě po­řa­dí re­gis­tra­ce.

Registrovat se můžete na tomto odkazu.

 


Mohlo by vás zajímat: