Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tvarování jasnější budoucnosti

Neděle, 05 Září 2021 22:36

Tags: Advanced Manufacturing | Minneapolis | USA | Výstavy

Minn2021 Video-2135Za­tím­co u nás se za­čí­ná stra­šit čtvr­tou nebo jakou vlnou ná­ka­zy, ve světě se roz­bí­ha­jí osob­ní se­tká­ní na růz­ných vý­stav­ních ak­cích. Nej­vět­ší kaž­do­roč­ní akce de­sig­nu a vý­ro­by na Stře­do­zá­pa­dě USA, Advan­ced Ma­nu­factu­ring Min­ne­a­po­lis, se vrací a pro­běh­ne s osob­ní účas­tí ve dnech 3. a 4. lis­to­pa­du 2021. Ná­vštěv­ní­ci tak budou moci pro­zkou­mat nej­no­věj­ší po­znatky a ře­še­ní za­hr­nu­jí­cí lé­kař­skou tech­ni­ku, ba­le­ní, au­to­ma­ti­za­ci, plas­ty a de­sign.

Pro­střed­nic­tvím vý­stav, kon­fe­ren­cí a spe­ci­ál­ních akcí zís­ka­jí kom­plex­ní po­hled na ži­vot­ní cyk­lus pro­duk­tu – od pro­to­ty­pu po vý­ro­bu , který jim po­mů­že vy­tvo­řit jas­něj­ší bu­douc­nost.
Při včas­né re­gis­tra­ci do 7. září se dá ušet­řit až 500 $ za kon­fe­renč­ní vstu­pen­ku, nebo si ještě dnes po­ří­dit na vý­sta­vu bez­plat­ný vstup.

Kdybyste čirou náhodou měli cestu do USA v uvedeném termínu, registraci najdete na níže uvedeném odkazu.

   Registrace na Advan­ced Ma­nu­factu­ring Min­ne­a­po­lis   


Mohlo by vás zajímat: